is toegevoegd aan uw favorieten.

Weekblad van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, jrg 44, 1938, no 38, 30-09-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rijdelijke regeling van den werktijd voor de werklieden in de personeelen, waar op de Joodsche feestdagen niet wordt gewerkt.

Het Bestuur bericht, dat in de weken, eindigende 1, 8, 15 en 22 October 1938, in welke weken de Joodsche feestdagen vallen, de werklieden, werkzaam in de personeelen, waarin op die feestdagen niet wordt gewerkt, de Zondagen zal mogen worden gewerkt. De loonderving zal den werklieden volledig worden vergoed.

De Leerlingen-Commissie in de Diamantindustrie.

Oproep.

De Leerlingen-Commissie deelt mede, dat op de Snijdersvakschool eenige leerlingen van 14 tot 17 jaar geplaatst kunnen worden.

Candidaten kunnen zich per brief melden bij den Bestuurder H. Blesgraeft, gebouw A.N.D.B., Franschelaan 9.

Wereldverbond.

Bericht betrettende Italië. Het Bestuur van het Wereldverbond deelt den leden van de aangesloten organisaties mede, dat zij geenerlei verbintenis tot werken in Italië mogen aangaan. Van elk zoodanig aanbod moeten zij bericht geven aan hun Bestuur.

Het Bestuur voornoemd, Dr. Henri Polak, Voorzittter. A. Daems, Secretaris.

Certificaten.

Het Bestuur bericht, dat op verzoek van het estuur van den A.D.B. voorloopig geen certi'caten voor Antwerpen worden verstrekt.

LET OP DE WIJZIGINGEN!!

werkloozenuitkeering 1938.

Halen van den uitkeeringsstempei voor de week eindigende 8 October 1938:

Maandag 3 October 1938.

De leden van alle vakgroepen,

des morgens van 10.30—11 uut.

'n het onderhuis van het Bondsgebouw.

in voor de uitbetaling van de uitkeering

" week eindigende 8 October 1938:

P yüdagmorgen 7 October 1938, 's morgens van 11—11.30 uur,

voor alle leden.

ati!r Soede orde wordt men verzocht zich stipt aan deze regeling te houden.

"peering bij ziekte zal uitsluitend Donderdag 6 October 1938 van 10.3011 uur worden betaald

Aangifte van Werkloosheid in het Bondsgebouw.

De leden, die bi) werkloosheid f 0.30 per week contributie betalen, melden zich

Donderdag 6 October 1938,

des middags van 1—t uur 'n bet onderhuis van het Bondsgebouw

contt-!.et'®n' d'e ^ 0-20 of f 0.40 cent per week contributie betalen, melden zich

Donderdag 6 October 1938,

havan *—^ uur' '°ket Kassier, in de hal van het Bondsgebouw.

"je» zich buiten de stad bevindt, ™ ; u dlt van daar per briefkaart melden p aen bepaalden dag, met uitzondering van werkloos-melden uit plaatsen in het buiten0apf. waar de diamantindustrie wordt uitgeanr? ' vanwaar geen melding kan worden senV ^00r hët vertrek naar zulke plaatadmini£sL-me,n Persoonlijk daarvan aan de ratie kennis geven.

Voor d °pgelet.

loosheid, overeen&.-bÖ gedeeltelijke werkkei 24 van het regkT^ de bepa™g A" ® kas, moeten de leden S' V°°r de Wcrk,loozenhebben, zich ' d,e recl»t op uitkeering

Maandag io October 1Q3R 's middags van l2.30_i.3o uur

melden, voorzien van BONDSBOFk iqqs 1939 en afrekenbriefje, of bew^^n den

werkgever vermeldende het bedrag dat is verdiend.

Zonder zulk een bewijs MAG GEEN uiteering worden verstrekt.

die 1 mtkeering mag dan slechts aan in di en worden verstrekt voor zoo ver zjj hen „ ?,eek minder dan 25% boven het voor ben UITKEERINGSBEDRAG heb-

verdiend.

a

zie BoSLl°°r uitkeering bij ziekte,

ndsboekje.

Werkende leden van den A. N. D. B. en de drie kleine organisaties.

Week eindigende 24 September 1938.

Totaal aantal werkenden 1763 waarvan leden van den A.N.D.B. 1729.

Van de leden van den A.N.D.B. werkten

li q!P -flll II Totaal

ö1Ü!t ^ S

> M %cc° co °g

1 40 21 56 117

2 1144 14 55 1213

3 111 2 4 117

4 163 3 31 197

5 24 — — 24

6 12 — — 12

7 17 — — 17

8 6 — — 6 9 23 1 2 26

1540 41 148 1729

Statistiek der Werkloosheid.

