is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 3, 28-03-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Overwerk, nacht- en Zondagsarbeid in

1910.

1 2 8 4 5 I X ? 8 r0 10 11 12 L"

Loodgietersbedrijf (4 ondernemingen). . 28 Bouwbedrijven. Hilversum (Bus-

sum) . . . Loodgieter .... 28 21 7 28 Geen regeling. Geen regeling. Geen regeling. Geen bepalingen omtrent minimum-loon en

ö " maximum-arbeidsduui.

Metselaarsbedrijf. 8 » Gouda . . . Metselaars en opperlieden. 8 7 1 8 Idem. Idem. Idem.

mpenmakersbednjf 10 » Hilversum . . Alle beroepen .... 10 10 — 10 Idem. Idem. Idem. Wem.

öteenhouwersbedrijf 46 » VGravenhage. Steenhouwer 46 « 1 « Geen nachtarbeid. Nagenoeg geen Geen Zondagsarbeid. De patroon

overwerk. gelegenheid tot opleiding in het vak, dat op de

ambachtsschool niet onderwezen wordt.

6 8 ' • Steenhouwers en polijster. 6 5 16 Idem. ^.w^Z'cht™ Id<!m' met^n'pTsoneWgezeC'

komen wordt daarvoor dagen op proef genomen. Bij ontslag woidt ^ooi

epen'verhoogd loon den patroon een opzeggingstermijn van 14 dagen

eeeeven in acht genomen. De oudste gezellen ontvangen

bij ziekte tegemoetkoming.

* 7 » Hilversum. . Steenhouwer, . 7 5 2 7 12'/» ets. p. uur extra. Geen extra-betaling. Idem. Geen bepalingen omtrent minimum-loon en

1 « • 11 r " maximum-arbeidsduur.

* 9 » » (Bussum) » . . . 9 K 7 2 9 50 pCt. extra. 50 pCt. extra. Geen regeling. Zondags- Het minimum-uurloon bedraagt 25 ets. voor

v ' v 1 ^ arbeid komt niet voor. volwassen werklieden en 22 ets. vooi haltwas

sen. A.ls maximum-arbeidsdag werd opgegeven 10 nur voor den zomer en 9 uur voor den winter.

TimmprreHenbedr^f ? ondernemingen) . 8 » Gouda . . . Timmerman .... 8 4 4 8 Geen regeling. Geen regeling. Geen regeling.

Timmerlieden- en metselaarsbedrijf . . 30 » , . . . Alle beroepen .... 30 24 @ 30 Idem. * Idem. Idem.

b. Afwerken van huizen.

Behangersbednjf (2 ondernemingen) . . 12 » Hilversum . . Behanger 12 10 2 12 Idem. Idem. Idem. Geen bepalingen omtrent minimum-loon en

ö maximum-arbeidsduur.

«s i -IJ \ J ... ,So ,*.)•• 4 » » (Bussum) » ... 4314 Idem. Idem. Idem. Idem.

Schildersbedrijf (13 ondernemingen) . . 102 » » . . Schilder 102 ^ 23 102 50 pCt. extra. Voor arbeid vóór 8 n.m. 100 pCt. extra. Het minimum-loon bedraagt 21 ets. per uui.

wordt het gewone loon,

en voor arbeid tusschen 8 en 10 n.m.

( n N 25 pCt extra betaald. . .

} • 20 * » (Bussum) » 20 H 6 20 Geen regeling. Geen regeling. Geen regeling. mSu^Suu"t De Jfataoon^aTéén

dezer ondernemingen (8 volw. werklieden en 1 jeugdige) komt dikwijls bij het in dienst nemen van personeel overeen, dat voor goed werK een toeslag van f 0,50 per week zal worden gegeven. Deze toeslag woiat echter door hem eenige weken ingehouden, teneinde zekerheid te heftDen, dat zijn personeel niet plotseling wegblijft (z.g. staangeld).

" * " ' * • • 90 's ls 40 8Tr,."r«r.ts, «"i*—■ jsjssstiaaMS-wr

wordt 50 pCt. extra 25 pCt. extra betaald.

Stukadoorsbednjf 4 | » . . Stukadoors en opperlieden. 4 4—4 Geen^regeling. Geen regeling. Geen regeling. mtolmu,n'loon 9,1

' }9 * j •*.•••• & * » • . » » witters . . 5 5 — 5 Idem. 20 pCt. extra. Idem. ?!em'

(2 ondernemingen) . . 37 » » . . Alle beroepen .... 37 36 S 37 Idem. 25 pCt. extra. Idem. Mem.

VI. Hout-, kurk- en stroobewerking,

snij- en draaiwerk.

a. Houtbewerking (ezel. timmerlieden

in de bouwvakken).

Meubelmakerij (3 ondernemingen) ... 22 » » . . Meubelmaker 22 6 16 22 Idem. Geen regeling. Idem. Hem.

^ * ) • • • 45 » » . . » 45 23 22 45 Geen regeling. Nacht- Voor arbeid tusschen 100 pCt. extra. I em*

arbeid komt nooit voor. 8 en 10 uur n.m. wordt 25 pCt. extra betaald.

Meubelmakers-' ee' bêliangêrsbedrijf ! ! J J l"™.™1 ^ • *-«<*« •-"»■» G~

Meubelmakers-, behangers- en stoffeerders- , g6rS 7 617 Idem. Idem.

bedrijf j ^ -» » . . Alle beroepen . . . . | ^ H 4 15 Idem. Idem. Idem. Idem.

Meubelmakers-, biljartmakers- en stof- ' 1 \ 1 — 1

feerdersbedrijf . • 8 , Gouda ...» , ... 8 8-8 Idem Idem. Idem.

Meubelmakers- eu stoffeerdersbednjf . .10 » » . . . Meubelmakers en stoffeer

ders 10 0 4 10 Idem, Idem. Idem.

IX. Leder, wasdoek, caoutchouc.

b. Fabricage van lederen voorwerpen.

Schoenfabriek j 34 Schoenmakers- Waalwijk . . Alle beroepen .... | 34 3?i 3 34 Geen nachtarbeid. Gemiddeld 15 ets. Geen Zondagsarbeid.

j bedrijf. I 11 ö 3 11 p6r uur.

Travail extraordinair, de nait et de dimanche en 1910.

VI