Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enz., nu zullen zorgen dat wijde beschikking krijgen overeen groot aantal namen en adressen. Verder kan hierbij nog worden vermeld, dat onze ledenvergadering een buitengewone beteekenis had en wel daarom, omdat op de convocatie was vermeld, dat een van onze leden 20 jaar lid van de afdeeling was en dat zulks niet onopgemerkt voorbij zou gaan. Het was onze trouwe bondsmakker Nic. de Mey, die op 1 Augustus 1906 lid van onzen Bond was geworden. Het moet hier nogmaals worden gezegd, dat deze heel wat moeilijke jaren heeft doorgemaakt en dat hij een van diegenen is geweest, die het standpunt van onzen Bond heeft verdedigd en vandaag den dag nog niet voor zijn tegenstander uit den weg gaat. Nic. de Mey was in die dagen de man, die voor de finantiën zorgde en zooals dat 20 jaren geleden ging was er heel wat voor noodig om de kleine bedragen aan contributie binnen te krijgen. Inde week van 1 tot 5 Augustus was de Mey door het bestuur verrast met een bloemstukje, terwijl hem op de ledenvergadering namens onze afdeeling een zilveren potlood ten geschenke werd gegeven. Uit het applaus, dat hierop volgde, mocht worden vastgesteld dat de leden het met ’t bestuur volkomen eens waren dat wij dit feit niet zoo hebben laten passeeren. Nadat de voorzitter dit feit had herdacht, meende Nic. de Mey eenige woorden van waardeering tot het bestuur en de leden te moeten richten en legde hierbij tevens nogmaals de belofte af, dat hij, zoolang het hem gegeven mag zijn, zijn krachten aan de organisatie zal blijven geven. Wij zullen hopen dat deze woorden van onzen Klaas, zooals wij hem altijd noemen, door de jongeren, op de vergadering aanwezig, ter harte zullen worden genomen, dan twijfelen wij niet of we krijgen inde komende maanden heel wat werkers voor onze organisatie en zullen ze voor velen, die vóórdien meenden niet aan het huisbezoek te kunnen deelnemen, een aansporing zijn om dit wel te doen. H. J. B. RIDDERKERK. Donderdag 12 Augustus j.l. hield onze afdeeling een huishoudelijke vergadering, welke goed bezocht was. Aanwezig waren 31 leden, benevens onze vriend Rook. De voorzitter heette in het bijzonder de nieuwe leden hartelijk welkom, waarbij hij de hoop uitsprak dat zij trouwe leden zouden blijven. De notulen werden ongewijzigd goedgekeurd. Ditzelfde was het geval met het verslag van den penningmeester. Herkozen werden de drie aftredende bestuursleden, n.l. J. Rijsdijk, penningmeester, A. Aanen en H. de Man. Vriend Rook lichtte verder uitvoerig het program van actie van het bondsbestuur toe. Daarop bracht hij verslag van de actie bij ~De Maas” uit. Hij spoorde de leden aan hun uiterste best te doen om de ongeorganiseerden in onzen Bond te krijgen. Want, merkte hij op, deze actie moet slagen, daar hiervan ons verder optreden in deze streek voor een groot deel afhangt. Ongeveer 10 uur sloot de voorzitter deze vergadering met een woord van dank aan de leden voor hun goede opkomst en een opwekking om flink propaganda te maken voor onzen Bond. Vooruit kameraden, flink aangepakt, opdat ook wij in deze streek betere loonen kunnen eischen. Want dat is hard noodig. J- M. ROTTERDAM. Overzicht der werkzaamheden van de vakafdeeling Metaalbedrijven der Gemeentelijke Arbeidsbeurs, over de maand Juli 1926. Aanvragen van werkgevers 104 volwassenen, 35 jeugdigen; aanbiedingen van werkzoekenden