is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 34, 1927, no 32, 06-08-1927

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hierbij het overzicht: Verliezen: 1925 1926 Intrest en koersversch. f 87.650 f 97.635.70 Salarissen en onkosten „ 700.46g.02 „ 648.786.47 Personeelbelangen . „ 81.507.83 „ 80.317.65 Ongevallen- en invaliditeitswet . . . . „ 154.296.77 „ 163.534.74 Onderhoud gebouwen „ 24.977.90 „ 22.651.54 Diversen 2.544.90 „ 304.68 Afschrijvingen . . . „ 671.510.8S „ 423.166.17 Winst 435.446.11 „ 109.525.72 Totaal , . f 2.158.433.41 / 1.545.912.67 Winsten : 1925 1926 Intrest en koersversch. f -62.351.03 f 59,084.69 Diversen „ 21.198.63 „ 15.115.49 Saldo exploitatierekening 2.074.883.75 „ 1.471.712.49 Totaal, . . f 2.158.433.41 f 1.545.912.67 Beziet men bovenstaande cijfers eenigszins critisch, dan blijkt, dat ook hier de afschrijving min of meer tot sluitpost is gemaakt. Zij is plm. f 248.000 lager gesteld dan het voorgaande jaar. Ten slotte moest er tóch dividend worden uigekeerd, zij het op bescheiden wijze, 5 pCt. Dit laatste n.h, het bescheiden dividend, getuigt overigens vaneen zeer voorzichtige politiek. Men houdt de reserve en extra reserve, ruim 1,3 millioen, volkomen intact. Ziehier de verdeeling der winst: Belasting, Aandeel- Gereser- tantièmes T houders: veerd en nieuwe totaal; rekening: 1925 f 160.000. / 177.371.67 f97.874.44 f435.446.il 1926 „ 100.000. „ 9.525.72 „ 109.525.72 Ten aanzien van de loonen het volgende : De gewone berekening volgende, n.l. aantal werklieden x 52 weken x 48 uur per week was het gemiddelde uur-inkomen van alle werklieden in 1925 49.3 cent per uur, in 1926 49.7 cent per uur. Verschil 0.4 cent per uur. Dit kan volgens onze opvatting het minder goede resultaat over 1926 niet hebben gebracht. Vergeleken met „Werkspoor” is het verschil ruim 8 cent per uur lager. Stork. Het verslag der onderneming Stork zegt weinig en er valt ook weinig van te zeggen. Voor zoover de balans en verlies- en winstrekening aan wijst, is het resultaat iets beter geweest dan in het voorgaande jaar 1925, terwijl het aantal werklieden beduidend, met pl.m. 200, is gestegen. Men boude er echter rekening mee, dat dit den toestand weergeeft op 30 Juni 1926. Er waren toen 2093 werklieden. De verlies- en winstrekening geeft het Volgende weer: Verliezen: 1925 1926 Afschrijvingen . . . f 502.370.72 f 454.460.83 citkeeringen ten behoeve v.h. personeel voor overstukgeld . „ 246.473.81 „ 290.156.26 Onderwijs en andere instellingen . . . 201.084.99 „ 207.707.20 Stortingen in fondsen „ 119.533. „ 117.468 ■mst 1-103.633.63 „ 853.794.30 Totaal . , f 2.173.096.15 f 1.923,586.59 Winsten: 1925 1926 Saldo vorig jaar . . f 370.482.85 Saldo exploitatiewinst „ 1.802.613.30 „ 1.923.586.59 Totaal . . f 3.173.096.15 f 1.923.556.59 Uit dit overzicht blijkt, dat het saldo der exploitatie plm. f 120.000 hooger is geweest dan in 1925, terwijl het winstcijfer schijnbaar lager is. Dit laat zich hierdoor verklaren, dat 1925 een overschot had van *924. De aandacht mag hier verder worden gevestigd op de belangrijke bedragen, die Worden te goed geschreven aan het personeel . Hoe de overige winsten worden verdeeld, 'aat ons het onderstaande zien : Belasting, Aandeel- Gereser- tantièmes _ houders; veerd: en nieuwe Totaal: rekening: *925 f 720.000. f 290.843.52 / 92.789.81 f 1.103.633.63 Ï92Ö ƒ720.000. f 133.794.30 f 853.794.30 Het deel wat den aandeelhouders ten goede komt is 6 pCt vaneen kapitaal van f 12.000.000 is f 720.000. Het is voor de 2000 vaste en losse werklieden benevens 600 beambten niet moeilijk te berekenen, hoeveel door ieder van hen aan dit arbeidloos-inkomen is bijgedragen. (Slot volgt.) Langs Noord en Merwede. (L. Sm.) Te Gorinchem zal naar wij hopen het personeel van de Firma de Vries-E.obbé een georganiseerde poging doen om loonen te verhoogen. De laatste verhooging, welke de directie °estand, hetgeen door verhooging der brieven geschiedde, komt hierop neer, dat *et een verlaging van het weekinkomen berekent.

