is toegevoegd aan uw favorieten.

De bioscoop-courant; weekblad gewijd aan de belangen van bet bioscoopbedrijf en daarbij betrokkenen, jrg 7, 1918-1919, no 6, 08-11-1918

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

speelt zich af in eene schitterende omgeving, waarbij onwillekeurig opmerken welk een kracht eene prima énscèneering reeds op zich zelf is. Voeg hierbij het gracieuse spel der bekende artisten en een ieder zal begrijpen dat deze factoren, gezwegen nog van de fotografische effecten, wel in staat zijn om de belangstelling gaande te houden. Dit was dan ook het geval en een ieder die dezen film heeft gezien is er vol lof over.

Eene interessante opname „De Brug" gaf ons eenige turnoefeningen te zien, welke in langzaam tempo zijn opgenomen, evenals de voor eenigen tijd door Pathé uitgebrachte dansfilms.

Het Journaal en een aardige klucht „Kareltje wordt matroos" (gespeeld door Hem) voltooiden met een variétéattractie het programma.

Spaansche griep en de bioscoop.

Vrijdag 1 November kwam er een order van den burgemeester dat tot nader order met het oog ophetgriepgevaar geen kinderen beneden 16 jaar tot de voorstellingen mochten worden toegelaten.

Aangezien bijna alle bioscopen „goedgekeurd" programma hadden, was dit een onverwachte schadepost, hetgeen reeds Zaterdag bleek, toen tal van kinderenvoor de bioscopen stonden, die moesten worden teruggestuurd. Hierdoor mist men niet alleen de kinderen, doch ook de geleiders. ADR.

LEIDEN. Zondagnacht werd de Directie van hetLuxorTheater alhier, door de Nachtveiligheidsdienst en Politie gewaarschuwd, dat er eenige deuren openstonden. Men doorzocht het geheele gebouw, doch vond alleen een ladder, die tegen het dak geplaatst was, waarop besloten werd daar eens te gaan kijken en de heer De Regt en eenige agenten zich op het dak begaven. Plotseling werd een kreet en gekerm gehoord en bleek dat de heer De Regt van een hoogte van plm. 12 Meter in een daarnaast gelegen tuin was gevallen. In deerniswaardigen toestand werd hij opgenomen. Nader wordt ons bericht, dat de heer De Regt waarschijnlijk eenige ribben heeft gebroken en de nier is gescheurd. Hoewel de toestand ernstig is, geeft deze geen aanleiding tot directe bezorgdheid, daar prof. Zaaijer hoop heeft gegeven hem geheel te genezen, maar wat wel van langen duur zal zijn. In-

tusschen hopen wij het beste voor hem en voor zijne echtgenoote, die vreeselijk door dit noodlot ontdaan moet zijn geweest.

TILBURG. Het hoofdbestuur van den Ned. Bond van Geëmployeerden in het Kunst- en Amusementsbedrijf, heeft naar aanleiding van de sluiting van de bioscopen alhier, een onderhoud gehad met den Burgemeester om te verzoeken dat de voorstellingen Zaterdags en Zondags zouden doorgaan. Deze kon hiertoe echter niet besluiten.

In verband met de groote schade, die het personeel door de sluiting ondervindt, beloofde hij alles te zullen doen, om te verkrijgen, dat de h.h. exploitanten het personeel gedurende dien tijd het salaris geheel uit zullen betalen.

DEVENTER. Het eerste Dev. Bioscoop-theater vierde deze week zijn 7-jarig bestaan. Alles was kwistig met bloemen en groen versierd. Vrijdagavond werd in een overvolle zaal dit heugelijk feit herdacht, met een korte, doch zakelijke inleiding van den heer Jungman. Een waar feestprogramma ging er, waarvan vooral voldeed de band „Oude schuld", het tweede gedeelte van Gouda's Industrie en vooral het hoofdnummer „Bal Masqué op Zee." Behalve uitstekende explicatie door den heer Jungman, was de muzikale begeleiding te roemen van de heeren Boom (piano) en A. Bongaards (viool), terwijl de heer van Brussel voor een keurige projectie zorg droeg. Met enkele woorden: ,,'t was een ware feestweek! En het programma deed het huis Nöggerath alle eer aan.

DEN HAAG. Uit de besturen der Haagfcheafdeelingen van de Toonkunstenaarsvereeniging, den Bond van Theater- en Bioscooppersoneel, de Nederl. Centrale Artistenvereepiging en de Nederl. Artistenvereeniging is een actie-commissie gevormd, met het doel, een betere salarisregeling tot stand te brengen in verband met de tijdsomstandigheden. In deze commissie zijn als leden van het dagelijksch bestuur gekozen de heeren A. P. W. Jansen, voorzitter; Paul Carrée, secretaris, en M. Frank, penningmeester, en werd een motie aangenomen, om zich te wenden tot de afd. Den Haag van den Bond van directeuren van publieke vermakelijkheden, met de bedoeling, te trachten langs minnelijken weg tot verbetering in de regeling van de loonen van werknemers te geraken.

UissHgiH,

■ —ir-rmrr i iiimmii« voor het doen van mededeelingen var

Vp^iiij|iiii| J allerlei aard met inbegrip van 12 blancc

p|a,en 1 3-75-

i 1 ff! Met de naam van uw theater bovenin f 0.7£

|!;l nm hooger in prijs,

lira Hier mededeelingen Rl Bij bestellingen duidelijk de eventueel aar 1 | van ai! er lei aard, , W tQ krengen theaternaam opgeven!

■ 1 ■ vraagt het geïllustreerd prospectus van 50 tekst

1 1 kunnen worden. p |w platen dat kosteloos wordt toegezonden. —

JJ ijl Lichtbeeldendienst D. VAN KREVEL!)

- - ij,lillik 2e Jan Steenstraat 81, Amsterdam, Tel. Z. 6847

f f