is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 29, 1922, no 2, 14-01-1922

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hard mogelijk te doen werken, de volgend© loonsverlaging zoo lang mogelijk zal worden uitgesteld. Van intrekking is geen sprake. De heer Da n z wijst op puiit 1 dat door het Dag. Bestuur van den Metaalbond is aanvaard en waarin erkend wordt, dat overleg aisnog wenaohelijK is. llr wordt, niet overlegd. Onder deze omstandigheden geeft hij om punt 3 ook niets, want dan wordt bij volgende loonswijzigingen evenmin serieus overleg, gepleegd. Ve Burgemeester vraagt, of met aanvaard zou kunnen worden de oorspronkelijke redactie van punt 2, luidende als volgt: 6 rkeic* voorloopig hervat op het verlaagde loon iusschen den Metaalbond en de organisaties zal aanstonds over Me ioonsverhoudingen worefsn overlegd. De heer K o s se a u meent, dat dit een goede oasis zou zijn, mdien niet te voren de onwil van de werkgevers bekend was. Aanvaarumg daarvan zou thans gelijk .staan met bedriegen vari de werklieaen . ; De heer Van W ely is persoonlijk bereid | voorstel van den burgemeester te bespreken. ; Hij gelooft met, dat het de vooropgezette meening was van den heer Triebels, dat de 10 pCt. verlaging, perse moest blijven gehand- Haam. ; Burgemeester verzoekt thans beide partijen over zijn voorstel te beraden. Hij vraagt tevens aan de werkgevers om nog onder het oog te zien de geleidelijke invoering der 10 pCt. De vergadenng wordt daarop geschorst he.. TrfePbeerf 'lSJ.iert= h neer 1 ne beis mecie, dat net dagelijkscn bestuur van den Metaaltond tot de conclusie i5 gekomen, dat de besprekingen vab heden niet aansluiten aan hetgeen Zaterdag j.l. is bespro- TT ‘ • verklaring* welke hii vooHeest • ■ ° 'S' „Het dage 1 ijksch bestuur van’den Metaalbond heeft op de j.l. Zaterdag gehouden vergadering duidelijk uiteen gezet, dat de loonsverlaging voor het geheele land noodig was en niet kon worden ongedaan gemaakt, doch heeft zich tegelijkertijd, ingevolge den wensch van de Gommissie van Tien, bereid verklaard op de heden te houden vergadering aan deze commissie, bij wijze van nog te plegen overleg, g-egeveiis te verstrekken, welke den Metaalbond tot de invoering der loonsverlaging heeft doen besluiten. De Commissie van Tien heeft dit Zaterdag j.l. geaccepteerd. Het gaat er dus thans alleen om of de Commissie van Tien de aangevoerde gegavens kan en wil billijken. ’ Het Dagelijksch Bestuur van den Metaalbond is ten slotte bereid aan de leden voor te stellen vóór 1 Mei a.s. geen verders loonsverlaging in te voeren en biedt de Commissie van Tien aan, van te voren over eventueel noodige verlaging overle» te De Burgemeester resumeert nog, eens welke successen de organisaties nu reeds behaaid hebben; le. Onvoorwaardelijke erkenning, dat alsnog overleg gewenscht is; 2e. toezegging, dat geen verdere loonsverlagingen zullen ‘Vorden ingevoerd dan na overleg ; 3e. gegevens zijn verstrekt, die te voren nooit werden gegeven; 4e, toezegging.’ dat vóór 1 Mei a.s, geen verdere loonsverlagingen zullen worden ingevoerd. Het laatste punt acht de Burgemeester zeer belangrijk. De heer D anz verklaart, dat voor hetgeen nu geschied is, geeft overleg noodig was. Deze voorwaarden hadden even goed schriftelijk kunnen zijn medegedeeld, zooals hij aanvankelijk aan den Burgemeester gevraagd had. Het blijkt nu, dat de Metaalbond vasthoudt aan de loonsverlaging en dat er zelfs sprake van was, dat nog vóór 1 Mei verdere loos verlagingen zouden zijn ingevoerd. Als de toestand .zóó is, kunnen de metaalbewerkers beter elders werk zoeken. Wat het voorstel van den Burgemeester betreft, zegt spr., dat de organisaties niet kunnen voorstellen bet werk op de verlaagde loonen te hervatten. Het Comité is van meening, da de Burgemeester, die de bemiddeling op zich heeft genomen, thans verplicht is een ernstig tussohenvoorstei te doen dat kans van slagen heeft, aangezien het anders den schijn zou hebben. dat de Burgemeester aan de zijde van de werkgevers staat. De Burgemeester antwoordt dat hij zich bereid heeft verklaard als bemiddelaar op te treilen, nadat iemand het hem ten behoeve van de werknemers had verzocht. Spr. heeft mots' anders gedaan dan pogingen tot be*nidd«- ling aanwenden, die ten gevolge hebben gehad, dat van de zijde der werkgevers heel wat bereikt is, terwijl van de zijde der organisaties niets is bereikt. Het verwijt van den heer Danz wenscht hij verre van zich te werpen en als dit zoo voort gaat, zal spr. de vergadering onmidde'liik verlaten. • De heer Danz zegt, dat hij bij zijn eerst© bezoek aan den Burgemeöeter omniddellijk verklaard .heeft, dat hij alleen daarom diens bemiddeling Vroeg, omdat hij vernomen had, dat de werkgevers reeds eerder hetzelfde verzoek hadden gedaan. De~B u rg e m © es t er merkt op, dat hij dit onmiddellijk heeft tegengesproken. De heer Triebels acht hét aan den Burgemeester gedane verwijt zeer ongemotiveerd. Dé Burgemeester hééft tot spr. gezegd, da.t_.hij geheel vrij wilde staan en geen enkele conditie aanvaarden. Spr. verklaart ook, dat de Burgemeester herhaaldelijk pogingen bij den Metaalbond heeft aangewend om dezen tot het doen van concessies te bewegen. De concessie, dat tot X Mei geen verdere loonsverlagingen gullen worden ingevoerd,, is ook door den Burgemeester voorgesteld, -terwijl hij zelfs nog verder gaande concessies aan de hand had gedaan. De heer D a,n z meent, dat de B-urgèmeester een bemiddelingsvoorstel moet doen waarover te praten valt. De heer Will o n merkt nog eens op, dat •de vakbewegingsleiders thans anders spreken dan Zaterdag. Toen was de loonsverlaging geacoepteerd, mits door gegevens werd aange, toond, dat zij onvermijdelijk is. De heer Danz ontkent dit. waarop de Burgemeester in herinnering brengt, dat door hem was geconstateerd, dat'„door de organisaties niet is uitgesproken, dat zonder opschorting van de loonen de staking niet zal worden opgeheven”. De Burgemeester merkt verder op, dat hij meermalen een bemiddeling®- voorstel heeft gedaan ; het spreekt vanzelf, dat als het Dag. Bestuur van den Metaalbond verklaart een zoodanig voorstel met tegenover zijn leden te kunnen verdedigen, dit vanzelf wegvalt. , De heer Vander Hou ven herinnert er-

aan, dat de strijd gaat tegen de 10 pCt. en 15 pCt. loonsverlaging ;.hij geeft toe, dat er op papier iets bereikt is,; maar nu de Metaalbond weigert opschorting tijdens het nemen vaneen proef in overweging te nemen, is voor hem de zaak uit. Hij weet, dat hij een groote verantwoording op zich neemt, doch hij kan niet anders aiviseeren dan vol te houden. De werkgevers, dis nu vaneen ongunstige positie der werklieden ge’oduik willen maken, mogen bedenken, dat er nog wel eens een andere tijd Zal komen. “ Do heer’v an Wely herhaalt no# eens