is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 6, 1911, no 9, 30-09-1911

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

-EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om ,van

nemers werknemers werknemers

van 18 jaar on ouder.

overige.

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

Nummer der beroepsgroep.

BEROEPSGROEPEN

EN

BEROEPEN.

Aanbie- Aanvragen . .

dingen van door werk- Plaatsingen

werk- gevers om ,van

nemers werknemers werknemeis

van 18 jaar en ouder.

overige.

van 18 jaaien ouder.

overige.

van 18 j aaien ouder.

overige.

Vrouwen. (Femmes.) 7 Kleeding en reiniging 10 2 8 4 3 ') 2 J)

8 | Kunstnijverheid. — 1 — — — —

5 Chemische nijverheid. 7 2 3 2 5 1 9 Leder, wasdoek en caoutchouc ... 6 2 5 2 2 1

17 Bereiding van voedings- en genotm. .1 1 — 1 — I 11 Bewerking van metalen. .....; 9 13 11 15 6 s) 9 4)

27 Huiselijke diensten 3 — 5 1 2 — w. o. Smeden 6 10 4 12 3 8

12

Verv. van stoom- en andere werkt., enz. | 29 26 I 8 1 5 | 4 J 3

Totaal Augustus 1911. . 11 3 8 4 7 2 w. o. Bankwerkers ,14 2 3 — 2 ■—

» Juli 1911. ... 6 2 7 5 3 — 13 Scheepsbouw en rijtuigfabricage. . . 11 1 — — —■

» Augustus 1910. . — 2 — — — _14 Papier 4 — — — — —

17 Bereiding van voedings- en genotm. . 18 11 9 9 2 3) 3

Totaal mannen en vrouwen: ~ | w. o. Bakkers 9 10 8 7 2 3

Augustus 1911 . . . 170 18 125 16 102 11 18 Landbouwbedrijven 73 3 — 1 1

Juli 1911 159 18 166 21 107 6 20 ! Warenhandel . j 6 5 3 6 1 6) 3 7)

Augustus 1910 ... 14 4 7 2 5 — 21 Verkeerswezen : 138 44 65 92 50 8J 35 9)

w. o. Koetsiers 16 — 3 — 3 ■—

Gemeentelijke Arbeidsbeurs te Gouda. Loopknechts, -jongens .... 90 44 52 92 42 35

0Office communal de placement a Gouda.) 22 ! Crediet- en bankwezen 6 — — — — —

| 24 j Vrije beroepen ......... 28 26 6 8 3 7

Mannen .(Hommes.) w. o. Klerken 11 26 2 18 1 7

4 | Bouwbedrijven 32 1 18 2 15 1 26 j Verpleging of verzorging 1— — j — — —

w. o. Opperlieden 17 — 8 — 7 27 Huiselijke diensten 28 10 38 5 2610) 311)

11 Bewerking van metalen 1 — 1 w. 0. Huisknechts 15 10 36 5 24 3

12 Verv. van stoom- en andere werkt., enz. — 1 — — — 28 Losse werklieden en niet in een be-

20 Warenhandel 1 paald beroep arbeidenden .... 66 1 30 —- 29l2) —

21 j Verkeerswezen 8 1 3 1 4 w. 0. Sjouwers . . . 66 — 30 — 29 —

24 | Vrije beroepen — 1— 1 1 — j Overige beroepen 5 — 2—1 —

28 Losse werklieden en niet in een be- ' I ■ 1

paald beroep arbeidenden .... 2 — 1 2 1 Totaal Augustus 1911. . 895 199 346 i 189 277 93

i » Juli 1911. ... 889 177 422 160 345 77

Totaal Augustus 1911 44 4 23 4 21 2 ! * Augustus 1910. . 931 209 339 [189 264 92 » Juli 1911 ... 57 5 11 5 18 2

» Augustus 1910 29 4 4 7 15 2 Vrouwen. {Femmes.)

V rouwen. (Femmes.) 7 j Kleeding en reiniging 23 4 29 5 1613) —

27 Huiselijke diensten — | — 1 j — . ! w. 0 Naaisters \ ...... . 18 2 12 1 6 —

1 -I j Waschvrouwen 2 — 12 2 8 —

Totaal Augustus 1911 — 1 9 Leder, wasdoek en caoutchouc ... — — — 1 — lu)

» Juli 1911. . '. — I — — — — _ 14 | Papier 1 — — 1 — —

» Augustus 1910 . 6 1 — 1 ! — 1 — 17 Bereiding van voedings- en genotm. — —■ 2 — 215) —

20 Warenhandel 10 5 1 2 2 1

Totaal mannen en vrouwen: 1 | j 21 Verkeerswezen . 11 — 7 — 6le)| —

1 Augustus 1911. . . 44 i 4 24 1 4 21 2 24 i Vrije beroepen 8| 2 2 — — i —-

JtjSv VèW . . . . 5> \ \\ \ ö \ \S \ 2 "-*> "Verpleging of verzorging \ 4 — 'ï — 1 —

v V V ~s n. V 3.9-, S> <• ^Y\^A\v,Ve\\ . - - - . . VYCN V QlftATX . \

Arbeidsbeurs van den Christe/ijken Volksbond te 's-Gravenhage. f! '■ • ' . . sio — f 7 — _

