Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET BOUWBEDRIJF

VEERTIENDAAGSCH TIJDSCHRIFT VOOR BOUWKUNST, BOUWTECHNIEK, BOUWNIJVERHEID EN BOUWMATERIALEN tevens Orgaan van: het Nederlandsch Instituut van Architecten (N.1.V.A.) en de Hinderwet-Vereeniging Directeur: J. Moorman. Redactie : Prof. Ir. J. G. Wattjes, Prof. Ir. R. L. A. Schoemaker, Ir. M. E. H. Tjaden en P. W. Scharroo Abonnement ƒ3.— per kwartaal. Buitenland ƒl5.— per jaar Losse nummers ƒ0.50 Advertentiën 40 ct. per regel Postrekening 44715 ten name van Moorman's Periodieke Pers N.V. MOORMAN’5 PERIODIEKE PERS N.V. – DEN HAAG- ZWARTEWEG 1- TELEF. 117783*

Veertiende jaar No. 16

NADRUK VERBODEN

6 Augustus 1937

HET NIEUWE GEBOUW VOOR DE KLINIEK «NEDER-VELUWE» arch.; e. j. rothuizen

DOOR PROF. IR. J. G. WATTJES

Bouwterrein en bouwopdracht. Door de „Vereeniging tot Christelijke Verzorging van Krankzinnigen in Nederland” werd in het voorjaar van 1933 aan den Arnhemschen architect E. J. Rothuizen de opdracht verstrekt tot het ontwerpen vaneen kliniek voor zenuwzieken op een gedeelte van het terrein der stichting, ter grootte van ongeveer 41/2 ha, inde onmiddellijke nabijheid van het station Wolfheze. Dit terrein, dat

zich uitstrekt langs den Heelsumschen Weg, is voor een groot gedeelte begroeid met eiken en beuken, benevens enkele groepen van berken. Zoowel bij het ontwerp, als bij de uitvoering, heeft de architect er naar gestreefd om deze boomen zooveel mogelijk te sparen. Deze reeds aanwezige boomen zijn dankbaar benut door den tuinarchitect Otto Schultz uit Bilthoven. Hierdoor is hef mogelijk geworden reeds terstond bij de opening van het nieuwe gebouw overeen mooien tuinaanleg te beschikken, zooals uit afb. 1

Afb. 1. Luchtfoto K.L.M. van het hoofdgebouw met omgeving.

151

Sluiten