is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 5, 29-05-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BETREKKING.

BEZOLDIGING.

Minimum. Maximum.

BEVORDERING.

OPMERKINGEN.

1911 1911 1907

§ BETREKKING.

*-3

L911 Seinwerker voor het onderhoud .

L911 » bij den aanleg. . .

Daggeld in Gld.

Gasfitter

Seinsehilder . . . . Brugarbeider le klasse.

2e

Aansluitingswachter ,

1,70 1,50

(i,5o;

1,50 1,50 1.75 a) 1,45 a)

1,50

Ambachtslieden en werklieden in de Werkplaatsen en Magazijnen

Betrekking.

STANDPLAATS.

Hoofdbrugwachter!) . . .

idem.') Brugwachter ')

idem. ')

Betrekking.

Ploegbaas.2) Ambachtslieden op de lijnen.

Ploegbaas. 2) Ambachtslieden op de lijnen.

idem.

Ploegbaas;

Brug over de Oude Maas bij Dordrecht . . . Brug over het Hollandsch Diep

Brug over Botterdam en

Amsterdam . . . .

Overige brugwachters

naar gelang hunner standplaatsen . . .1

2,15 2,15

STANDPLAATS

onderscheidenlijk Baanvak.

(1.70) (1,60) (1,40)

(1.25):

2,25

2,05

(2,05)

2,05

2,05 2,35 a) 1,90 a)

2,-

b)

2,50

2,50

2,35

(2,25) (1,95)

(1,80) (1,65).

Weekloon.

C T A r 1 a DA

Amcforrla™ 1 I1

IJsselmoude . .

Den Haac-

gen. .

-Schevenin-

Voorts naar gelang der

standplaatsen, onderscheidenlijk baanvakken

Emmerik—Grens, Elten

-Welle

Daggeld, c)

f 2,— |f 2,40

Weekloon, f 12,95 jf 15,75

Daggeld, c) f 1,85 |f 2,25

Weekloon, f U,90 |f 14,70

Daggeld, c) f 1,70 |f 2,10

Weekloon, f 11,20 |f 13,30

Daggeld, c) f 1,60 If 1,90

Weekloon, f 10,50 |f 12,60

Daggeld, c)

Telkens f0,15 (f0,10) per dag.

f 1,50

Weekloon.

Mk. 23,-

f 1,80

Mk. 28,-

Om de drie jaren, telkens f0,15 (f 0,10) per dag.

a) Het daggeld der brug' arbeiders wordt betaald oW zes daeen r>er week. HaI", wordt

ook uitbetaald over Nieuwjaarsdag (mits niet vallende op i Zondag), Paaschmaandag, Hemelvaartsdag, Pinkstermaafl' I

uag en ue ueiue jverstaagen (mits niet vallende op Zondag/'!

um ae ane jaren, telkens f0,15 (f 0,10) p. dag.

b) Het, lnnn wnrrlt-, tiav nill'

berekend en geregeld en verhoogd naar bekwaamheid. Het j

aiuus voor ïeaer Depaaiue loon is een minimum, dat du»! bij aanneming van werk wel kan stijgen, niet dalen.

Het toegekende uurloon wordt verhoogd: met 25 pCt-j voor arbeid op werkdagen tusschen 8 uur n.m. en 12 uuji n.m., en op Zondag tusschen 6 uur v.m. en 8 uur n.m.,mejj 50 pCt. voor arbeid op Zondag tusschen 8 uur n.m. en 1J\ uur n.m., en op werk- en Zondagen tusschen 12 uur n.öM en 6 uur v.m., (in 1911: behalve op werkdagen, waarop de arbeid te 5 uur v.m., of later is aangevangen), met die11 verstande, dat ten minste het loon van een halfuur extra wordt genoten.

Om de drie jaren, telkens

I U,lö (I U,1U) per dag. Aan nloeo'hAzpn hii <1#vn we?»

ambachtslieden op de lijnen, wegwerkers-telegrafist en weg' werkers (in 1907: aan onderhoudspersoneel van den dieD0"

van w eg en w erKenj worat voor diensten ouiten den norm» lendiensttijd,hetzij inde ploeg, hetzij ter vervanging of lossing van bewakingspersoneel (in 1911: — behalve vooj i diensten op dagen, waarop uitsluitend bewakingsdienst ; verricht wordt —) toegekend eene vergoeding, bedragend0 j per uur of gedeelte van een uur langer dan een half uui': voor ploegbazen bij den weg li/2 pCt. van het weekloon!; voor de overigen 10 pCt. van het dagloon.

Bij dienstverrichting in de ploeg (in 1911: zoomede bfl! het verrichten van schouwdienst) tusschen 10 uur n.m. efl begin volgenden dienst wordt evenbedoelde vergoeding vei"' j hoogd tot 2 pCt. van het weekloon, onderscheidenlijk 1* pCt. van het dagloon.

Bij vervanging of aflossing van bewakingspersoneel j wordt de helft der bovengenoemde vergoeding toegekend*! indien de te bezetten post eene gewone wachters-of wacfr'j teressenpost is, gelegen in de onmiddellijke nabijheid va'1!

ue wuuiijg ues vervangers oi anossers.

c) Het daggeld der ambacht^ lieden wordt uitbetaald ovej' zes dagen per week. Het wordt ook uitbetaald over Nieuwiaai'S'!

dag (mits niet vallende op Zon' dag), Paaschmaandag, Hemel' vaartsdag, Pinkstermaandag en de beide Kerstdagen (mitg niet vallende op Zondag).

Om de drie iaren, voor

de ploegbazen telkens fl,05 (f0,70) per week, voor de ambachtslieden

telkens f 0,15 (f 0,10) per

Om de drie jaren, telkens Mk. 2,10 (Mk. 1,40) per week.

*) Met vrije woning. 2) Tevens hulpwacliter.