is toegevoegd aan je favorieten.

Maandschrift van het Centraal Bureau voor de Statistiek = Revue mensuelle du Bureau Central de Statistique du Royaume des Pays-Bas, jrg 8, 1913, no 10, 30-10-1913

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer der beroepsgroep. (Numéro du groupe professionnel.)

BEROEPSGROEPEN.

Totaal aantal afgegeven bewijzen (zoowel aan reeds in het buitenland gevestigde, als aan hier te lande vertoevende personen), gesplitst naar de provincies en de beroepsgroepen, waarin de aanvragers hier te lande werkzaam waren.

[Total des certificats de nationalité (remis aux personnes a l'étranger et dans les Pays-Bas\, d'après les provinces et les groupes professionnels dans lesquels les intéressés travaillaient dans leur pays.]

Noord- I Brabant. (Brabantsept.)

Gelderland

(Gueldre.)

ZuidHolland.

(Hollandemér.)

Zeeland. (Zélande.)

Utrecht. (Utrecht.)

Friesland. (Frise.)

Drenthe. (Drenthe.)

Totaal voor 7 provincies. (Total pour les 7 provinces.)

Aantal personen, die de zekerheid hadden in het buitenland werk te zullen krijgen,gesplitst naar de beroepsgroepen waarin zij werkzaam zullen zijn.

(Nombre des personnes ayant la certitude d'óotenir du travail, d'après les groupes professionnels dans lesquels ils e'taient engagés d l'étranger.)

GROUPES PROFESSIONNELS.

1 Fabricage van aardewerk, glas enz. .131 — — — 4 — 36 9 iaienee, verre, ehaux, pierres.

3 Boek- en steendrukkerij enz ' — — 2 — — — — 2 1 Imprimerie etc.

4 Bouwbedrijven (incl. reiuiging van ge¬

bouwen enz) 27 42 48 — 17 13 10 157 129 Construction, vome.

w.o. Grondwerkers. ...... 16 17 19 — 11 5 7 75 76 dont: Jerrassiers.

Metselaars — 8 3 — 1 1 — 13 4 Maf ons.

Opperlieden 4 2 2 — 1 2 — 11 1 Aides-mafons.

Schilders 1 3 9 — —1 14 5 Peintres.

Timmerlieden 2 5 1 — 2 5 1 16 1 Charpentiers.

5 Chemische nijverheid — — 1 — — — — 1 3 Industrie chimique.

6 Hout-, kurk-, stroobewerking enz. .. — 33 — — 2 — 8 5 Industrie de bois, liege, paille.

7 Kleeding en reiniging 1 5 6 1 1 — — 14 4 Habillement.

8 Kunstnijverheid _ — - Industrie artistique.

9 Leder, wasdoek, caoutchouc .... 4 — — — 1 1- 6 — Industrie de cuir toüeciree, caoutchouc. 10 Oer, steenkolen, turf 2 — — — 3 60 65 24 Mmeraux, houille et tourbe.

11, 12 Bewerking van metalen, verv. v. stoom- Metallurgie, constr. de mach. a vapeur

en 13 en andere werkt., scheepsbouw . . 4 7 12 — 3 5 1 32 27 et autres mstrum., constr. de navires.

14 Papier " -— — — — — — Papier.

T C TexHelniivprheid 3 _ _ _ 3 — — 6 4 Industrie textile.

16 Fabricage van gas' en eiectriciteit ' 1 ' — 1 . — I 1 : — 2 — Fabrication de gaz et d'électricité.

17 Bereiding van voedings- en genotm. .869 — 143 31 1/ Eabrication d ahments.

w.o. Sigarenmakers 2 1 — i - : — - — 3 2 dont: Charters.

18 Landbouwbedrijven 10 79 11 8 11 116 26 261 147 Agnculture, etc.

19 Visscherij en jacht 1 2 — —• — 5 — 8 1 Pêche et chasse.

20 Warenhandel 1 4 5 3 4 5 1 23 16 Commerce, etc.

21 Verkeerswezen ;6 5 23 1 5 4 2 46 2/ Transport.

23 Verzekeringswezen — — — — — — — — Assurances. ^

24 Vrije beroepen 2 3 17 2 1 11 — 36 15 Professions liberales

26 Verpleging of verzorging — — — Somdespauvres,vieillards,maladesetc.

27 Huiselijke diensten — 4 9 — — — 2 lo' 11 Domestiques.

28 Losse werklieden en andere niet in een „ „ „ . . ,

bepaald beroep arbeidenden ... 44 123 17 — 22 190 56 452 13 Ouvners sans prof. determmee.

Fabrieksarbeiders — 17 1 — 4 2 — 24 12 Ouvriers de fabnqu,e.

Zonder beroep 5 26 15 4 12 9 2 73 — Ouvriers sans professions.

Onbekend 13 13 8 — 8 — j — 32 , — Professions ïneonnues.

Totaal. . . | 122 j 370 j 188" 19 93 | 375 [ 163 1330 , 465 , Total.

^111 , .nu., I, I li ... li ,■■■. I I . ■ II - '