resp. 658, 68; plaatsingen van werkzoekenden resp. 108, 29; voldane aanvragen van werkgevers resp. 91, 28. TIEL. Het gistte en mokte al lang onder het personeel van de Koninklijke Metaalwarenfabrieken v.h. J. N. Daalderop en Zonen. De oorzaken daarvan waren velerlei. Vaak moest dag in dag uit overgewerkt worden en plotseling daarop moest weer halve dagen gewerkt worden. Daarnaast werden b.v. van verschillende arbeiders de loonen verlaagd en anderen dit ingehouden bedrag weer gegeven inden vorm van loonsverhooging. Vrijdag 6 Augustus ontstond er inde afdeeling „Galvaniseerderij” opnieuw bittere ontstemming over de methode van den bedrijfsleider om de loonen te regelen door bij den eenen verlaging toe te passen en aan een andere weer verhooging toe te kennen. De arbeiders liepen te hoop en weigerden hun arbeid te verrichten. Dooreen afdeelingsbestuurder van onzen en van den R. K. Bond is de arbeiders aangeraden zoo niet te handelen, maar hun grieven door middel van de organisatie bij

de Directie kenbaar te maken. Hieraan werd gevolg gegeven en het werk hervat. De nog ongeorganiseerden werkzaam in deze afdeeling sloten zich bij de organisaties aan. Na een bespreking met deze arbeiders op Zaterdag 7 Aug., werden na overleg met de R. K. en Christ. organisaties aan de firma de navolgende verzoeken toegezonden ; 1. Voor de arbeiders, welke 40 cent en minder verdienen, een loonsverhooging van S cent per uur ; 2. Voor de arbeiders met uurloonen van boven 40 cent per uur, een loonsverhooging van 5 cent per uur. (De grensgevallen van even 40 cent naar billijkheid te regelen). 3. Een naar billijkheid vast te stellen loonsverhooging aan de jongens. 4. Een tariefsverhooging evenredig aan bovengenoemde loonsverhooging. Deze verzoeken zijn ingediend niet alleen voor het 'personeel uit de galvaniseerderij, maar voor het geheele personeel. De eerste bespreking heeft inmiddels al plaats gehad en wel op Donderdag 12 Augustus. De directie stond echter op het standpunt,, dat zij wel genegen was om over vermeende onbillijkheden te spreken, maar als werd vastgehouden aan de ingediende verzoeken, zij de zaak ter verdere behandeling in handen zou geven van het bestuur van de Roomsch Katholieke Vereeniging van Werkgevers inde Metaalnijverheid. Wij hebben op spoed aangedrongen, wat werd toegezegd en ons eveneens tot genoemd bestuur gewend met het verzoek om den grootst mogelijken spoed te betrachten. Even afwachten is dus de boodschap. De arbeiders in dienst bij de firma Daalderop kunnen echter dit even wachten al zeer nuttig gebruiken. De arbeiders inde afd. Galvaniseerderij, sterk 50 man, zijn nu allen georganiseerd. Inde andere afdeelingen zijn echter nog wel eenige arbeiders die tot heden van organisatie niets willen weten en denken, wordt er wat bereikt, krijg ook ik mijn deel. Vrienden te Tiel, versterkt uw organisatie. Er moet te Tiel nog heel wat geschieden, alvorens gesproken kan worden van dragelijke arbeidsvoorwaarden. H o o g uw organisatie; „Den Algemeen en Nederlandschen Metaalbewerkersbond” B. UTRECHT. Woensdag 4 Augustus werd voor de eerste maal in het N.V. Huis aan de Oudegracht een ledenvergadering gehouden, welke druk bezocht was. De voorzitter opende de vergadering met een welkomstwoord in dit tehuis van de arbeiders en hoopte, dat in dit huis vele overwinningen van de arbeiders konden gevierd woi'den. Bovendien