is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 4, 29-04-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

279

De vaste werklieden, die op het tijdstip hunner indiensttreding niet jonger dan 23 jaren (bij uitzondering 21 jaren) en niet ouder dan 35 jaren (bij uitzondering 40 jaren) mogen zijn, worden onderscheiden in 3 klassen. In de eerste klasse worden geplaatst de ploegbazen en voorwerkers, in de tweede klasse zij, die bijzonderen ijver, vlijt, bekwaamheid en geschiktheid toonden en in de derde klasse alle overigen.

Ten minste eenmaal per week, op door B. en W te bepalen dag en uur, wordt den werklieden gelegenheid gegeven aan den chef van den tak van dienst, waarbij zij werkzaam zijn, mondelinge of schriftelijke mededeelingen of vragen te doen, die zij in lnin persoonlijk belang of in dat van den dienst achten. Zoo zij geen verhoor verkrijgen, kunnen zij zich schriftelijk wenden tot B. en W.

Voor den aanvang van elk jaar wordt door de chefs der takken van dienst onder goedkeuring van B. en W. een rooster van de werk- en schafttijden vastgesteld. De werkuren zullen niet meer dan 11 per etmaal bedragen.

Iedere werkman heeft aanspraak op een verlof van 6 achtereenvolgende dagen per jaar met behoud van loon. Bovendien kan in bijzondere omstandigheden (sterfgeval, bevalling, voldoening aan eenige burgerlijke verplichting voor den rechter, enz.) ter beoordeeliug van den ehef van dienst een door dezen te bepalen verlof met behoud van loon worden verleend.

B. en W. stellen, na den chef van den betrokken tak van dienst gehoord te hebben, voor elke afdeeling en klasse een weekloon en een belooning voor overwerk vast. Bij de bepaling van het weekloon wordt rekeuing gehouden met de omstandigheid of de werklieden al dan niet aangewezen zijn tot het verrichten van werk des nachts, op Zon- eu feestdagen, met den werktijd en de soort van arbeid waarmee zij belast zullen worden.

Ingeval van ziekte, kan door hen wordeu bepaald, dat gedurende de eerste 13 weken geen korting op het weekloon zal plaats hebben. Gedurende de volgende 13 weken wordt 2/3 van het weekloon genoten.

Het vastgestelde weekloon mag voor geen der valiede werklieden minder bedragen dan voor die der eerste klasse f 9,48, voor die der tweede klasse f 9, en voor die der derde klasse f 8,64. Na gebleken bekwaamheid en geschiktheid wordt na een diensttijd van 3 jaar het weekloon der werklieden in de derde klasse verhoogd met f 0,36, in de eerste en tweede klasse met f 0,48 en daarna nogmaals na drie jaar in alle klassen- met f 0,48.

Voor overwerk van 8 tot 10 uur 's avonds wordt 25 pCt. van het uurloon extra betaald, voor overwerk in den nacht 50 pCt. en voor overwerk op Zon- en feestdagen 100 pCt. Bestaat het te verrichten overwerk slechts in wakeu of de wacht houden dan wordt in de voorafgaande gevallen slechts het gewone uurloon betaald.

Het loon van een werkman van meer dan 55 jaar wordt niet verlaagd wegens verminderde geschiktheid, welke het gevolg is vau het klimmen der jaren.

Indien het loon voor eenigen arbeid bij stukwerk geregeld wordt mag de belooning per week niet dalen onder het vastgestelde weekloon.

Den werklieden kan door het hoofd van dienst een geringe straf worden opgelegd. Voor zwaardere vergrijpen leggen B. en W. straf op na den overtreder gelegenheid gegeven te hebben zich voor hen te verdedigen. De werkman kan in hooger beroep komen van den chef bij B. en W. en van door dit college opgelegde straffen bij den Raad. De Kaad belast een commissie van 5 leden met het onderzoek in het laatste geval. Geen lid van het dagelijksch bestuur is benoembaar tot lid of voorzitter dezer commissie. De werkman moet binnen 2 X 24 uur nadat de straf hem is meegedeeld zijn verzoek inzenden aan het college waarbij beroep openstaat. Totdat uitspraak is gedaan wordt de straf opgeschort.

Bij het bereiken van den 65-jarigen leeftijd wordt iedere vaste werkman ontslagen. Door B. en W. kan dit ontslag nog ten hoogste vijf malen telkens voor een jaar worden uitgesteld indien de chef van dienst en de door B. en W. aan te wijzen geneeskundige schriftelijk verklaren, dat de werkman nog de noodige geschikheid bezit voor zijn werk.

Indien een tak van dienst opgeheven wordt en de daarbij werkzaam zijnde werklieden nog geen aanspraak kunnen maken op wachtgeld, dan wordt hun tot den dag, waarbij zij weer elders in liet werk gesteld worden, doch voor ten hoogste vier weken J/3 voor het weekloon uitgekeerd. A erkiest de werkman in zoodanig geval onmiddellijk den gemeentedienst te verlaten dan ontvangt hij het loon van zes weken in eens.

De tijdelijke werklieden genieten eenzelfde bezoldiging als de werklieden der derde klasse. Zij worden bij de week aangenomen en ontslagen. Na één jaar in dienst te zijn geweest kan de chef van dienst hen voordragen aan B. en W. voor een vaste aanstelling. Wanneer binnen 2 jaren geen aanstelling tot vasten werkman is gevolgd, kan de tijdelijk aangestelde slechts met bijzondere vergunning van B. en W., telkens na een jaar te vernieuwen, in dienst blijven. Tijdelijke werklieden ontvangen ingeval van ziekte, niet ontstaan door eigen schuld, ziekengeld en wel gedurende 1 week indien zij onmiddellijk aan de ziekte voorafgaande van 4 tot en met 6 weken onafgebroken in dienst zijn geweest. Voor elke 4 weken die zij langer in dienst zijn, ontvangen zij 1 week ziekengeld meer tot een maximum van 13 weken. Wat de regeling van den werktijd, het verlof en het stukwerk betreft, hiervoor gelden dezelfde bepalingen als voor de vaste werklieden.

Losse werklieden worden per dag of per uur aangenomen. Hun loon wordt in onderling overleg geregeld. Is een los werkman ten minste 6 maanden onafgebroken in dienst geweest zoo heeft hij recht op 3 achtereenvolgende werkdagen verlof met behoud van loon; dit aantal wordt verdubbeld als de dienst onafgebroken 12 maanden geduurd heeft. In geval van ziekte buiten eigen schuld wordt hun ziekengeld uitgekeerd op dezelfde wijze als aan de tijdelijke werklieden. Ter bepaling van het bij ziekte uit te keeren weekloon wordt gerekend op een