is toegevoegd aan je favorieten.

De Zaende; maandblad gewijd aan de historie, folklore en genealogie van de Zaanstreek, jrg 4, 1949, 1949

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAN ADRIAANSZ LEEGHWATER ZIJN GEZIN EN NAKOMELINGEN IN DE ZAANSTREEK

Het is bekend dat Leeghwater niet alleen geroepen werd in onze provinciën zijn diensten te bewijzen bij inpolderingen en het maken van dijken, maar dat hij ook aanvragen uit het buitenland heeft ontvangen. Zo was hij in het jaar 1634 werkzaam „aen de dijkage van Butsloot, in het Holsteinsche, aldaar dienende voor Ingenieur ende Lant-meter”. Al wat hij daar ondervonden heeft, en dit was niet weinig, hij heeft zelfs in lijfsgevaar verkeerd, wordt door hem beschreven in zijn Klejne Chronjcke van Graft en de Rijp, welk geschrift sedert achter de uitgaven van ’t Haarlemmermecrboek voorkomt, vermeerderd met een beschrijving van de grote brand inde Rijp in 1654, door Jan Philipsz. Schabaelje daarin gevoegd. Dit kroniekje heeft Leeghwater zelf afzonderlijk uitgegeven in 1649, welke druk thans heel zeldzaam is en waarvan een exemplaar door vriendelijke tussenkomst van Dr G. J. Schoute in mijn bezit is gekomen. Op het einde komt een rijmgedicht voor, dat niet inde latere uitgaven is opgenomen. Het staat geheel aan het eind, op blz. 43-, en hij schrijft: „Alsoo mijn Chronijcxken meest vervult is, soo sal ick hier noch achter aen stellen, een Liedeken, het welcke ick in Holsteyn ghemaeckt heb, ende in Hollandt ghesonden aen mijn Huysvrouw en de Kinderen, ende gaet op de wijse: en wilt iny niet beschamen.” Dit liedeken, dat men dus ook kan zuigen, is te zien als een berijmde brief, en het is voor ons waardevol, omdat daarin zijn kinderen worden opgesomd. Ick ginck eens op de Weyen, Over Bergen en Vleyen, Door Bosschen ende Heyen, Om den geest te vermaecken: In Veel Velden verscheyen Sagh ick dat koren meyen, Den wagen sagh ick leyen, Van Mans, Vrouwen en Knapen» In ’t Landt te Holst (hoort my) Aensagh ick dit al vry: Ick docht oock mee hier by, Een vreemd’lingh ick hier zy;

19