zijn voorstel om de tarieven te verlagen. Inclien dan na eenige maanden blijkt, dat de productie niet is opgevoerd, kan men tot veriaging van bej-, uur]oon overgaan. j)e heer Trie b e Is zegt, dat de werkgevers reeds zooveel mogelijk de tarieven verlaagd hebben. De ervaring ieart echter, dat dit niet baat, als de werklieden niet harder willen werken. t Ie nu eenmaal een menschelijke elsrenstfh waarmede de w6rldiede;n evenzeer behept ziin_ Alle werkgevers zijn het erover eens, dat Zlj Diet harder willen werken. Daarom kan deze f niet worden aanvaard. I)e he?r Elkerbout vraagt, of de werkgevers niet een stap kunnen doen tot toenadering, b.v. • de loonsverlaging voorloopig te halveeren s De Burgemeester vraagt, of het niet mogelijk }s 6dat de gevoigen valTde staking verzac|t worden, als zij straks geëindigd k, De heer Wüton meent dat dit aan de _ j • r • j , , , individueel moet overge'feer^r overtuigd, uat fJ1 ~ r°r 6 s ®J“en oe°‘ „ ~ . UUTff fi 668 t 6 I mOCt thaHS tOt ZIJH constateren, dat dege besprekingen geen result,aat hebben gehad. Hij wijst op de groote verantwordelijkheid, die men daarmede op zich “emt onverschillig welke parti, daarmede de verantwoording draagt. Spr. vraagt beldf l>artllen ,noA teeus m te «verleggen en hem te waarschuwen, mdien er kans tot vergelijk bestaat, m welk geval hij bereld 18 d« leld“« wede;..oPt *«* te nemen -o La nz bhjrfc volhouden, dat de met als bemiddelaar optreedt, moet llot vo«rstel doen. dat de heer Schaa-?el’ re,eds uieermalen aan a© hand heelt ge. daaa (opschorting der loonsverlaging en met medewerking der organisaties de productie verhoogen.) Accepteert de Metaalbond dit voorstel a?et- dan, komt, op cue partij de verantwoordmg van het voortduren oer staten Doet de Burgemeester oit niet, dan versterkt nij den indruk, flat hij aan de zijde c.er werkgevers staat. De Burgemeester herhaalt, dat hij_.de 7 overtuiging heeft gekregen, dat de M,etaalbond niet op de loonsverlaging, Hij had voorge&teld aanvankelijk de loonen slechts met 5 pOt. te verlagen, doch ©veneens zonder succes. , bpr. vraagt thans,' ot het den Metaalbonu gedurende twee weken na beëindiging dor sta-kamr de Honen met 5 pOt. te verlagen en eerst daarna met lO.pCt. Ho heer Wilkom verwacht 'hiervan niet veel. Hij zou als lid van het Dag. Bestuur de verantwoording niet op zich willen nemen, doch de beslissing aan bet Algemeen Bestuur willen overlaten. Do heer Van Wely acht den tijd van twee weken te kort. Kon tot 1 Mei de loonsverlaging tot 5 pCt. worden beperkt, dan zou hij voor zieb _ daarover willen spreken. Daarin zou dan wellicht voor de organisaties aanleiding liggen om haar Jeden op den__ slechten toestand inde metaalindustrie te wijzen, De vergadering wordt daarna weer geschorst, teneinde het I>a£. Bestuur van den Metaalbond inde gelegenheid te stellen bet laatste denkbeeld van den Burgemeester te overwegen. Na hervatting der vergadering, deelt de heer Triebels mede, dat het uiterste, waartoe het Dag. Bestuur van den Metaalbond kan gaan, bet volgènde is: Het werk wordt a.s. Dinsdag hervat bij alle werkgevers van den Metaalbond, bij welke gestaakt wordt en aan de werklieden, die te werk worden gesteld, zal tot 1 Februari a.s. het oude loon worden uitbetaald.' verminderd met 5 pCt. Op 1 Februari 1922 wordt bij alle j werkgevers, leden van den Metaalbond, net | vóór de staking geldende loon met 10 