Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gegeven, gaat langs het geval heen. Het zal wel beteekenen, dat de minister meent dat het in orde is. De minister deelt niet de meening, dat steeds overleg met de organisaties moet worden gepleegd. In het onderhavige geval was dat ook niet noodig. Evenmin deelt de minister de opvatting, dat overwerkvergu inningen slechts mogen worden gegeven in die gevallen waarin bedrijfsdrukte aanwezig is, aan welke niet door tewerkstelling van meer arbeiders het hoofd kan worden sfeboden. Men ziet, er is geen nieuws onder de zon. Het gewraakte beleid van des ministers voorgangers wordt ook door den man, waarvan vooral de Chr. vakbeweging zulke groote verwachtingen heeft, voortgezet. v. H. DORDRECHT. Op Woensdag 28 April a.s. houdt onze afdeeling inde bovenzaal van het Werkmansgebouw haar jaarvergadering. De aanvang is gesteld op 8 uur. De agenda is zeer belangrijk. Vijf bestuursleden, waaronder de voorzitter J. Hoogendoorn, die zich niet meer herkiesbaar stelt, treden af. Het aftreden van den voorzitter is voor onze afdeeling een verlies, omdat het zeer moeilijk zal zijn een plaatsvervanger te krijgen, die hem op waardige wijze zal kunnen vervangen. We willen echter den wensch uitspreken, dat de besten onder ons zich voor deze functie beschikbaar zullen stellen. Over de beteekenis van onzen aftredenden voorzitter hopen we na de jaarvergadering iets te zeggen. ♦ ♦ ♦ Bij de firma Bekkers staat de zaak zoo dat deze firma toezegde, dat als zij nog tot 10 October 501 uur kon werken, zij dan bereid was op dien datum tot de 48- urige werkweek terug te keeren, met dien verstande dat de weekloonen dan gelijk zouden blijven. Ofschoon wij van meening waren dat nu reeds de tijd gekomen was om tot de 48-urige werkweek te komen, besloten onze leden met de toezegging van de directie genoegen te nemen. Inmiddels is de vergunning door het districtshoofd geweigerd en is de firma in beroep gegaan bij den minister. We moeten dus even afwachten. Mocht de minister ook weigeren, dan zal naar onze meening deze firma toph moreel gebonden zijn om reeds nu de minder te Werken uren te compenseeren. * * * Bij de firma Penn en Bauduin is nu als vervolg op de laatstgevperde actie inde Machinefabriek, aan een groot aantal menschen een verhooging gegeven van 1 tot 3 cent per uur, nadat wij nog ineen bespreking met den directeur van den Metaalbond daarop hadden aangedrongen. Wij gaan dus weer inde goede richting. Nu de actie voor het collectief contract met kracht ingezet, opdat er meer stabiliteit in het bestaan van de metaalbewerkers komt I Voorwaarts dus! Op ter propaganda! Werft nieuwe leden, want groei van de organisatie is het beste middel om dit te bevorderen. v. H. HAARLEM. Actie werf ~Conrad”. Deze week zal de periodieke loonsverhooging aan de werf „Conrad” bekend worden. Wij zijn er nieuwsgierig naar hoe dat zal afloopen. Zal er een poging worden gedaan om de loonen gelijk te maken aan die aan andere fabrieken te Haarlem ? Wij verwachten het niet. Er zijn aan deze werf nog te veel ongeorganiseerden. Er is een goed oud Hollandsch spreekwoord, dat zegt: Eendracht maakt macht. Vreemd dat het voor sommigen zoolang duurt vóór ze de beteekenis daarvan begrijpen. * * ♦ De filmavond is een succes geworden. Wij zullen een tweeden avond moeten organiseeren. Niettegenstaande wij een grootere zaal hadden genomen, waarin niet minder dan 450 personen aanwezig waren, hebben wij nog velen moeten teleurstellen. Wij zullen evenwel de films nog een keer aanvragen. Laten degenen, die nu niet geweest zijn, hun adres op de kaart zetten en aan den bode meegeven. Wij zullen hun dan de aitnoodigingen toezenden zoodra de films Weer voor ons beschikbaar zijn, * ♦ ♦ Deze week ontvingen wij een klacht, Waarover wij eens wat in ons vakblad willen zeggen. Enkele leden kwamen zich beklagen dat zij door schuld van mede-arbeiders in hun inkomsten waren getroffen. In één der fabrieken alhier vond n.l. een ernstige beschadiging van de urinoirs plaats. Een zware hardsteenen plaat was in drie stukken. De werkgever was daarover, zeer