(Office de placement du ,Christelijke Volksbond" a La Haye.) Keukenmeiden '. 3' — 15 — 1 —

Kinderjuffrouwen, -meisjes ... 13 10 1 7 2 —

Mannen. (Hommes.) Meiden (2e) 10 — 10 — 1 —

, Noodhulpdienstboden 33 — 48 — 21 —

B Boek- en steendrukkerij, enz. ... Schoonmaaksters 354 — 319 — 234 —

4 : Bouwbedrijven . 1^ — — — — — Werkmeiden 17 — 96 — 5 —

7 j Kleeding en reiniging 1 28 Losse werklieden en niet in een bepaald

11 i Bewerking van metalen — — beroep arbeidenden — — — 1 — l18)

21 "V erkeerswezen 0 — Overige beroepen 1 — — — — —

27 | Huiselijke diensten 3 — 1— 1— 1

, im, Z Totaal Augustus 1911. . 518 47 611 120 303 18

Totaal Augustus 1911. . 23 - 4 — 4 - juli 1911 . . . 510 47 566 97 281 22

» Juli 1J11. .. . AL | — i.u — 1U — ;> Augllstus 1910. . 498 44 504 105 260 19

» Augustus 1910. 21 ! — 4 — 4 — &

Vrouwen. [Femmes.) Totaal mannen en vrouwen:

„„ ,, ,K Augustus 1911 . . . 1 413 246 957 309 580 111

27 Huiselijke diensten ....... M — 5& 5& Juli 19n 1 399 224 988 257 626 99

w. 0. Werkvrouwen . 60 — 02 — Augustus 1910 . . . 1 429 253 843 294 524 111

Totaal Augustus 1911. .63 — 55 — 55 —

« Juïi 1911. ... 40 — 34 — 34 — *) Hiervan had zich 1 aangeboden als behanger.

» Augustus 1910; .58 — 50 — 50 — 2) Hadden zich aangeboden resp. als loopjongen en wagenmakersleerling.

3) Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als behanger en 1 als schilder.

Totaal mannen en vrouwen: 4) » » » » : 1 als bankwerkersleerling, 1 als machine-

Augustus 1911 .... 86 — 59 — 59 — bankwerker en 1 als tuinmansleerling; 1 geplaatst te Rijswijk.

Juli 1911 ...... 61 j — 44 — 44 — 6) Geplaatst resp. te Loosduinen en te Bijswijk.

Augustus 1910 .... 79 | —^54 — 54 — 6) Had zich aangeboden als oppasser.

7) Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als fittersleerling en 1 als leerlingkloris.

Gemeentelijke Arbeidsbeurs t3 S-Grayenhage. 8) Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als beddenmaker, 1 als glazenmaker,

(Office communal de placement a La Haye.) \ als huisknecht, 1 als schilder, 10 als sjouwer, 1 als steenbikker, 1 als stoker

en 3 als waker; 1 geplaatst te Bijswijk.

M , rr \ 9) Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als drukkersleerling, 1 als leerling-

annen. ( ommes.) huisknecht, 1 als rijwielmakersleerling, 1 als schildersleerling, 2 als smidsleerling

C1 | . a o en 1 als stukadoor.

B Boek- en steendrukkerij, enz. . . . j ' »») Hiervan hadden zich aangeboden: 1 als bakker, 1 als behanger, 1 als

4 Bouwbedrijven • J bleekerskneeht, 2 als grondwerker, 1 als kellner, 4 als loopknecht, 2 als metse-

w. o. Behangers ' laar, 1 als pakhuisknecht, 1 als schilder en 4 als sjouwer.

Grondwerkers — u) Hiervan had zich 1 aangeboden als loopknecht.

loodwerkers ....... o _ 17 12) » hadden zich aangeboden: 2 als grondwerker, 2 als koetsier, 4als

Metselaars 14 ia loopknecht, 2 als opperman, 2 als schilder en 1 als timmerman; 2 geplaatst in

Opperlieden - Duitschland, door bem. van de Nederl. arbeidsbeurs te Oberhausen.

Schilders 0 13^ Hiervan hadden zich 2 aangeboden als schoonmaakster.

Stukadoors ») Had zich aangeboden als pakster.

Timmerlieden • Hiervan had zich 1 aangeboden als schoonmaakster.

5 Chemische nijverheid, enz I — — — — — i6% q Arnhem

6 Hout-, kurk-, stroobewerking, enz. .7 3 4 5 2 2 I7) had zich 1 aangeboden als waschvrouw; geplaatst: 1 te Bijswijk en 1 te Voorburg.

') Hiervan had zich 1 aangeboden als huisbewaarder; geplaatst: 9 in Duitsch- ) ^ac' z'c'1 aanae'00^en a'h kindermeisje.

land, waarvan 3 door bem. van de Nederl. arbeidsbeurs te Oberhausen, 1 te Het totaal der niet afgedane aanbiedingen van werknemers op het einde der

Lisse, 1 te Naaldwijk en 1 te Stompwijk. maand Aug. bedroeg 2 142, dat der niet afgedane aanvragen door werkgevers 448.