is toegevoegd aan uw favorieten.

De arbeider; socialistisch weekblad voor de provincie Groningen, jrg 40, 1930, no 6, 08-02-1930

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wen had van de Kroon en van de natie.) Dit ontwijkende antwoord beduidde Primo, heen te gaan. Hij verklaarde zich ziek (de operette was volmaakt!) en ging heen. Berenguer moet nu de zaak voortzetten. Dezeovergangsregeering brengt weinig verandering. En daarna? Men zal zeer blij moeten zijn met opheffing der censuur en de terugkeer der beperkte vrije meeningsuiting, die de burgerlijke democratie kent. De rest.... is vervanging der kerkelijk-militaire door de kapitalistische dictatuur, als het zoover komt. Veel uitzicht op sociale bevrijding van eenige beteekenis is er nog niet.

In Italië zou het heengaan van Mussolini,, indien dit gedwongen was, wel een veelgrootere crisis veroorzaken. Voorloopig zal Mussolini het nog wel houden. Maar ook voor hem komen de zorgen terug. Dienaangaande schrijft de N.R.C., dat Mussolini niet meer over leeningen kan beschikken.

„Tot dusver was werkversphaffing, d.w.z. de uitvoering van steeds meer en steeds grootere openbare werken altijd het parool. Thans moet de Leider, door de macht der feiten daartoe gedwongen, zelf op beperking aandringen, en dat nog wel in een tijd, dat de werkloosheid steeds toeneemt en zoogenaamde productieve werkverschaffing voor velen een zegen zou zijn. Als echter het geld ontbreekt, valt er aan productieve werkverschaffing niet te denken en op dat punt schijnt men in Italië thans inderdaad aangeland te zijn. Het is den openbaren lichamen vrijwel onmogelijk geworden geld in het buitenland op te nemen tegen een redelijke rente, de burgerij heeft reeds behoefte aan verlichting van belastingdruk om eens even op haar verhaal te komen. Dan zit er niets anders op* dan de tering naar de nering te zetten en niet langer boven zijn stand te leven.

Nog in een ander opzicht zijn deze uitlatingen merkwaardig en wel om de erkenning van den slechten gang van zaken in het Italiaansche bedrijfsleven. Waar groote ondernemingen als de autofabriek Itala en de reederij Cosulich, om maar eens twee heel bekende te noemen, den strijd om het bestaan te machtig werd, kon men de zaak moeilijk meer verbloemen."

Wordt de economische crisis^ hevig, dan zou Mussolini wel eens, tot heengaan gedwongen kunnen worden, door het buitenlandsche kapitaal, dat in Italië niet voldoende vertrouwen blijkt te hebben.

Bolsjewisme.

Bolsjewisme en crisis — de twee woorden behooren bij elkaar. Nu in Duitschland de werkloosheid zoo toeneemt en de tijd voor politieke woelingen buitengewoon gunstig, slaat de C. P. daar politieke munt uit economische ellende. Nu is mobili34eering der werkloozen zeer toe te juichen, en de pogingen te Berlijn en Hamburg, waarbij barricaden worden opgeworpen tegen de politie,( kunnen wel degelijk gunstig resultaat hebben. Helaas echter berust de leiding bij bolsjewiki, d.w.z. bij linksche sociaal-democraten, die, eenmaal aan het bewind, hetzelfde doen als de soc. dem. Zörgiebel en Severing, die te Berlijn en in Pruisen elke betooging hebben verboden. In Rusland geschiedt hetzelfde, en de massa-moord te Kroonstadt, de vervolging onzer kameraden (men denke aan Qhezzi) der linksche bolsjewiki zelf (zooals, een Mjasnikof) bewijzen voldoende, dat een sovjetregeering in Duitschland geen haar beter zou wezen dan de soc. democratische. Wel zou het oorlogsgevaar plotseling dreigend worden: een Duitsch-Russisch verbond zou beteekenen een verbond van het Russische leger met het Duitsche, en dan zouden in Duitschland de reeds thans militair gedrilde bolsjewiki samengaan met de felle nationalisten, om Polen en Frankrijk aan te vallen. We zaten dan midden in den wereldoorlog. Dat Rusland aanvallen durft, bewijst de Chineesche kwestie!

