is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 1, 01-02-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

diens woning oi op een andere plaats, waar de werkgever niet verplicht is toezicht op de regeling van het werk te houden.

Het ontwerp wil voor den huisarbeid een algemeene registratieplicht invoeren. De werkgever en de bij het uitgeven van het werk betrokken tusschenpersonen zijn voor het nauwkeurig bijhouden van het register aansprakelijk; bij personen beneden 18 jaar moeten ook datum en jaar van geboorte aangeteekend worden. Iedere arbeider, die huisarbeid verricht, krijgt een loonboek, dat nauwkeurige opgaven bevatten moet omtrent den aard van het werk, het loon en de afleveringstermijnen, terwijl daarin bovendien de voor den arbeider meest belangrijke wettelijke bepalingen aangaande den huisarbeid afgedrukt moeten zijn.

Ter meerdere bekendmaking der loonen kan de Regeering voor bepaalde bedrijfstakken voorschrijven, dat een lijst der minimumloonen op een geschikte, voor de arbeiders bereikbare plaats opgehangen moet worden.

Wanneer in een werkplaats, waar huisarbeid verricht wordt, een besmettelijke ziekte uitbreekt, moet hiervan aan het. gemeentebestuur worden kennisgegeven, dat alsdan de verdere levering van grondstoffen aan die werkplaats kan verbieden. Het toezicht op de' uitvoering van de wet zal hoofdzakelijk aan de arbeidsinspectie opgedragen worden, doch ook de gezondheidsdienst en de gemeentebesturen moeten hun medewerking verleenen. Deze lichamen zullen er voornamelijk op letten, dat de huisarbeid niet op een voor de gezondheid der arbeiders schadelijke wijze plaats heeft en dat daar, waar jeugdige personen werken, dezen geen bezigheden verrichten, welke boven hun krachten gaan of hun lichamelijke ontwikkeling benadeelen.

De gezondheidsdienst kan van alle hem bij wet of verordening verleende bevoegdheden gebruik maken om gevaren voor de gezondheid, waarvan bij den huisarbeid blijkt, te bestrijden.

Werkgevers en tusschenpersonen, die de bepalingen der wet overtreden, worden gestraft met geldboete van 5 tot 200 Kr.; opzettelijk onjuiste opgaven in de registers of- loonboeken met boete tot 500 Kr.

Vereenigde Staten van Amerika.

(États-Unis.)

Landverhuizing naar de Vereenigde Staten. ')

(Émigration pour les États-Unis.)

In aansluiting aan hetgeen werd medegedeeld nopens de gelegenheden, die zich voor Nederlandsche kolonisten in den staat New-York voordoen om boerderijen en land te koopen2), wordt thans de hoofdinhoud weergegeven van eenige verdere consulaire mededeelingen betreffende de vooruitzichten voor Nederlandsche immigranten in verschillende consulaire ressorten.

Pennsylvania is op landbouwgebied een der meest productieve Staten der Unie, maar de prijzen van den bodem zijn zeer hoog, aangezien schier al het land reeds bezet is en uitgestrekte terreinen zelfs niet meer te koop worden aangeboden. Werkelijk bekwame handwerkslieden ontvangen in dien Staat goede loonen. Timmerlieden, metselaars, schilders enz. kunnen er vrij gemakkelijk werk

vinden. '

Virginië. In sommige deelen van Virginië kan iemand, die van den landbouw goed op de hoogte is en over een klein kapitaal beschikt, met goede kansen op succes arbeiden. Vooral de omstreken van Norfolk en van Richmond zijn daarvoor geschikt. Een klein terrein om groenten en vruchten te telen voor de markt in genoemde steden kan winsten afwerpen. De vraag naar aardbeien, frambozen, aalbessen en kruisbessen is sterk, evenals die naar vijgen en perziken. Voor de groententeelt is de bodem bijzonder geschikt. Ten aanzien van den aard der geteelde gewassen en den tijd, waarop zij geoogst worden, kan het volgende 'worden opgemerkt. Eerst oogst men spinazie en kool in Februari en Maart; daarop kropsla, aardappelen, meloenen en asperges; en eindelijk mais (die in de Vereenigde Staten als eene groentesoort wordt beschouwd), boonen, pompoenen, cantaloupes (meloenen) en tomaten; in het najaar boonen, erwten, mais enz. Op verderen afstand van de groote steden wordt meer koren verbouwd.

i) „Handelsberichten" van 19 Januari 1911, no. 201.

=) Zie afl. 10, 1910, bladz. 810.