Aangemeld in de week eindigende 24 Sept. 1938.

Vakgr. Mannen Vrouwen Totaal

1 127 5 132

2 1122 — 1122

3 253 1 254

4 83 81 164

5 71—71

6 37 — 37

7 — 17 17

8 19 — 19

9 31 3 34

1743 107 1850 tegen 1705 in de vorige week.

Aantal leden: 3623.

Overzicht der Ziekenuitkeering.

In de week van 19—24 September 1938.

Vakgroep Aantal zieken Bedrag:

1 2 f 18.60

2 13 -121.80

3 1 - 3.—

4 1 - 12.—

6 — . —! —

8 — - — 1 — 9 1 - 11.20

18 f166.60 De uitkeering bij overlijden, groot f 100.—, werd verstrekt aan de weduwe van wijlen P. C. Bronkhorst, Vakgr. 2. No. 5010.

Contributie.

Week 24 September 1938. Werkenden (Leden Werkloozenkas.)

5 zegels a f 3.— = f 15.— 44 „ „ - 2.50 = - 110.— 69 „ „ - 2.— = - 138.—

122 „ „ - 1.75 = - 213.50

605 „ „ - 1.50 = - 907.50

623 „ „ - 1.25 = - 778.75

173 „ „ - 1— = . 173.—

48 „ „ - 0.70 = - 33.60

35 a - 0.30 = - 10.50

1724 zegels f 2379.85

Niet werkende (Leden en nietleden Werkloozenkas).

31 zegels è f 0.50 f 15.50 1028 .. - 0.40 - 411.20 530 „ - 0.30 - 159.—

148 „ „ - 0.20 - 29.60

1737 zegels f 015.30

5 oude weken . 1.

' 616.30

f 2996.15

Hiervan voor de Werkloozenkas.

Werkenden.

240 zegels „ f 1.— f240.— 1228 „ 0.75-921.—

173 „ „ - 0.50 - 86.50 48 „ „ - 0.20 - 9.60

35 „ „ - 0.10 - 3.50

f 1260.60

1724 zegels

Niet-werkenden.

31 zegels è. f 0.30 f 9.30 1028 „ „ - 0.20 - 205.60 530 „ „-0.10- 53.—

- 267.90

1589 zegels . 1528.50

f 1467.65

Nict-lcden Werkloozenkas.

a. Zij, die recht hebben op werkloozenuitkeering uit de Hoofdkas.

1 zegels a f 1.75 f 1.75

1 „ „ - 1.50 - 1.50

3 „ „ - 1.25 - 3.75

5 zegels . 7.—

b. Zij, die geen recht hebben op werkloozen-uitkeering.

36 zegels E.W. af 1.— f 36.—

2 - 2.— - 4.—

1 „ - 1.50 - 1.50

4 „ - 1.— - 4.— 19 „ .. - 0.75 - 14.25

103 „ .. - 0.50 - 51.50

4 - 0.20 - 0.80

- 112.05

169 zegels

Hoofdkas f 1586.70

Loop van het ledental van 27 Aug. t/m 24 Sept. 1938.

Ingeschreven.

S 3 205 61

57 S o ~~ ^ 1H *> ^

o >n * .SS £^.£,0.

se n 3 "5 ö - a

5r SS 2 «s <uM ja g

* V E e '3- £

> O'S J, J §.« <

ü 1 2 2 5 -

4 — 2 2 1 —

5 — — — — —

6 — — — — —

7 — — — — —

8 _____

Totaal 1 4 4 7 J

AJgeschreven:

— ±2

>h . • ra T3 <U

S" § 3 -£> .§ 2 gpj| ; £

0 ü .3 sS g g-s C 7 1-0 b r <ï P§ 5 Ï

> ° I

1 _ _ _ 1 — _

2 5 — — 10 2 3

5 — — — — — —

6 _ — _ — _ —

9 _ 1 — — — —

Totaal 5 1 3 15 2 3

Aantal leden op 27 Aug. 1938 3635

bij 17

3652 af 29

Aantal leden op 24 Sept. 1938 3623

Maatschappelijk Werk. De Jeugdgroep.

Hebben wij idealen?