pCt. ver| minderd; voor de minderjarigen worden deze j cijfers resp. 7% pCt. en 15 pOt. Het Dag. Bestuur van den Metaalbond verbindt zich dit voorstel bij het Alg. Bestuur te verdedigen, mits de Commissie van Tien zich thans verbindt dit eveneens bij de werklieden te doen. Spr. voegt hieraan toe, dat gehandhaafd blijven de punten 1 en 3 (erkenning van alsnog overleg en overleg over verder© loonsverlagingen), De toezegging tot 1 Mei vervalt, De heer Danz verklaart, dat de organisatie® niet vóór Dinsdag kunnen beslissen, De heer Triebels meent, dat _dit een punt van uitvoering is ; men spreke zich eerst over het principe uit. Als dit niet aanvaard wordt, zal het lang duren, voordat de Metaalbond weer voor overleg vatbaar is. De .vergadering wordt' nogmaals_ geschorst om hot Comité van Tien gelegenheid tot beraadslaging te geven. Nadat de vergadering is hervat, verklaart de heer Da n Z, dat d© leden van het Comité niet tot overeenstemming zijn gekomen. Zij hebben niet de zekerheid, dat het voorstel van den Metaalbond zal worden aanvaard.*Zij vragen daarom gelegenheid het inde besturen te brengen. De heer T rie b el s ze.mt, dat men inplaats van a.s. Dinsdag zal moeten lezen „zoo sposdig mogelijk”. Hij vraagt of de leden van het Comité het voorstel in hun besturen .willen verdedigen, De heer Danz antwoordt hierop ontken‘ nend. De heer Dijkgraaf meent, dat daarmede de zaak uit is. De heer Triebels wijst nog eens op de mogelijkheid, dat a.s. Dinsdag de staking,verloopt. Hij vraagt, of ©r ©enig uitzickt o-p ba; staat, dat de besturen hot vöorstel aanvaarden, j De heer Danz zegt, dat de mogelijkheid van ! aanvaarding natuurlijk bestaat, De Burgemeester stelt voor,_ dat het Dag. Bestuur van den Metaalbond het voorstel tot Donderdag 12 uur handhaaft. Het Comité moet vóór dien tijd de beslissing der i besturen aan den heer Schouten mededeelën. j Hiermede wordt ing^stemd.

Het geheele voorstel van het Das- Bestuur van den Metaalbond luidt dus als volgt: 1 1. Erkend wordt, dat inden toestand, waarin de Metaalindustrie verkeert, overleg tusschen den Metaalbond en de organisaties wen&chelijk is, Dit overleg zal plaats hebben over de algemeen® loonsverlioudingen in hét bedrijf. 2. Hef werk wordt zoo spoedig mogelijk hervat bij alle werkgevers van den Metaalbond, waar gestaakt wordt en zal aan de wérk- ; lieden, die te werk kunnen worden, gesteld, tot , X Februari a.s, het oude loon worden uitbe- ! taald, verminderd met 5 pCt. Op 1 Februari 1822 wordt bij alle werkgevers, leden van den Metaalbond, het voor de staking geldende loon met 10 pCt. verminderd ; voor de minderjarigen worden deze cijfers reep. 7% pCt. en 15 pOt. 3. Ook verdere loonswijzigingen worden niet ingevoerd dan na overleg met de organisaties. 4. Het Dag. Bestuur van den Metaalbond verbindt zich dit voorstel bij het Algemeen Bestuur te verdedigen, muts. de Commissie van Tien zich thans verbindt dit eveneens bij de werklieden te doen. De heer Triebels wijst er nog op, zoo het voorstel, door de besturen der organisaties niet wordt aangenomen, het Dag. Bestuur van den Metaalbond het intrekt. De heer D an z zegt, dat zoo de besturen het mochten verwerpen, hierin geen onwil, moet worden gezien, doch vrees, dat het niet door de werklieden zal worden aanvaard. De heer Triebels dankt daarna den Burgemeester hartelijk voor zijn bemoeiingen. Hij heeft den indruk, dat