is toegevoegd aan je favorieten.

Tijdschrift voor volkshuisvesting; orgaan van het Nederlandsch Instituut voor Volkshuisvesting en den Nationalen Woningraad, jrg 29, 1948, no 9, 1948

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ze verdwijnen kunnen, des te sneller zal de wederopbouw zijn. Maar thans is dat moment (helaas) nog niet aangebroken. De arbeiderswoningbouw moet ook in het belang van de arbeidsprestatie worden voortgezet. Andere motieven van sociale aard, die door Ir. Wolterbeek niet worden genoemd, zelfs buiten beschouwing latend.

De lineaire stad

door Ir. L. H. J. Angenot

In het Februari-nummer heeft H. v. d. W. de aandacht gevestigd op de schema’s voor ideaal-steden voorkomend in het werk van E. A. Gutkind. Daarbij kwam de lineaire stad ter sprake. Het is wellicht interessant te vermelden, dat in Madrid de lineaire stad volgens de plannen uit 1882 van

Soria y Mata ten dele is uitgevoerd. Deze lineaire stad is een strookvormige tuinstad.

Soria y Mata is een voorloper van Howard voor zover hij de grote stad wil oplossen door open bebouwing met eengezinshuizen en hij een rijke voorziening met groen bepleit. Een beschrijving van de Madrileense lineaire stad en de beginselen van Soria y Mata zijn te vinden in een nota voor het Internationaal Stedebouwkundig Congres te Berlijn in 1931 getiteld: La Ciudad Lineal (met Duitse vertaling). Afb. 1 is hieraan ontleend. Zij geeft het plan weer, dat ten dele is verwezenlijkt. In 1931 waren 1000 huizen gebouwd met 6000 inwoners.

De aanleg in 1894 begonnen door de Compania Madrilena de Urbanizacion is aldus, dat ter weerszijden van de veertig meter brede hoofdweg voorzien van een mid» _ denweg, van met bomen beplante voet‘ wegen en parallelwe» gen, open bouwblokken zijn geprojecteerd. Deze blokken zijn 200 m lang en afwisselend breed. De dwarsstraten hebben een breedte van 20 m. De strook bouwblokken is door een honderd meter brede parkstrook afgescheiden van het ,,platteland”. De bebouwing van de blokken bestaat uit vrijstaande huizen met tuinen, voorzien van een royale beplan, ting.

Het systeem is in Madrid blijkbaar nog actueel. Afb. 2 is ontleend aan het algemeen uitbreidingsplan van Madrid uit 1939 waarop de .situatie van de Ciudad Lineal is terug te vinden met een geproj-.ctecrde voortzetting van hetzelfde beginsel op grote schaal.

1

Een variant van de lineaire stad wordt voorgestaan door de architectengroep Ascoral (Urbanisme des CIAM).

Déze is uiteen gezet in het boek ..Les trois établissements humains” door Bézard, Commelin. Ie Corbusier e.a.. uitgegeven in 1944. Hun plan is eigenlijk een rij industriële nederzettingen langs een hoofdverkeersweg met parallel liggende spoorlijn en van afstand tot afstand liggende tuindorpen. op grotere tussenliggende afstanden concentrische ste-