Doch Rusland zou niet ongaarne een Duitsche sovjetregeering zien om andere redenen. Nu zal nog zeker een straatbetooging (zelfs als ze wordt gehouden) niet tot revolutie leiden. In Duitschland is bovendien de staatspolitie zóó gemeen, dat men het van deze soc. dem. instelling niet met één slag wint Er zijn weer heel wat gewonden gevallen, en bij een staking te Chemnitz zelfs vier dooden. De strijd tusschen bolsjewiki en soc. dem. ministers zou dus zeer bloedig worden. Doch wonnen de bolsjewiki, dan versterkt dit hun positie in Rusland ten zeerste. Daarop toch zijn alle pogingen gericht. De hollandsche C.P. leiding bijv. wordt absoluut geregeerd vanuit Moskou. Ze bes.taat hier uit marionnetten. De „Open Brieven" uit „De Tribune" zijn te belachelijk om over te drukken. Het C. P. Congres moest uitgesteld, Dr. Koch werd gebruikt om L. de Visser af te takelen (diens prestige is naar de maan) en zoo werd het heele partijbestuur, niet door de leden, maar door Moskou veroordeeld „wegens open en verkapte rechtsche tendenzen" wegens passiviteit, wegens opportunistisch optreden van L. de Visser in de kamer, wegens niet spoedig genoeg royeeren van Mannoury (Trotzkist) enz. Zelfs wordt „Van Riel" (de namen der heeren zijn volstrekt onbeteekenend, maar deze held heeft een schuilnaam) beschuldigd, tegelijkertijd van „rechtsche tendenzen", van „oude ultra-linksche Oorter-ideologie" en van „linksch-Trotzkistis,che afwijking". Het is een compleet gekkenhuis. Maar... Moskou wil baas blijven. Men heeft hulp noodig in de toekomst, wegens moeilijkheden in Rusland zelf.

De strijd toch met de koelaki, de rijke boeren, levert heel wat moeilijkheden in de partij zelf. Van de 196.000 partijcommunisten, die nog rechtstreeks werkzaam zijn in het boerenbedrijf, hebben n.1. (volgens statistiek van 1 October) 68,5 percent nog een eigen bedrijf, De rest werkt in de collectieve

bedrijven. Moeten deze 68,5 percent, ruim < 140.000, nu ooTc onteigend door de eigen < partijgenooten? De partij zou er van barsten! i

Een andere moeilijkheid is deze. De dorpssovjets (en de sovjets zijn de plaatselijke s comité's geworden der regeering) bestaande uit partijgenooten, zijn natuurlijk beheerscht ( door de boeren-partijgenooten, d.w.z. grootendeels door de bezitters zelf! Dezen wer- ( ken hun eigen onteigening en die der koelaki niet in de hand. Vandaar dat de p.g. uit de collectieve bedrijven verzoeken, de sovjets op te heffen. Dat beduidt echter consekwent, dat het collectieve bedrijf (zelf weliswaar nog centralistisch bestuurd) toch werd bevrijd van het gezag van een sovjet, die tot staatscomité is; geworden, d.w.z. dat de b e d r ij v e n los zouden worden gemaakt uit het staatsverband. Iets^ergers zou het bolsjewisme nooit kunnen overkomen. Vandaar dat Kalinin op het congres der uitvoerende comité's der C.P. fel is opgetreden tegen deze strekking. Wel heeft Lenin, op het voetspoor van Engels „de afsterving van den staat" gepropageerd, maar Kalinin zegt, dat we daar nog lang niet aan toe zijn. De staat moet nog versterkt. De Roode Legers, de Qepeoe, de volkscommissariaten voor buitenlandsche zaken enz. moeten eerder uitgebreid. Elk federalisme is uit den booze. De „Kolchozy" (collectieve bedrijven) moeten als productie-eenheid den staatssovjets gehoorzamen. Het is buitengewoon beI langrijk de verdere historie in Rusland goed te volgen. Voorloopig zegt de staat: inbinden,, remmen. Niet optreden tegen de boerensovjets. De onteigenaars moeten geduld hebben! Zooals we vorige week zeiden: de staat wil de macht niet overdragen aan de bedrijven. Dat zou leiden tot anarchisme. En daar moeten de bolsjewiki niets van hebben!

