Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eene studie van WILHELM SP0I1B.

Tot degenen, die ons leven door schoonheid en kennis verrijken, behoort wel in een der eerste plaatsen de schilder Fidus En niet alleen zij, die naïef-blij met alles zijn, daar zij niet verwend zijn met betrekking tot kunst, hebben in volle verrukking tegenover zijne scheppingen gestaan, maar ook anderen, die, verwend door het vele schoone, alles met een kritisch oog beschouwen, zagen verheugd een nieuwe wereld voor zich openen, toen zij Fidus' kunst volgden en begrepen. Hij zegt datgene, wat hij ons te zeggen heeft, met een kracht en eene hem eigene persoonlijkheid. hij is zoo'n begrijpelijk en duidelijk weergever van het zieleleven, hij weet aan het moeilijkste zoo gemakkelijk een bepaald verrassende formule te geven, daarbij is hij voor het streven van het jongere geslacht zoo'n wegslepende verkondiger geworden, dat voor hem, den nu eerst dertigjarigen, misschien wel dat is weggelegd, wat b.v. door zekere oorzaken niet het geval is met Böcklin en Klinger !) nl. bemind en begrepen te worden door het volk en zoodoende op zijn tijd een opvoedende invloed uit te oefenen, waaraan hem in de eerste plaats veel gelegen is.

Voor ik over de hierbij gegevene afbeeldingen verder uitweid, zal ik eerst nog wat over Fidus algemeene beteekenis zeggen.

Fidus schilderijen zal men niet op onze gewone tentoonstellingen aantreffen, want uit deze spreekt te veel kuische schoonheid, die zich op deze openbare markten niet te koop aanbiedt. Het groote publiek

kent hem — uitgezonderd van eenige bijzondere tentoonstellingen zijner schilderijen — als illustreerder van boeken en in den laatsten tijd ook door reproducties zijner werken in de nieuwe Münchener kunstweekbladen Jugmd en Simplicissimiis. Dit alles toont hem echter nog niet in zijn ware grootte; de grootste navraag is toch altijd naar die kunstproducten, die het publiek aangenaam zijn en daar men gedwongen was van Fidus notitie te nemen, kwamen in de eerste plaats die werken van hem in aanmerking, die meer door liefelijkheid dan door grootte uitmunten. Zoo is men door datgene, wat van hem weergegeven is, nog niet bekend met Fidus' hunnen. Want Fidus zou gaarne eene tot wereldbeschouwing, tot godsdienst geworden, eene tempelkunst willen dienen, waarnaar de tijdgeest verlangt; de tijdgeest, welke nu reeds spreekt uit de schilderijen, die in grooten kring bekend werden en die slechts tot noodhulp dienen voor zijn grooter willen. Al reeds uit deze spreekt de stem Gods, de onverliesbare levenskracht, die aan alles ingeboren is.

') Böcklin een bekend en naar idee en techniek groot schilder; Klinger een eveneens bekend etser.

Uit zijne eenvoudige meisjesfiguren, die hem door de reeds genoemde redenen het meest bekend hebben

Sluiten