stemde het prettig weer eens een tehuis fe hebben, waar men elkander kon vinden, waar men met elkander kon praten en waar men den kameraadschappelijken band kon versterken. Na het doen van eenige belangrijke mededeelingen over de propaganda en het behandelen van de voornaamste in gekomen stukken, was inmiddels het resultaat van de gehouden stemming voor een lid, van den bondsraad bekend geworden en kon de voorzitter de volgende cijfers bekend maken: uitgebracht waren331 stemmen, waarvan op C. de Bie 215 en op J. H. Hesse 88, terwijl 8 stemmen in blanco uitgebracht waren. De andere afdeelingen in onzen kieskring kunnen geen noemenswaardige wijziging meer in deze verhouding brengen, waarmede vaststaat, dat C. de Bie als bondraadslid met overgroote meerderheid herkozen is. Wij wenschen hier zoowel den Bond als hem zelf geluk mede voor het in hem gestelde vertrouwen. Na het houden van de gebruikelijke rondvraag sloot de voorzitter deze goedgeslaagde vergadering, de leden aansporende inde komende maanden krachtig deel te nemen aan het propagandawerk. Bij de ingekomen stukken was er één, waaraan sommige leden wel eens meer aandacht mogen besteden, willen zij niet bij eventueele werkloosheid de dupe worden door geen uitkeering te kunnen ontvangen. In ons reglement komt een artikel voor, dat leden met 2 of meer weken schuld niet voor uitkeering in aanmerking mogen komen en voor royement kunnen voorgedragen worden. De ervaring is, dat als zulke leden kans hebben werkloos te 'zullen worden, zij in eens hun achterstallige schuld kunnen aanzuiveren en dan dikwijls ’s Maandags met een blanco schuldregister op het kantoor komen. Dit is niet voldoende voor den controleur, want deze zegt: die man had de vorige week zooveel weken schuld en had dus afgevoerd moeten worden en kon dus niet voor uitkeering uit de, werkloozenkas in aanmerking komen. Daarom vrienden, nogmaals een drin-

gend verzoek in uw eigen belang, betaalt regelmatig uw contributie en ge behoeft u niet bezorgd te maken, dat bij eventueele werkloosheid de uitkeering wegens schuld moet afgewezen worden. Deze waarschuwing geldt gelukkig slechts een luttel aantal leden, doch het aantal leden, dat niet inde juiste contributieklasse betaalt, is grooter. Inde komende maanden zal hier en daar wel beroering komen inde metaalindustrie, waarbij grootere of kleinere groepen van onze leden betrokken kunnen worden. Zorgt dan, dat hieromtrent bij uitkeering geen teleurstelling kan ontstaan. De invulkaart, die u in eender vorige weken is toegezonden, vermeldt de juiste tabel van hoeveel contributie betaald moet worden. Raadpleegt deze eens! G. Economische en Financleele Berichten. BUITENLAND. DU ITSCHLAND. Het Stahiwerksverbarcd. Het „Stahhveriksvei'baind” heeft met de Lotharingsche en Luxemburgsche fabrieken, die voor den invoer van ijzer naar Zuid-Duitschland _in aanmerking komen, een algemeeoe regeling getroffen, waardoor deze ijzer naar Duitechland tegen de door het „Stahlwerksverband” vastgestelde prijzen kunnen invoeren. Deze regeling is echter slechts voorloopig, daar door de binnenkort te verwachten onderteékëning der overeenkomst betreffende het internationale ijzersyndicaat ook de contingenten der Lotharingsche en Luxemburgsche ijzerfabrieken, zooals bekend,' geregeld zullen worden en wei in dier voege, dat zij via de Duitsche syndicaten zullen worden ingevoerd. * -* * ENGELAND. Een