A. L. C.

I Binnen- en Buitenlandsche Varia.

Binnenland.

Heb je het nieuws gelezsn? Prinses, Juliana is de vorige week aan de Universiteit te Lei! den het eeredoctoraat in de letteren en wijsbegeerte uitgereikt. Dat is toch buitengewoon knap voor zoo'n jong meisje. En bij dat de prinses is....!! De moeilijkste problemen wist zij altijd op te lossen. Prof.'Huizinga wist dan ook geen woorden te vinden om voldoende de knapheid van deze Oranjetelg te doen uitkomen. En de groote pers, die anders nog wel eens „likkerig" doet, was^deze keer heel bescheiden, maar toch „vol lof" over de knapheid van de jonge studente.

De kikkerlandsche onderdanen kunnen met recht trotsch zijn op de buitengewone kennis,, waarover de „toekomstige landvorstinne" beschikt. Punt.

In vijf regels. Dezer dagen kwamen wij in de pers het volgende bericht tegen, dat in vijf regels was samengevat:

„Gisteren is door de politie in een hooimijt onder Benzenrode, Limburg, een lijk gevonden. Het bleek te zijn de sinds eenige dagen vermiste zwerver S. Het lijk is naar het lijkenhuisje overgebracht".

Zonder één woord van commentaar op dit persbericht wordt het slachtoffer van onze "kapitalistische rechtsorde nu verder naar het kerkhof getransporteerd en in den grond gestopt.

Dat is het einde van des zwerversleven.

Bij wijze van straf. Uit De Leek schrijft men aan „Het Volk": „Met ingang van 13 Januari was hier de plaatselijke werkverschaffing weer opengesteld. Dat was een opluchting voor tal van werkloozen, die nu niet meer ver van huis in de centrale werkverschaffing behoefden te gaan' werken. De verdienste waren echter nog slechter dan voorgaande jaren, n.1. van f7.— tot ruim f 10.— per week. Klagen daarover bij den opzichter hielp niet. Zaterdags hielden de arbeiders een uur vroeger op met werken om den burgemeester, die vóór 12 uur aanwezig was, te spreken. Alhoewel deze erkende, dat de loonen veel te laag waren, verzekerde hij, dat van gemeentewege geen toeslag mocht worden gegeven. Tot overmaat van ramp is nu door of namens den minister gelast, dat de 57 man, die Zaterdag eigener beweging eerder zijn opgehou■ den, voorloopig niet meer te werk gesteld mogen worden bij wijze van straf."

Tot zoover dit bericht.

Kan er iets ergers als een misdaad worden aangerekend, wanneer men arbeiders voor 7 | tot 10 gulden in de week productief werk laat verrichten en indien zulke paria's trachten dien toestand te verbeteren, deze ook nog gestraft worden met uitsluiting van het werk? Zijn deze arbeiders er niet slechter aan toe dan de slaven der middeleeuwen?

En dat in het rijke Holland, waar de ministers, die zulke s;traffen opleggen, ook van de belastingpenningen der armen jaarlijks een ' salaris van z e st ie :n duizend gulden op-

- strijken!

Wraak over zoo'n onmenschelijke hande1 • ling.

e Nog eens: in het rijk van Heeroom. Het

bericht wat wij de vorige week overnamen i I over een rede van ex-minister Waszink, thans n burgemeester van Roermond, inzake het drankn gebruik in genoemde stad, heeft het „Lims burgsch dagblad" een beetje van streek ge-

- bracht. De redactie gaat nu aan het schelden l over de zedeloosheid der socialisten, aldus e schrijft „Het Volk", waaraan wij ons' bericht e ontleenden.