Vaak wordt er gevraagd: heeft de jeugd van heden idealen? Ja, zal het antwoord moeten luiden. Wat deze idealen zijn? In de eerste plaats te trachten, dat wat de ouderen veroverd en bereikt hebben, te behouden. Verder het veroverde, dat verloren ging, te herwinnen. Niet op onze lauweren rusten, maar net zoo lang strijden, tot. . De Internationale weer door den aether zal mogen klinken, dat de roode das van de Roode Valken, de roode broek van den Arbeiderssportbond, de roode tulp op den lsten Mei, de roode vlaggen in onze demonstraties en al zoo meer weer gedragen of meegevoerd mogen worden. Onze strijd, gericht op een betere toekomst, met een eerlijke samenleving, zal voor de ouden van dagen, oorlogsinvaliden, zieken en zwakken, zorgen. Wij zullen en mogen niet langer dulden, dat deze zoo zwaar getroffen menschen door de opbrengsten van straatcollecten geholpen moeten worden. Zieken, b.v. lijders aan tuberculose, zullen van Regeeringswege geholpen moeten worden. Onze eerste zorg zal moeten worden besteed aan de niet-gezonde menschen.

Jonge makkers, dit is slechts een korte opsomming uit het dagelijksch leven. Tezamen moeten deze dingen onze idealen vormen, die ons zullen binden en ons voeren tot den gezamenlijken strijd, dien de toekomst brengen zal. Iets te veroveren, is moeilijk en kost offers. Daarom zullen wij steeds moeten bedenken, dat wij elkaar moeten helpen en leeren. Wij moeten ons gelukkig achten, onze kennis op anderen te kunnen overbrengen. Wij zullen opgevoed moeten worden tot gemeenschap smenschen. Niet alleen in tijden van nood zullen wij ons één moeten voelen, wij moeten te allen tijde bedenken: met makkers ben je almachtig. Daarvoor is het noodig, dat het gezegde: makkers, reikt elkaar de handen, werkelijkheid zal worden. Bij je thuis, op de fabriek, in de Kern, in de Jeugdgroep en waar ook, deelt met elkaar vreugde en verdriet. Laten wij in de toekomst de bestaande banden sterker maken. Daarvoor is het noodig, dat men trouw naar de bijeenkomsten van de Jeugdgroep , die toch van allen is, komen zal, opdat wij gezamenlijk onze schouders kunnen zetten onder het werk van de Jeugdgroep, van de arbeidersbeweging en van alles dat onze klasse helpen en geluk brengen zal.

Woensdagavond 21 September 1938 sprak de heer Faber, directeur van het Kinderinternaat van Hulp voor Onbehuisden over stichting, doel en streven van deze vereeniging. Op uitvoerige wijze vertelde hij, van de groote taak, die wij jegens de dakloozen, (mannen, vrouwen, kinderen), kinderen wier moeder tijdelijk in een ziekenhuis verblijft, jongens, die in aanraking zijn geweest met den kinderrechter, enz., te vervullen hebben. Spreker legde de nadruk op de verzorging van deze jongens. Zij worden wel kruimeldieven genoemd, maar het zijn jongens, net als

jullie. Hun opvoeding was niet van dien aard, dat zij zich konden uitleven. Geen cellen, geen

dwangarbeid, geen gestichtskleeding zal deze 1

jonge menschen helpen, maar vrijheid

is het eenigste middel, wat hun redding zal kunnen brengen. Bij ons zeide spreker, kent men al deze gruwelen niet, de meisjes en jongens dragen ieder hun kleeding, slapen, spelen en eten gezamenlijk. Het jongenshuis biedt deze menschen gelegenheid tot leven in den zin, waar zij behoefte aan hebben. Spreker vervolgde met eenige treffende voorbeelden, die duidelijk te kennen geven, dat velen van deze menschen slachtoffers zijn van de beroerde maatschappij waarin wij heden leven. Tot slot wekte spreker allen op deel te nemen aan de straatcollecte. Ons werk moet .doorgaan, maar dat kan alleen, als....de collecte zal slagen. De jongeren voor de jongeren, onder deze leuze, met de collectebussen er op uit, besloot de heer Faber zijn leerrijke inleiding, welke door mejuffrouw Spanje, assistente van den spreker toegelicht werd met een serie lantaarnplaatjes. Een woord van dank is hier zeker op zijn plaats aan den heer Faber en zijn assistente voor deze bestgeslaagde bijeenkomst. 58 personen waren aanwezig.