| terecht, gebelgd en liet bekendmaken dat ! hij er op stond dat de schuldigen zich j ruiterlijk zouden melden. | Dit gebeurde evenwel niet, waarna bei kend gemaakt werd dat de werkgever niet i langer bereid was zijn bemiddeling te veri leenen bij het verkrijgen van goedkoopere brandstoffen enz. Wij weten dat dit laatste voor de arbeiders een positief verlies beteekent en zouden er langs dezen weg ten sterkste bij de schuldigen op willen aandringen zich te melden. Dat zou tenminste eerlijk zijn. Wij zouden naar aanleiding van het | bovenstaande in het algemeen onzen leden | willen verzoeken er een beetje op te letten j dat dergelijke dingen niet meer voorkomen. Men heeft er zelf de narigheid van. C. v.d. W. HENGELO. Eigen gebouw. Liet is jammer het te moeten schrijven, maar het gaat met den steun voor een te stichten „eigen tehuis” lang niet naar wensch. Alle leden hebben voor een paar weken terug een circulaire ontvangen met een aangehechte strook, die ingevuld weer aan den bode moest worden ter hand gesteld. De circulaire hield in, dat alle leden werden verzocht met betaling per week, maand of kwartaal, minstens twee cents per week te offeren voor het mooie doel. Tegen de verwachting in zijn er echter tot nu toe slechts een 100 strookjes ingevuld bij den bode ingeleverd. Komt, vrienden, dat gaat niet 1 De medewerking moet veel grooter worden. Als het kan, algemeen. Ook hier geldt: vele handen maken licht werk. Bij algemeene medewerking is het doel des te eerder bereikt. Daarom de strookjes invullen! Wie het kwijt is, geve zich toch aan den bode op. Dan komt het in orde. De resultaten zullen vanaf deze plaats steeds worden gepubliceerd. Kent uw plicht! * v * Jaarvergadering. Met verwijzing naar de in dit nummer voorkomende advertentie wekken wij onze leden op de jaarvergadering te bezoeken. De besprekingen in deze vergadering beloven wel belangrijk te zullen worden. Wij verwachten dan ook van de leden, dat de opkomst nu geen tegenstelling daarmede zal vormen. Denkt er om, vrienden, het moet steeds bejer worden ! D. v. H. LEIDEN. De I MeLviering. De voorbereidingen voor de viering van den 1 Meidag verkeeren thans ineen vergevorderd stadium. Het Mei-comité doet al het mogelijke om aan de viering van den 1 Meidag een propagandistisch karakter te geven. Des morgens om elf uur heeft een propaganda-fietstocht plaats door de stad om op te wekken tot deelname aan het 1 Meifeest. Met roode vlaggen op de fiets wordt om elf uur vanaf het Volksgebouw vertrokken. Wij vertrouwen dat vele van onze leden, die in het bezit zijn vaneen fiets, aan dezen propagandatocht zullen deelnemen. Des namiddags halfvier heeft een groote optocht plaats, die vertrekt vanaf de Douzastraat, opgeluisterd door drie muziekkorpsen. Aan het aanzien van den stoet wordt alle zorg besteed. Er is een wagen, welke den strijd tegen het militarisme en één, die het nut van coöperatie uitbeeldt, terwijl de Bouwarbeiders en de Schilders met twee wagens uitkomen, waarvan de eene een krotwoning en de andere een moderne arbeiderswoning voorstelt. Het Mei-comité vertrouwt dat een massa der modern georganiseerden aan den optocht zullen deelnemen. Daarvoor is te meer reden, nu 1 Mei op Zaterdag valt en iedereen dus vrij is. Wij hopen dat ook onze afdeeling inden stoet een flink figuur zal maken door groote deelname onzer leden. Het avondfeest heeft plaats om 8 uur in de groote Stadszaal. Het zal er zeker zooals altijd vol zijn. De prijs der programma’s is verlaagd en op 30 cent gebracht. We wekken op tot het bezoeken van den feestavond. HET BESTUUR. TIEL. 1 MeTviering. Wanneer ons vakblad ditmaal is verschenen, dan rest ons nog een week van het Meifeest. Dit is de dag, waarnaar onze kameraden zoo verlangend hebben uitgezien. Dit is voor onze arbeidende.klasse de dag van feest en vreugde. Het, verheugt ons dan ook, dat de MeicommisSie weer het initiatief heeft genomen het dit jaar weer eens te probeeren met een demonstratie. Zooals bekend, heeft zij door den lakschen geest onzer menschen het houden van deze demonstraties enkele jaren moeten afgelasten. Kameraden, zet die dwaze gedachten van ik heb geen zin eens uit uw hoofd en demonstreert mee om den stoet zoo groot