Roermond was niet Limburg, meende de n redactie van het Limburgsch dagblad.

in V>p+ hpmti van Hit iaar werd door de

drankbestrijders-organisatie in Valkenburg een strooibiljet uitgegeven, waarin werd vermeld,

dat in Limburg jaarlijks 25 millioen gulden aan sterken drank wordt uitgegeven. Dat is toch niet Roermond doch geheel Limburg.

Kerk en kreeg vullen elkander aan. Afstomping der hersenen in beide gevallen.

Wat 'n gemeene kerel! Een mannetje haalde voor de Toevlucht voor Onbehuisden te Amsterdam oud papier op. Een pakje van dat opgehaald papier had hij verkocht voor..,., twintig centen.

Daarvoor moest hij terecht staan voor den politierechter aldaar. Hij werd veroordeeld tot één maand gevangenisstraf.

Terecht wordt over het berechten van dezen „misdadiger" in de pers gezegd:

„Meestal loopen de dieven van twintig centen in deze maatschappij vrij rond, en dit komt van de drukte, die zelfs het pakken van millioenen-dieven met zich mede brengt." Zoo is het!

BuiienSancr.

Knoet en dictatuur. De arbeidersklasse in het Oosten van Europa is aan een ontzettende vervolging en dictatuur blootgesteld.

Aan de Duitsche „Vorwarts" wordt o.a. daaromtrent geschreven:

„De toestand der arbeidersklasse in ZuidSlavië is zeer treurig. De dictatuur heeft met haar draconische maatregelen de arbeidersorganisaties totaal vernietigd. De loonen der arbeiders zijn er zeer laag. Deze bedragen van fl.— tot f 1.20 per dag.

De kleinste loonbeweging van de arbeiders wordt reeds in den kiem gesmoord. Te Belgrado werd een rechtbank ingesteld, die ter „verdediging van den staat" reeds de geringste arbeidersbeweging als staatsgevaarlijk beschouwt. Het recht om in hooger beroep te gaan bestaat niet. In alle groote fabrieken zijn gendarmes ondergebracht. Reeds bij het kleinste meeningsverschil tusschen ondernemer en arbeider, wordt de arbeider zonder vorm van proces aan de gendarmes overgeleverd, die misbruik maken van hun macht en de arbeiders vaak mishandelen. Mishandelingen van arbeiders door politie en gendarmerie behooren in Zuid-Slavië tot de alledaagsche gebeurtenissen. Het hoofd-commissariaat van Belgrado is berucht om de mishandelingen die er plaats vinden. Daar zijn menschen halfdood geslagen en vervolgens naar ziekenhuizen gebracht, waar zij aan hun verwondingen overleden." -> Met knoet en dictatuur heerscht de bourgeoisie over de zoogenaamde vrije loonarbeiders. Toch zal deze overheersching eenmaal een einde nemen. En dan is de beurt aan de onderdrukten en uitgebuitenen.

Deze keer de West. Dikwijls hebben wij een en ander (medegedeeld over mishandelingen van koeli's in Oost-Indië, thans,, moeten wij even den vinger leggen op de practijken, die men in toepassing brengt op de koelie's in West-Indië.

Een part. bericht uit Willemstad houdt in, dat in den loop der eerstvolgende maanden ongeveer 300 arbeiders, meest kleurlingen, worden ontslagen, omdat de nieuwbouw der Curacaosche Petroleum-Industrie-Mij. nu afgeloopen is.

De ontslagenen worden meteen uit Curapao weggevoerd „om relletjes te voorkomen".

Voorwaar een gemakkelijke manier om van uitgeknepen citroenen af te komen.

ARQUS.

Misdadig > kapitalistische productiewijze, li.