de Burgemeester alles heeft gedaan wat hij kon om partijen tot elkaar te brengen. De Burgemeester spreekt de hoop uit, dat de besprekingen een gunstig resultaat zullen hebben. Hij stelt zich gaarne vorder beschikbaar. Besloten wordt ten slotte nog geen bijzonderheden te publiceeren, doch alleen aan de pers mede te deelen, .dat opnieuw besprekingen hebben plaats gehad, waarvan de resultaten inde besturen zullen worden besproken. Uit de Afdeeiingen, SCHIEDAM. Nu het conflict ten einde is en Maandag de werkzaamheden zijn hervat, rekenen wij het tot onzen plicht een woord van hartelijken dank te brengen zoowel aan eigen menschen als aan de buitenstaanders die hebben medegewerkt om dezen strijd te volbrengen. Wij gevoelen geen behoefte om nog eens _ te herhalen wat in al dien tijd alzöo is medegemaakt. Tot op den laatsten dag dreef de opofferingsgezindheid tot daden, die bewijzen van diep medeleven deden zien. Inmiddels kunnen wij vermelden, dat deze week nog een gezellige bijeenkomst heeft plaats gehad, waar de zoo zoetjes aan tot onze inventaris behoorende „Snarenzangers”, de heeren Vander Horst en Rouge, schitterend werk hebben gedaan, terwijl ook mej. Ina Smit de harten van de aanwezigen wist te pakken. Onze vriend Wacht besprak de huidige | situatie van’ het conflict hier. Zijn met I geestdrift uitgesproken rede. werd met een dankbaar applaus onderstreept. Daarna hebben wijde vergadering gehad, waarbij ook de Vlaardingsche stakers j aanwezig zijn geweest. De geesfwas hier nog steeds schitterend en slechts noodgedwongen plaatsten onze menschen zich bij acclamatie achter de leiding van onzen Bond. Ik wil eindigen met de opmerking, dat | wij geen enkele klacht van béteekenis ge- j durende deze tien weken hebben gehoord en verwijzen naar de proef op de som van I onzen bestuurder: Gij, die, voor kort ons toeriep, „wij kómen je helpen”, welnu, nu 1 kunt gij ons helpen. Er is nu aan pakken geblazen. Allo! Nu niet enkelen, doch allen! * * » Dat krijg je zoo maar niet! J.l. Zaterdagmorgen, bij het in ontvangst nemen van de laatste staker s-uitkeering, mangelde, ér | wat. Het inleveren van de stakerskaart ging niet van harte. Er haperde wat, en je kon zoo merken, dat die kaart zelf een dierbaar iets was geworden, waarvan men slechts noode afstand deed. Je kan je dat zoo voorstellen. Naast de opofferingen, welke onze menschen zich voor deze vechtpartij hebben getroost, doch

welke niet buiten de woningen van de stakers- zichtbaar waren, is toch die stakerskaart het eenig zichtbare bewijs dat men bij zich droeg, en waaraan men kon zien, dat de bezitter, daarvan in die vechtpartij van macht tegen macht gewikkeld was. Heeft bovendien niet de gansche Nederlandsche arbeiderspers van uiterst links tot uiterst rechts uitgebazuind, dat de afloop va* dit conflict van grooten invloed zal zijn op den verderen gang van zaken en op het inde toekomst te behouden levenspeil van de gansche arbeidersklasse in Nederland ? Zoo is hét. Die kaart, dat bewijs van deelname aan dien strijd, wilden zij niet kwijt, en daar kwam het hooge woord er uit, dat woordelijk luidde: ~Ja, baas, die kaart dat is mijn getuigenschrift, en als je die kaart inhoudt, moet ik iets anders hebben.” Accoord, Van Putten ! Ik zal woord houden! Gij krijgt een getuigschrift, mits gij aan uw verplichtingen hebt voldaan. Tijdens de staking hebben wij afgesproken dat wij