mogelijk te maken. Voor hen, die den strijd lief hebben, moet het een eer zijn om achter de vaandels van onze organisaties te loopen. Strijdt met ons mee voor het behoud van den 8-urendag en voor medezeggenschap inde bedrijven. In Tiel wordt den landbouw nogal beoefend en de meeste onzer menschen trekken dan Zaterdagsmiddags naar ’t land. Makkers, laat op 1 Mei je hark of schop eens staan. Wandelt op uw Zondags door onze straten om een yoorteeken te geven voor onze demonstratie. Onze zangvereeniging zal zingen : „De Wereld aan ons”. Wij hebben de macht, wij hebben de kracht. Laten deze woorden voor de Mei-commissie geen fantasie zijn, doch laten wijdoor onze opkomst toonen dat we die macht bezitten, niet alleen inde zaal, doch ook langs de wegen. En de Mei-commissie zal dan dank voor haar werk hebben. De roode roept U kameraad! H. J. v. H. UTRECHT. Reeds de vorige week schreven wij in ons blad over de plaats gehad hebbende relletjes uitgaande van de Landelijke Werkloozen Organisatie en het standpunt daartegenover van ons afdeelingsbestuur en de ledenvergalering. Vrijdag 16 April j.l. hebben wij onze werklooze leden, benevens onze vertrouwenslieden ter vergadering bijeengeroepen. Van de pl.m. 180 werkloozen waren er 93 op de vergadering gekomen. De voorzitter hield een uitvoerige inleiding, waarin hij duidelijk liet uitkomen, dat het lidmaatschap van de L. W. O. of deelname aan de acties uitgaande van dit lichaam, onvereenigbaar waren met dat van onzen bond. Hij deelde mede, dat dit niet alleen het standpunt is van ons afdeelingsbestuur, maar dat ook het bondsbestuur zich nadrukkelijk op dit standpunt heeft geplaatst. Spr. spoorde ook nu weer de werkloozen, die zich bij de L. W. O. hadden aangesloten of deel hadden genomen aan de van deze organisatie uitgaande acties, aan, zich zelf de ernstige vraag voor te leggen: „Welken kant op?” Wij hebben, aldus spr., in nader overleg met het bondsbestuur ons standpunt na rijp beraad vastgesteld en wel zoo, dat wij den leden, die zich aangetrokken gevoelen tot de L.W.0., in zeer ernstige overweging geven, de eer aan zich zelf te houden door vrijwillig onze organisatie te verlaten. Doen zij dat niet, dan moet volgens de beslissing van het bondsbestuur direct royement volgen en wel op grond van Art. 10 van onze statuten. Het afdeelingsbestuur heeft, om de gezinnen niet te dupee| ren, besloten eventueel royement te laten ingaan op Zaterdag 17 April, direct nadat de %itkeenng heeft plaats gevonden. Uit de besprekingen, die na deze inleiding volgden, bleek zeer duidelijk, dat de overgroote meerderheid van de werklooze leden zich met het door het bondsbestuur en het afdeelingsbestuur ingenomen standpunt volkomen kon vereenigen. Twee werkloozen, J. Braun en H. H. Bastiaanse, respectievelijk voorzitter en secretaris van de L. W. O. te Utrecht, gaven te kennen er niet aan te denken vrijwillig heen te gaan, maar het op royement te zullen laten aankomen. Aan het slot van de vergadering werd nog even getracht deze in disorde te brengen, wat echtgr, gezien het kleine groepje aanhangers,) niet gelukte. Inde navergadering met onze vertrouwenslieden en werkersgroep bleek een groote minderheid aanwezig te zijn, die het standpunt innam direct tot royement i van al degenen over te gaan, waarvan be- 1 kend was dat zij deel uitmaakten van de | L. W. O. Ten slotte werd met algemeene \ stemmen het bestuursvoorstel aangenomen, | hetwelk door den voorzitter inde vergadering met de werkloozen reeds was uiteengezet. Inden loop van de, vorige week zijn al | verschillende leden van de L.W.O. bij het bestuur onzer afdeeling komen mededeelen, dat zij zich daarvan hadden afgescheiden. De afloop is thans zoo geworden, dat J, Braun en H. H. Bastiaanse bericht van hun royement is toegezonden. Daarnaast bedankten 7 leden vrijwillig, welke zich, aldus hun mededeeling, lieten overschrijven naar de Onafhankelijke Bedrijfsfederatie van Werkers inde Metaalindustrie. Wij vertrouwen dat thans schoon schip is gemaakt. Ons bestuur zal niet schromen verdere maatregelen te nemen als deze noodig mochten zijn. Wij hopen voor de betrokkenen, dat zulks niet het geval zal zijn. B. VLISSINGEN. Meifeest. In afwijking met andere jaren belegt de afd. S.D.A.P. en Bestuurdersbond dit jaar op 1 Mei een kinderfeest. Voor dit doel is het Alhambra-theater afgehuurd, waar dien middag verschillende mooie en leuke filmen zullen