inrichting voor electroiytisch koper in Engeland, Aan de „Frt. Ztg.” wordt gemeld, dat tasschen vertegenwoordigers van den Engelschen handel 'en Amerikaansche koperproducenten besprekingen gevoerd worden _ betreffende de oprichting vaneen groote inrichting voor electroiytisch koper, vermoedelijk in Swansea. Yan Britsche zijde wordt betoogd,_ dat de stichting vaneen dergelijke inrichting niet alleen vooi de voorziening van _de Engelsohe industrie doch ook voor de voorziening van het overige deel van Europa in het belang der Amerikaansche industrie _ is. Michigan en Arizona lijden als koperdistricten sterk onder den invoer van kopererts uit Zuid-Amerika, zoodat de belanghebbenden daar op bescherming door invoerrechten aandringen. Indien het gelukt het erts uit Uüili of Katanga inde toekomst naar een gunstig gelegen Engelsohe haven te vervoeren om daar verwerkt te worden; dan zal de Amerikaansche industrie wel een gedeelte der winst inboeten, doch daartegenover staat,'dat de eigen industrie op een gezondere basis komt te staan. De kosten Voor de oprichting vaneen dergelijke electfolytische inrichting wordt op £ 500.000 geraamd, terwijl £ 2.000,000 bedrijfskapitaal benoodigd zal zijn. •¥■ * •» frankrijk. 0s Fransohe ijzer- en staalindustrie, De Fransche ijzerproductie in Juni vertoont eenige stijging tegenover de voorafgaande maand. De productie van gietijzer bedroeg aldus wordt uit parijs gemeld —• 777.928 ton tegen 782.999 ton in Mei, terwijl 693.722 ton staal .werden geproduceerd tegen 667.149 ton in Mei. Op 1 Juli waren 153 hoogovens in bedrijf in aanbouw en reparatie bevonden zich 37. Van de genoemde 153 hoogovens waren 64 gelegen inde Oostelijke provincies 48 in Elzas-Lotharingen en 14 in het Noorden. Verslag VAN DE IN JULI EN AUGUSTUS 1925 TE GRONINGEN, ROTTERDAM EN AMSTERDAM GEHOUDEN MONTEURSEXAMENS. Dit verslag werd ons door het bestuur van de V.E.V. ter plaatsing toegezonden. ~De monteursexamens der V.E.V. voor 1925 werden gehouden: Te Groningen inde Ambachtsschool, C. H. Petersstraat 2, op n Juli; Te Rotterdam inde- Ambachtsschool, Tamboerstraat, op 30 en 31 Juli en te Amsterdam inde Electrotechmsche School, voormalige Stadstimmertuin 2, op 4,5 en 6 Augustus. Als Voorzitter en Vice-Voorzitter der

Examencommissie traden resp. op de heeren G, Groeneveld en dr. W. Lulofs; als leden de heeren G. J. D. Arends, I, B. Brauckmann, F.-. C. Breitenstein, A. J. Dikken, R. C. W. Eisses (Secretaris), W. van der Eist, B. van der Feyst, G. Goldenbelt, J. van den Heuvel, B. P. Hoogendorp, Th. J. Huygen, P. Kloos, Ir. N. Kloots, S. yan der Molen, C. J. Nieboer, J. H. Prins, A. Riedstra, Ir. F. H. A. van Stekelenburg, Ir. W. L. Z. van der Vegte, M. Velthuisen, C. Verschoor, Ir. J. T. H. Vrijdaghs en J. W. Willemsen, terwijl als afgevaardigden der werkliedenorganisaties fungeerden-de heeren D. G. W. van Baaien (R. K. M. B.) en N. Streekstra (A. N. M. B.). Voor het examen te Groningen hadden zich opgegeven 17 candidaten, waarvan 16 den V.E.V.-cursus hadden gevolgd. Het resultaat was, dat van de 17 deelnemers aan het examen 12 slaagden, n.I. 11 cursisten en 1 van buiten af. Zooals later bleek een zeer goed resultaat, hetwelk door geen der andere plaatsen zou worden bereikt. Voor het examen te Rotterdam hadden zich aangemeld 46 candidaten; hiervan hadden 18 den cursus te Rotterdam, gevolgd, 8 dien te Leiden en 9 dien te ’s-Gravenhage. Hiervan trokken zich terug 2 cursisten van Rotterdam en 3 van Den Haag. Van de 11 candidaten die geen V.E.V.