is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 7, 1912, no 10, 30-10-1912

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ongevalsaangiften.

Bron: Staatscourant. Source: Journal officiel.

Maanden. 1903 1904 | 1905 j 1906 1907 I 1908 1909 I 1910 | 1911 1912

Januari. ... — 3 630 4195 4 969 5 558 5 562 5 131 5 080 5 688 6 279

Februari ... 2 241 3 681 4 042 4 665 5 004 5 311 5 011 4 805 5 256 6 349

Maart .... 3 333 3 998 4 502 5 311 5 608 5 476 5 534 5 054 6 066 6 478

April 3 105 3 984 4 246 4 862 5 616 5 457 4 946 5 401 5 418 6 255

Mei 3 477 3 825 4 950 5 400 5 928 5 527 5 141 5 336 6164 6 255

Juni 3 514 4 314 4 395 5 185 5 840 5 346 5 405 5 949 5 673 6 269

Juli. .'. . . 3 865 4 372 4 807 5 663 6 219 5 913 5 649 5 493 6 153 7 129

Augustus ... 3 361 4 555 4 814 5 778 6 034 5 303 5 418 5 645 6 564 7 140

September ... 3 871 4 208 4 992 5 628 5 883 5 507 5 439 5 557 5 994 6 498

October. ... 3 932 4 282 4 876 6001 6 139 5 697 5 488 5 869 6 305 —

November ... 3 780 4 314 5 037 5 816 6 007 5 454 5 749 5 977 6 564 1 —

December ... 3 715 4 379 4 667 5 358 5 494 4 94S 5 727 5 920 5 886 —

Totaal. . 38 194 49 542 55 523 64 636 69 330 65 501 64 638 66 086 71 731 —

' I I

Rijksmiddelen. Onder de tabellen (bladz. CXLII) is opgenomen een door het Ministerie van Financiën verstrekt overzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen over de maanden September 1912 en September 1911.

De totale opbrengst der middelen over de eerste negen maanden van 1912 en over dezelfde periode van het vorige jaar, resp. f 134 423 665,275 en f 130 627 810,38 bedragende, bleef met resp. f 2 342 771,565 en f 1 214 613,96 beneden het 9/12 der ramingen over de jaren 1912 en 1911. In de eerste negen maanden van 1912 werd f 3 795 854,895 meer ontvangen dan in dezelfde periode van 1911.

De hoogere opbrengst van de invoerrechten in de maand September 1912 is een gevolg van den toenemenden invoer van belaste goederen. De mindere opbrengst van den accijns op suiker is waarschijnlijk toe te schrijven aan het feit, dat in September 1911 vijf wekelijksche betaaldagen (Zaterdagen) vielen tegen vier in dezelfde maand van 1912; de vermindering bij den accijns op wijn werd veroorzaakt door minder verbruik in verband met knoeierijen in den wijnhandel. Voor de mindere opbrengst van den accijns op binneij- en buitenlandsch gedistilleerd en bieren en azijnen is geen bijzondere reden bekend, tenzij deze verband houdt met het zomerweder. De meerdere opbrengst van den accijns op het geslacht is toe te schrijven aan verhoogde veeprijzen, en die van de zegelrechten vermoedelijk aan het meer zegelen van effecten. De lagere opbrengst van de successierechten vindt grootendeels haar oorzaak in het feit, dat in het vorige jaar in September toevallig belangrijke sommen tegelijk betaald zijn.

Rijkspostspaarbank. September 1912. Het bedrag der gezamenlijke inlagen was f 6 295 971,70 of f 145 231,99 minder dan in de overeenkomstige maand van het vorige jaar. Het bedrag der terugbetalingen beliep f 5 933 051,28 of f 361 972,39 minder dan in September 1911. In den loop der maand werden afgegeven 10104 spaarbankboekjes en 358 staatsschuldboekjes (resp. 9 835 en 317 in September 1911). Afbetaald werden in den loop der maand 5 723 spaarbankboekjes en 153 staatsschuldboekjes (resp. 6 179 en 146 in September 1911). Op het einde der maand waren in omloop 1 596 030 spaarbank- en 21 263 staatsschuldboekjes (resp. 1544 137 en 17 918 op uit. September 1911). Het saldo tegoed per inlegger beliep f 108,50 (f 107,81 in September 1911).

Het aantal op het einde der maand Augustus in omloop zijnde staangeldboekjes bedroeg 5 675 (5 702 einde Juli 1912). Het grootste aantal wordt geteld in Noord-Holland, n.1. 3 523, daarop volgt Zuid-Holland met 1392, Gelderland met 174, Overijssel met 139, Limburg met 132, Utrecht met 99, Drenthe met 59, NoordBrabant met 58, Groningen met 42, Friesland met 42 en Zeeland met 15.

Het aantal in den loop der maand Augustus nieuw afgegeven staangeldboekjes