direct na afloop van het conflict op* stap zouden gaan om onmiddellijk, dat, wat nog niet in onzen Bond is, en wat bij anderen kan worden weggehaald, in onze gelederen te brengen, gebruik makende van het oogenblik van den geweldigen indruk van het. gebeurde. Welnu, inde week na het verschijnen van dit blad, gaan wij er op uit. De groep vaste hu;sbezoekers omvat momenteel te Schiedam 23 leden. Zij, die in deze staking wat geleerd hebben en aan de hand van de belofte mede willen helpen aan den uitbouw van onze afdeeling, melden zich vóór of op 17 Januari e.k. ten onzen kantore. Het kan ook schriftelijk geschieden. In het volgend verschijnend’ vakblad zal ik vermelden hoeveel zich hebben aangemeld om in. het vervolg gezamentlijk met ons te werken. Zieüüer het door mij uitte reiken getuig* schrift en bij Mohamed, als het er slecht uitziet, het kan mij niets vertikken, dan gaat het toch inde krant! Ziedaar de proef op de som. Gij kunt een getuigschrift krijgen, maar dat krijg je zoo maar niet! /* * * Begint het nu al? Door de afdeeling Schiedam van den R.-K. Metaalbewerkersbond is ook vergaderd over de aanvaarding van het Metaalbond-voorstel. Erg rustig is hel er om de weerga niet geweest. Dat gaat zoo als je de „bolsewieken” van ons dwingt met allerlei middelen om daar te zijn. Doch er is door den | geachten spreker op deze vergadering, den | heer Van Abbevé, iets gezegd, dat met de waarheid in strijd is, dus een jokkentje, en wat daarom toch al weer lang niet christelijk is. De zeer geachte spreker heeft daar n.l. verteld, „dat:de dobr de R.-K. en Christelijke Bonden geëischte beëindiging van het conflict door onze organisatie met beide handen is aanvaard, en als zij er niet mede gekomen waren, dan was de Alge-1 meene Bond er mefe gekomen.” ! Deze mededeeling is mij verstrekt door | bezoekers van deze vergadering. Ik verzoek nu, waar ik tot op heden in twijfel moet trekken dat mijn vriend Van Abbevé zoo sterk durft jokken, alhoewel hij tegen een klein jokkentje niet opziet, even in zijn orgaan te vermelden, dat de overbrengers van dit bericht onjuist zijn. Doet hij dit niet,' dan moet ik voor onzen vriend nog wat beter gaan oppassen, want dan ben ik tot de ontdekking gekomen, dat hij ook groote jokkens aandurft. F. v. Sp. correspondentie; Wegens plaatsing in dit nummer van uitgebreide verslagen, moest „Buitenland” en een paar kleinere stukjes, blijven liggen. RED. Mng 11111 1111 IWIIII 1— tfc

ADVERTENTIEN. DANKBETUIGING. Bij de Staatsmijnen kunnen direct geplaatst worden Ondergetekende betuigt langs dezen weg . ©enige bekwame haar hartelijken dank aan allen, in het bij- ), , zonder aan het personeel der Draaierij van I Bankwerkers, Wilton, voor de ondersteuning tijdens de _ 3 ziekte en het overlijden van haar Echtgenoot niet beneden 25 jaar. In dienstneming na . ~ . , „ , 14 dagen proefwerken. Woning is beschik- A. Oerlemans, ondervo e . baar eh verhuiskosten worden vergoed. Wed. OERLEMANS SNOEI, Brieven met afschriften van getuigschrif-Watergeusstraat 58a, Rotterdam. ten enz. aan de Staatsmijnen te Heerlen. AVONDSCHOOL VOOR E LECTR ICI EN S. KERKSTRAAT 70, bij de LEiDSCHESTRAAT. I ü S C Ui R y¥i M. CS voor den nieuwen cursus (beginnende 1 Februari a.s.) vanaf heden op MAANDAG- en DONDERDAGAVOND van 8-9 uur. Prospectus wordt op aanvraag gratis toegezonden. Rotatiedruk „Vooruitsaus". Keizersgracht 378. A'dam.