- cursus hadden gevolgd, trokken zich 3 terug. Er namen derhalve 38 candidaten aan het examen,deel, n.l. 30 ex-cursisten en 8 van buiten af. Het resultaat was, dat aan 12 candidaten het monteursdiploma kon worden uitgereikt, n.l. aan 9 cursisten en 3 van buiten af. Voor de verschillende cursussen waren de cijfers; Rotterdam 18 candidaten, 2 teruggetrokken, geslaagd 5; Leiden 8 candidaten, geslaagd 3 en ’s Gravenhage 9 candidaten, 3 teruggetrokken, geslaagd 1. Waren de resultaten voor Rotterdam en Leiden al niet schitterend, voor Den Haag waren deze bepaald slecht. Nagegaan zal dan ook dienen te worden wat hiervan de oorzaak is en zullen maatregelen moeten worden getroffen, die er toe zullen kunnen leiden dat verbetering intreedt. Met de examens te Amsterdam werd het onderzoek naar de bekwaamheid der candidaten voor 1925 besloten. Voor deze examens hadden zich opgegeven 70 candidaten, n.l. 45 ex-cursisten en 25 van buiten af. 31 Candidaten legden met goed gevolg het examen af, n.l. 25 ex-cursisten en 6 nietcursisten. Voor de onderscheidene cursussen waren de resultaten: Amsterdam 33 candidaten, teruggetrokken 1, geslaagd 19; Haarlem 3 candidaten, geslaagd 1 en Utrecht 9 candidaten, geslaagd 5. De resultaten van deze examens brachten voor de cursussen te Amsterdam en Utrecht behoorlijke cijfers, n.l. resp. 59 pCt. en 55Vi pGt. geslaagden, voor Haarlem moet nog verbetering mogelijk zijn. (33 pCt.). Uit het als bijlage toegevoegd overzicht blijkt ten duidelijkste het effect hetwelk het volgen van den V.E.V.-cursus heeft. Van het aantal deelnemers aan de examens, dat een V.E.V.-cursus had gevolgd, slaagde 50 pCt., van het aantal dat niet aan een V.E.V.-sursus had deelgenomen slechts 29 pCt. Deze cijfers spreken voor zichzelf en mogen het V.E.V.-bestuur een aanwijzing zijn, dat het met het organiseeren van deze cursussen op den goeden weg is, die er toe leiden moet aan de electrotechnische werklieden de noodige bekwaamheid bij te brengen en er tevens aan mede werkt, dat de electro-technische industrie de beschikking krijgt over behoorlijk geschoolde vaklieden. Met een woord van dank' aan de leden der examencommissie -en aan de directeuren der onderwijsinrichtingen, voor het beschikbaar stellen der benoodigde lokaliteiten, en met het uitspreken van de hoop, dat bij de volgende examens in 1927 opnieuw op hun gewaardeerde medewerking zal mogen worden gerekend, wordt dit verslag besloten. De Administrateur, H.v. d. KOPPEL.

Overzicht van de resultaten der examens, g‘ ouden in het jaar 1925 te Groningen, Rotterdam en Amsterdam, Aangeroeid- Terug- Geslaagd: Niet geslaagd: ! , Aangeroeid. getrokken: 0 SpU mS §»- — 7 —yjj ~ i1 a| 1 g sl « P I t gS | | = Si b £*3 "S S t'Z ■ o 2 >zs 0 '~5 0 w' B c C 1 > ö o Zj >ZS P 7 "X. r v £ 1 f5 • O U j o o 3 35 -5 37M 3712 LEIDEN 8-- « ... , 17 j [ 112 5 5 69 100 7037 GRONINGEN ™ 1 17 – =- „ f, „5 5.4 4 555-2 5557 UTRECHT ...... 9 9 – q~. 701 1 19 6 25 13 19 32 ]59 24 44 AMSTERDAM. . . oo 2o 58 1 A | ! -1 1 2 233 33 HAARLEM 3 3 . 11 o 3 r, 53 8 115 16 31 37fj j33 ROTTERDAM 18 jll £9 . * DEN HAAG. . . ' . »| – » 3- » 1- X 5- 5 16b – j 1641 “ f931 37 | 133 C j 3 | 9|45|10|55|45|24] 69 j 50 j 29 j 45 Éotaliednilï Vooruitsa-as" I4eiïtsisgia*:ai a daru.

Sluiten