is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 1, 01-01-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rusland,

(Russie.)

Sociale verzekering. ')

(Assurance sociale.)

Blijkens een bericht, voorkomende in het „Nowoje Wremja" van den 29en December 1911 heeft de bijzondere commissie van den Rijksraad, belast met het doorzien van het door de Rijksdoema aangenomen wetsontwerp nopens de arbeidersverzekering2), een wijziging aangebracht krachtens welke buitenlandsche meesterknechts en arbeiders in Russische fabrieken of werkplaatsen bij ongevallen slechts dan recht op pensioen hebben, wanneer hun gezinnen in Rusland' woonachtig zijn.

Zwitserland.

(Suisse.)

Wettelijke regeling der ziekte» en ongevallenverzekering. 3)

(.Réglementation légale de l'assurance contre la maladie et les accidents du travail.)

Den 13en Juni 1911 werd door den Nationalen- en den Stendenraad een wetsontwerp aangenomen betreffende de ziekte- en ongevallenverzekering waarbij in hoofdzaak het volgende wordt bepaald.

Kantons en gemeenten mogen de ziekteverzekering, die als regel vrijwillig geschiedt, algemeen of voor bepaalde beroepen verplichtend stellen, openbare ziekenkassen oprichten en den werkgevers voorschrijven voor de stortingen hunner verzekeringsplichtige arbeiders zorg te dragen, zonder hen evenwel te verplichten eigen bijdragen te betalen.

leder Zwitsersch staatsburger is gerechtigd lid eener ziekenkas te worden en in sommige gevallen van de eene kas naar de andere over te gaan. De Staat subsidieert die kassen, welke in Zwitserland gevestigd zijn, het stelsel van onderlinge verzekering toepassen en voldoenden waarborg bieden, dat zij hare verplichtingen zullen nakomen.

De ziekenkassen moeten bij ziekte minstens tot een maximum van 180 dagen per jaar van den eersten dag af voor kostelooze geneeskundige behandeling en geneesmiddelen zorgen (met vrije artsen- en apothekerskeus), of wel van den 3en dag der ziekte af bij volkomen ongeschiktheid tot werken een ziekengeld van minstens 1 fr. per dag uitkeeren. Het kraambed wordt met een ziekte van 6 weken gelijkgesteld. Moeders, die hare kinderen langer zoogen, hebben recht op een premie van 20 frs.

De jaarlijksche staatsbijdrage bedraagt voor verzekerde kinderen beneden 14 jaar 3'/2 frs., voor verzekerde mannen 3'/2 frs. en voor verzekerde vrouwen 4 frs. wanneer zij öf alleen op kostelooze geneeskundige behandeling en geneesmiddelen, öf alleen op ziekengeld aanspraak kunnen maken, doch 5 frs. wanneer zij op beide recht hebben. Voorts wordt op elke uitkeering aan een kraamvrouw en op elke zoogpremie een bijslag van 20 frs. verleend. Voor ieder lid, dat in weinig bevolkte bergstreken met slechte verkeerswegen woonachtig is, wordt een jaarlijksche toeslag van ten hoogste 7 frs. gegeven. Indien kantons of gemeenten ziekteverzekering voor alle of enkele bevolkingsklassen verplichtend stellen en de bijdragen van behoeftige deelnemers geheel of gedeeltelijk voor hun rekening nemen, verleent de Staat een subsidie tot een derde van het bedrag dezer bijdragen.

De ongevallenverzekering is verplichtend gesteld voor allen, die in Zwitserland in een der volgende bedrijven werkzaam zijn: 1. spoor-en stoombootondernemingen, posterijen; 2. fabrieken; 3. bouwbedrijf, stalhouderijen, scheepvaart, vlotterij, aanleg en onderhoud van telefoon en telegraaf, plaatsing of slooping van machines, technische installaties, spoorweg-, tunnel- en stratenaanleg, bruggen- en puttenbouw, aanleg van leidingen, exploitatie van bergwerken, steengroeven en mijnen; 4. ondernemingen, waarin ontplofbare stoffen worden vervaardigd of gebruikt.

i) Mededeeling van den tijd. Zaakgelastigde te St. Petersburg d.d. 29 December 1911.

Zie afl. 12, 1911, bladz. 841.

s) Soziale Rundschau van November 1911.