In aansluiting hierop collecteerden wij Zaterdag 24 September 1938. Een gemeentebus versierd met groen en bloemen vervoerde ons naar de verschillende wijken. De bus trok overal veel bekijks. Er heerschte een opgewekte stemming. Om twaalf uur aten wij brood in het Kinderinternaat. Het zag er hier overal keurig verzorgd en helder uit, hetgeen den collectanten zeer verraste. Ongeveer veertig personen namen aan deze collecte deel. De totale opbrengst was f 4300.—. Dat is f 300.— meer dan verleden jaar. Een pracht resultaat! Wat door onze groep totaal bijeengebracht is, is ons nog niet bekend.

Alle collectanten een woord van dank en erkentelijkheid, voor de wijze waarop zij hun vrijen dag productief hebben gemaakt. Opnieuw hebben wij getoond naast onze rechten, ook onze plichten te kennen.

De Zonnestraalcollecte.

De totale opbrengst van deze collecte bedroeg ƒ 9350. Dit is ƒ 500 minder dan

verleden jaar. Maar ook dit bedrag

kunnen wij nog binnen krijgen, als ieder een Zonnestraallot a ƒ 0.25 koopt. Verkrijgbaar bij de leden van de Jeugdgroep.

Koopt en verkoopt ze! Onze groep heeft ruim drie honderd vyf en zeventig gulden voor de collecte bijeengebracht. Een schitterend resultaat!

En nu weer collecteeren en wel op Zaterdag 1 October 1938 voor het Centraal Comité voor Jongere Werkloozen.

Op Zaterdag 8 October 1938 voor het Sint Nieolaasfeest. Aanmelden voor deze collectes bij ondergeteekende met vermelding aan welke collecte men wenscht deel te nemen. Nu niet alleen oude, maar ook nieuwe collectanten. Meld je s.v.p. zoo spoedig mogelijk aan.

Ons bezoek aan het Koloniaal Instituut.

Zondagmiddag 25 September 1938 had de Jeugdgroep een excursie naar bovengenoemd Instituut georganiseerd. Mejuffrouw Van de Velde, die ons over verschillende afdeelingen rondleidde, liet ons de prachtige kleedingstukken zien, welke door Radja's en Sultans gedragen worden. Ook voor de oude tempels was in ruime mate belangstelling. De scholen in Indië zijn in modernen Europeeschen stijl gebouwd. Zoo zagen wij ook teekeningen van kinderen van 13 en 14 jaar. Hierna gingen wij naar de Diamanttentoonstelling. De rondleiding werd hier overgenomen door den heer S. Asscher, die ons vertelde van het gereedschap, waarmede de Cullinan werd gemaakt. Na ook hier verschillende dingen in oogenschouw te hebben genomen, begaven wij ons naar de diverse departementen. Vooral het departement van Waterstaat stond in het middelpunt van de belangstelling. Om half vijf werd deze zeer afwisselende, leerrijke excursie beëindigd. Namens de deelnemers zeg ik ook hier mejuffrouw Van de Velde en den heer S. Asscher hartelijk dank voor de prettige rondleiding. 47 personen namen hieraan deel.

Van de Speeltroep.

Maandag 26 September kwamen de leden van de Speeltroep in de school in vergadering bijeen. Voorzitter les Mug. Hij wees op de groote taak, die deze leden in het bijzonder te vervullen hebben. Ernst is nodig, om het gevraagde te bereiken. Komt trouw op de repetities, leert je rollen uit je hoofd en luistert naar de leiding. Al deze dingen werden door les uitvoerig besproken. De opkomst was bevredigend. Op onze huishoudelijke vergadering zullen nadere mededeelingen over de Speeltroep worden gedaan.

19 October a.s.: Filmavond (vrolijk programma). Toegangsprijs leden 7J, introducé's 10 cent, op vertoon van jeugdgroep- of leerlingendiploma. Kaarten op de fabrieken en bij onze sectiehoofden, in de kernen en op de groepsbijeenkomsten verkrijgbaar. Voorziet je tijdig van kaarten.

Het programma voor de komende week is:

Maandag: Speeltroep niet in de school, maar in De Valk.

Dinsdag: Dansgroep.

Woensdag: Het is nog niet zeker of er deze avond bijeenkomst wordt gehouden. Let op het berichtje in Het Volk van Dinsdagavond 4 October 1938.

Donderdag: Kernavond Groei en De Roode Wiekei.

Zaterdag: Collecte voor het Sint-Nicolaasfeest. Meld je aan!

Spaart in de kern of in de groep! Als je spaart zul je aan al ons werk kunnen deelnemen. Spaart dus trouw, wat je missen kan.

Komt trouw op de bijeenkomsten en vooral op tijd!

Functionarissen: Denkt om de vergadering op 1 October 1938 in De Valk!

Jo Blik, Secretaris.