is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 6, 1925, no 5, 1925

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MAANDBLAD

JAARGANG N°- 5

MEI 1925

TIJDSCHRIFT VOOR VOLKSHUISVESTING p; X T CT F" F D I I \Y/

ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR VOLKSHUISVESTING EN STEDEBOUW EN DEN NATIONALEN WONINGRAAD

REDACTIE VOOR HET INSTITUUT H. P. J. Bloemers, J. Douwes Jr., Mr. D. Hudig, Ir. P. Bakker Schut, Ir. J. M. A. Zoetmulder

Vaste Medewerkers : J. W. Bossenbroek, G. A. M. DE Bruyn, Ir. A. Keppler, Mr. J. Kruseman, Ir. A. M. Kuysten, Jhr. A. H. Op Ten Noort, Jan Stuyt, M. Vrijenhoek, L. van der Wal, D. E. Wentink

REDACTIE VOOR DEN WONINGRAAD : Mr. Dr. G. van den Bergh en J. Bommer

ADRES DERREDACTIE EN ADMINISTRATIE EN SECRETARIAAT VAN HET INSTITUUT EN VAN DEN NATIONALEN WONINGRAAD

Kloveniersburgwal 70 – Amsterdam

ADVERTENTIES

V, MUNSTER'S UITGEVERS MAATSCHAPPIJ HEERENGRACHT 246 – AMSTERDAM

ABONNEMENTSPRIJS f 8.- DE LEDEN VAN HET NEDERLANDSCH INSTITUUT VOOR VOLKSHUISVESTING EN STEDEBOUW (LIDMAATSCHAP VOOR PHYSIEKE LEDEN f 7.50) EN DE LEDEN VAN DEN NATIONALEN WONINGRAAD ONTVANGEN HET BLAD KOSTELOOS

LOSSE NUMMERS f 1.50

INHOUD: NED. INSTITUUT VOOR VOLKSHUISVESTING EN STEDEBOUW: Officieele Mededeelingen – Eindhoven's Historie door J. M. Sanders – De Uitbreiding van Eindhoven door G. C. Kools – De Woningbouw der laatste jaren te Eindhoven door G. C. Kools – Philips' Woningbouw door Wouter Hulstijn – De Methode van Halle door Mr. Dr. J. H. van Zanten – Binnenland – Buitenland – Overzicht van tijdschriften.

NATIONALE WONINGRAAD : Administratie en algemeene onkosten door J. B.

OFFICIEELE MEDEDEELINGEN

Den gen Mei j.l. werd in den Dierentuin te 's Gravenhage een goed bezochte ledenvergadering van het Instituut gehouden, waar aan de hand van mondelinge prae-adviezen de vraag werd behandeld „hoe het thans verder’ met de woningproductie en eventueelen overheidssteun daarvan moet gaan." Hoewel geen conclusies werden genomen, meende de voorzitter toch te kunnen constateeren dat algemeen de noodzakelijkheid werd erkend om met name voor die groepen, waarvoor de particuliere bouwnijverheid niet in de woningbehoefte voorziet, de Woningwet op zoo ruim mogelijke schaal toe te passen.

Op 6 Juni a.s. wordt een excursie naar Eindhoven gehouden ter bezichtiging van den woningbouw vanwege de gemeente, van bouwvereenigingen en van de N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken. Het programma voor dit bezoek is den leden toegezonden.

In dit nummer is een beschrijving opgenomen betreffende den te bezichtigen bouw te Eindhoven. Aanvankelijk was het het voornemen dit voorjaar ook een excursie naar den Haag te organiseeren ter bezichtiging van het Haagsche Tehuis voor Ongehuwden.

Het leek echter niet wenschelijk twee excursies benevens de jaarvergadering zoo kort na elkaar te houden ; deze excursie zal derhalve in September plaats hebben. Nadere berichten hieromtrent zullen te zijner tijd worden gezonden.

In aansluiting aan ons bericht in het Januarinummer deelen wij nog mede, dat voor de Commissie voor sport- en speelterreinen als Secretaris-Rapporteur is opgetreden de Heer J. Bommer.

EINDHOVEN'S HISTORIE

Reeds de Eed-hoofdplaats uit de Ve eeuw, Eedhof of Eedhoeve, Endouen of Eyndon, uit welke klanken de naamduiding der latere stad Eindhoven is te beluisteren, droeg in zich de kern van de gemeenten Eindhoven, Gestel en Blaarthem, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel, tot wier status de Fransche Revolutie geleid heeft en welker blijvend samengaan door de „annexatie" van 1930 is verkregen.

Op de plaats van het tegenwoordig Eindhoven had men reeds vroeg enkele nederzettingen, vooral uit den stam der Tongeren.

Evenals de overige bewoners van Midden-Europa, waren deze volkeren Germanen, wier