worden gedraaid. Bovendien zullen de kinderen onthaald worden. Alle kinderen van partijleden en modern georganiseerden van 5 tot en met 13 jaar hebben vrije toegang op kaarten, welke bij den afdeelingssecretaris of bode ver. krijgbaar zijn. | De bioscoopvoorstelling zal om half drie ■ aanvaagen. ’s Avonds vindt het Meifeest plaats in de groote zaal van ~De Oude Vriendj schap” op de Groote Markt. | De zangvereeniging ~De Volksstem” alsmede haar onderafd. Tooneel zullen hun medewerking verleenen. Onder leiding van p.g. Woltering zullen een aantal leden van ~Ons Genoegen” voor het muzikale gedeelte zorgen. Daarnaast zal de A.J.C. ook haar krachten toonen. Brautigam, hoofdbestuurslid van den Centr. Bond van Transportarbeiders, zal de rede uitspreken. Voorziet u tijdig van kaarten, welke eveneens bij den secretaris of bode uwer afdeeling tegen den prijs van 20 cent verkrijgbaar zijn. ZUTPHEN. Als afdeelingsbestuur meenen wij in ons bondsorgaan het volgende den leden ter kennis te moeten brengen. Evenals andere jaren zal ons vaandel in den Meistoet vertegenwoordigd zijn. Dat beteekent, dat alle kameraden te toonen hebben, dat er in Zutphen ook organisatie bestaat. Niet aan den kant van den weg, maar achter ons vaandel is de plaats. Toont uwe fabrikanten en werkgevers, dat ge niet terug wilt naar den tijd van voorheen. Metaalbewerkers van Zutphen demonstreert met uw zusterorganisaties ter versterking der modernevakbeweging. Toont den strijdbrekers wat wij eischen. De beweeglijkheid van den arbeid. De bekende leider der Engelsche Güdesocialisten, G. D. H. Cole, schreef over bovenstaand onderwerp in verband met de groote werkloosheid, van welk probleem ook bij de oplossing binnen het raam van 'het kapitalisme ónmogelijk acht, in ~The New Leader” het volgende: In hoeverre kan de werkloosheid verminderd worden door verhooging der beweeglijkheid van de arbeidskracht, m.a.w. door verplaatsing der overtóllige arbeiders uit bedrijven waar zij niet gebruikt worden naar andere waar zij vruchtdragend gebezigd kunnen worden ? Deze vraag te beantwoorden is niet zoo gemakkelijk, want zij sluit nogal wat ingewikkelde vraagstukken in zich. Zoo is b.v. het wezenlijke punt, dat de voorstanders van den woningbouw uit staal met Lord Weir aan het hoofd voor hun plannen op den voorgrond brengen, dat de plaatsing van arbeiders uit andere takken van beroep in het bouwbedrijf den last van werkloosheid zouden doen verminderen. Echter er rijzen terstond moeilijkheden. Tegen welke loonen zullen deze menschen werken ? Welke zekerheid bestaat er, dat zij bewoonbare huizen zullen vervaardigen ? Hoe staat het met de 75.000 bouw- en constructiewerkers, welke reeds in Engeland werkloos zijn ? Deze vragen eischen een opmerkzame beschouwing. Als de voorstanders van woningbouw uit staal voor beweeglijkheid | van arbeid pleiten, dan bedoelen zij in hun binnenste goedkoopen arbeid. Zij willen aan 1 de door hen te bezigen arbeiders geen j bouwarbeidersloonen betalen, hoewel dat inden grond der zaak hun arbeid niet het ! minste „onbeweeglijker” zou maken. I Onder de tegenwoordige omstandigheden zal een mobiele (beweeglijke) hoop arbeiders, welke voor elke soort van arbeid beschikbaar is, allicht bruikbaar worden om ! geleidelijk de loonen en arbeidsvoorwaarden in alle geschoolde beroepen omlaag te drukken, hetgeen zonder twijfel te wijten i is aan de nu bestaande, ongemotiveerde ■ ongelijkheid der loonen. Er is echter alle reden voor de vakorganisatie, om alle bijzondere plannen te bestrijden, welke de mobilisatie van den arbeid zonder betere waarborgen, als onder de tegenwoordige kapitalistische contróle bereikbaar zijn, beoogen. Ten tweede moeten wij er voor waken om minderwaardige productie te begunstigen door plaatsing van ongeschoolde krachten bij arbeid, die bekwaamheid en kennis vereisr'it. De massaproductie heeft de behoefte aan vakbekwaamheden bij den arbeider niet uitgeschakeld, al nam zij in sommige gevallen een andere gedaante aan. De bouwers van stalen huizen zijn er nu niet zoo happig op om inde door ongeschoolden met onvoldoende loonen afgewerkte huizen te wonen, omdat zij zoo geschikt zijn voor arme menschen. Ten derde en dat is de grootste moeilijkheid is het ongerijmd om arbei-

Sluiten