Het vraagstuk der melkvervulling in Twente.

In het Twentsch dagblad „Tubantia" van 4 Jan. j.1. werd gepubliceerd een verslag van den Keuringsdienst van Waren in het district Enschedé. Genoemd verslag geeft een overzicht vaii de melkvervuiling, zooals die aan 30 melkinrichtingen werd geconstateerd.

De 'melk van 2655 melkveehouders (d.i. ongeveer ï/4 gedeelte van het totale aantal) werd bij aflevering aan de fabriek onderzocht op koevuil, door filtratie met behulp van een waterfilter.

Hoe het er met de melkbehandeling bij de boeren uitziet, toont onderstaande staat aan:

Het verslag zegt verder, „om de „onvoldoende", dat is de matig vuile, niet ,even zwaar te laten wegen als de zeer vuile, zijn deze matig vuile slechts voor de helft meegeteld bij de berekening van het percentage vuil (a -|- 1/2 b).

Hieruit blijkt dus, dat er fabrieken werden aangetroffen, waar 50, 58 en 62, ja zelfs 86 procent der melkveehouders vuile melk leverden. En wat voor vuile melk!

De resultaten, die gedeponeerd zijn in het magazijn van den Keuringsdienst, zijn, zoo vertelt de directeur van den dienst, in sommige gevallen zoodanig, dat het melkdrinkende publiek de haren ten berge zouden rijzen bij het aanschouwen van de hoeveelheid koemest, die in de melk werd aangetroffen. En als men dan aanneemt, dat met een waterfilter slechts het zichtbare onoplosbare gedeelte der mest in de melk kan worden aangetoond ! Het oplosbare deel toch (de bacteriën, de giftsytoffen uit het darmkanaal der koe) blijft in de melk en is daaruit niet meer te verwijdere n."

Tot zoover genoemd verslag. Deze verpesting van een volksvoedsel bij uitnemendheid, zooals melk is, is toch zeker misdadig.

30 pet. melk vervuild alleen door slechte stalling, viezigheid der boeren bij het melken enz. En, wat het ergste is, de bacteriën, de ziekte-verwekkers blijven, ook na de bewerking der melk aan de fabrieken. Deze zijn daaruit niet te verwijderen, zooals het verslag zegt, en zooals ons ook werd bevestigd door den directeur der Lonneker melkfabriek. „Door hel: pasteuriseeren der melk worden, indien de vervuiling niet al te groot is, een groot deel der bacteriën gedood. Bij een dergelijke vervuiling als uit het verslag blijkt, zijn de beste machines niet in staat de melk te zuiveren." Aldus de directeur der Lonneker melkfabriek, die als de beste in genoemd versjag voorkomt n.1. no. 14 met 2 pet. vuile melk.

Wij schreven naar aanleiding van bovengenoemd verslag een ingezonden stukje in „Tubantia", waarin we den directeur van den keuringsdienst van waren vroegen, of hij het geen zaak van algemeen belang achtte, de namen der fabrieken te noemen.

De directeur liet antwoorden, dat hij daartoe niet wettelijk gerechtigd is. Eerst na een veroordeelend vonnis is het gemeentebestuur bevoegd de naam van schunnige melkleveranciers te publiceeren. Genoemde directeur heeft daarop al vaker aangedrongen, doch de gemeentebesturen zijn daar niet voor te vinden.

# * *

V^anneer we nu de zaak kort samenvatten^ dan zien we:

le. dat de controle slechts geschiedde bij Vi van het aanta! melkveehouders in dit distrikt. Van */4 weten we dus dat er gemiddeld 30 pet. vervuilde melk wordt geleverd.

Het andere 3/4 gedeelte, waar niet gecontroleerd werd, heeft vrij spel, en wie weet hoe groot en hoe ergerlijk de toestanden daar zijn.

l/4 gedeelte der melkveehouders levert aan de fabrieken en door dezen wordt nog niet eens aan de meest elementaire eiscnen, n.1. onderzoek op 'koevuil, stalinspecties., onderzoek op uierziekte en t.b.c. voldaan.

Wie weet wat voor een frissche boel het bij het grootste, n.1. het 3/4 gedeelte der melkveehouders is.

De melkvervuilers worden door de wet beschermd. We weten zeker, indien de directeur van den Keuringsdienst de namen kon publiceeren van de fabrieken, die zich niet ontzien de vieze melk van de boeren te accepteeren, dit een probaat middel zou zijn dit kwaad uit te roeien. Wat een ergerlijke toestand; het publiek wordt door den Keuringsdienst gewaarschuwd voor de vuile melk» maar de wet verbiedt om ruchtbaar te maken van waar de vuile melk komt. De boer gaat intusschen lustig voort melk met koemest te leveren. Misdadig kapitalisme! Wat zijn producenten niet het meest eenvoudige verantwoordelijkheidsbesef heeft kunnen bijbrengen. Waar alles draait om zóóveel procent; waar de misdaad met zooveel procent wordt betaald en beschermd door de wetten van den staat.

B. H. L.

De vernietiging van het kapitalisme is het oorlog voeren onmogelijk maken.

Men zou haast zeggen: och we krijgen toch nooit oorlog weer. De wereld loopt immers over van pacifistische en vrede-lievende organisaties. Zelfs de grootste uitbuiters (die dus het meeste belang bij een oorlog hebben) gewagen zoo nu en dan van vrede en nooit meer oorlog.

En wij, anti-militairisten, zouden dat alles

luide toejuichen.... als aan dit vredesge een

werkelijke anti-militairistische basis, ten grondslag lag. Wij weten echter wel beter. Groote massa-organisatie's zijn er, die zich antimilitaristisch noemen. Allen verafschuwen ze den oorlog, vandaar dat ze ook in ettelijke resoluties vastleggen, dat ze hun krachten zullen geven voor het behoud van den vrede.

Smeeken en bidden doen ze de machthebbers om de oorlog toch een beetje humaner te maken, opdat de menschen een minder verschrikkelijken dood zullen sterven....

doende", dat is de matig vuile, niet even

zwaar te laten wegen als de zeer vuile, zijn

No. der

No. der Onder- a. zeer b. onvol- a -f- 1/2

fabriek, zocht. vuil. doende, inprocen

1 ' 109 55 16 58 pet.

2 41 33 5 86 „

3 68 16 11 32 „

4 67 32 19 62 „

5 96 25 32 44 „

6 82 5 35 28 „

7 83 25 31 50 „

8 70 14 29 41 „

9 81 9 34 • 32 „

10 52 10 20 39 „

11 94 14 41 39 „

12 57 11 27 43 „

13 93 8 42 31 „

14 129 — 5 2 „

15 53 12 31 52 „

16 161 6 59 22 „

17 122 2 34 16 „

18 96 6 22 18 „

19 113 4 34 18 „

20 50 2 19 23 „

21 105 2 27 15 „

22 82 2 12 10 „

23 126 24 58 42 „

24 120 6 49 25 „

25 91 — 8 4 „

26 90 3 23 16 „

27 72 6 22 23 „

28 63 1 7 7 „

29 53 5 27 35 „

30 77 4 21 29 „

31 59 — 13 11 „

gemiddel

2655 342 817 30 „

>>

V

V »

J)

>> )>

>> >> J)

>>

a4- V2 b

in procenten

gemiddeld

30 „

En een groot deel der massa, die deze organisatie vormt, hecht geloof aan de praatjes van deze vredes(?)organisaties, en rneenen voor zichzelf dat de oorlog thans tot de onmogelijkheden behoort.

Vol vertrouwen zien ze naar den Volken(?)bond, opdat deze bond eerlang de oorlog ook als iets onmenschelijk zal gaan beschouwen en dus gaat afschaffen.

O domme, onwetende en misleide arbei» ders, ziet ge dan in 't geheel niet, dat juist de Volken(?)bond het masker is, waarachter