Een personeelvergadering zal nu moeten beslissen en als het ledental omhoog gaat, is er een goede kans dat de verbetering tot stand komt, omdat deze fabriek overvloedig met orders is belast. ♦ * Het personeel van de werf „Holland” te Hardinxveld reageert nog niet sterk op onzen aandrang om nu eindelijk eens aan te pakken. Wel voelt men het hoonende gesol met het loonvraagstuk en den reactionnairen invloed van den patroon der werf ~De Merwede”, die ook daar alle zeggenskracht heeft. De georganiseerde patroons te Hardinxveld weten alsnog hun belangen beter te behartigen dan de metaalbewerkers. Een intensieve actie zal nu door ons District-centrum hier worden ingezet. Dé feiten zullen wel meespreken dat deze toestand van onrecht en slaafsheid onmogelijk : langer kan voortduren, | De directie van ~De Holland”, die met een paar zeer bevoorrechte ijzerwerkers en een patroons-propagandist (een lasscherbrander) nog steeds kans ziet den schijnvrede te bewaren, staat toch op een zwak fundament. Het zal aan ons niet mankeeren ! een actie te bespoedigen opdat het daar verandert en verbetert. * * * ie Sliedrecht kregen de metaalbewerkers een sprekend geschrift, waarin duidelijk de feiten van den dkg zijn belicht. Aan de werf ~De Klop” zullen wij nu eerst aankloppen of het is verstaan. Het verschil in loon tusschen Dordt en Sliedrecht van io«cent per uur zal minstens kunnen dienen een loonactie voor 5 cent in te zetten. De maatregelen, die de eigenaren van de werf ~v. Duijvendijk” te Papendrecht troffen om deze zaak door te laten draaien, zijn de oude garde te beloonen met het inhouden of korten van het bedrag dat zij aan ouderdomsrente krijgen en loonsverlaging. Deze trouwe loondienaren zijn dus weer uitnemend gezegend. Dat het jongere geslacht er de lessen uitput is wel wenschelijk. Door het feit dat de werf zou gaan stilliggen, zijn al enkele vaklieden vertrokken, en wegens gebrek aan een bankwerker is de bankwerker D. Dekker, werkzaam aan „Aviolanda”, bereid na de dagtaak op „Aviolanda” den avond en nacht voor de reparatie bij „Duijvendijk” te werken. Hij pikte al menig uurtje. De Arbeidsinspectie zal dit genot wel spoedig vergallen! Voor „Aviolanda” schijnt de burgemeester van Papendrecht, de heer v. Rees, als beschermheer benoemd te zijn. In overleg met de directie van „Aviolanda” organiseerde de burgemeester een bezoek aan de fabriek. Het was een heele optocht van deftige personages: raadsleden en anderen. En volgens een verslag van redevoeringen in het „Dordtsch Nwsblad” is aan het levende materiaal weinig aandacht geschonken. Wel is op het feit gewezen, dat de Hollanders zooveel gebrekkiger zijn dan de Duitschers. Het personeel, waarvan enkelen loonsverhooging verkregen, wat nog meerdere tegenstelling schiep en den loon-chaos nog verergerde, zal dezer dagen moeten aanpakken, daar „Aviolanda” niet ingaat op onze loonsverzoeken en niet meer antwoordt. Uit de Afdeeiingen. AMSTERDAM. Voorlichting bij beroepskeuze en plaatsing. Het Gem. Bureau voor Beroepskeuze zond ons onderstaande ter plaatsing: De voorlichting bij beroepskeuze bestaat niet alleen uit het geven van raad bij de keuze vaneen beroep, zij moet ook raad en hulp verstrekken bij de opleiding daarvoor. Hierdoor komt het, dat ouders en jongelieden in vele gevallen zich niet bepalen bij één enkel bezoek aan het Bureau voor voorlichting, maar herhaaldelijk, vaak regelmatig terugkeeren. Is dan de opleiding afgesloten, dan gaat het Bureau zich interesseeren voor de plaatsing der jongelieden. In Amsterdam geschiedt dit door hen te doen inschrijven bij de plaatsingsafdeeling voor jongelieden der Arbeidsbeurs, die aan het Bureau voor Beroepskeuze verbonden is. Uit den aard der zaak ondervindt zulk een plaatsingsafdeeling moeilijkheden van bijzonderen aard. Zij kan in sommige maanden vaak niet aan de aanvragen van patroons voldoen omdat vele jongelieden dan nog midden in hun opleiding zijn, terwijl zij vooral tegen de groote vacantie als de scholen afloopen groote aantallen jongelieden heeft ingeschreven en niet over een genoeg'zaam aantal patroons-aanvragen beschikt. Dit is én voor de jongelieden én voor het bedrijfsleven een nadeel. . Op dit oogenblik bijv. zijn, er aan ge- :

noemde plaatsingsafdeeling meer dan 100 jongelieden ingeschreven met ’n ambachtsschool-diploma voor timmeren, idem ruim 100 met een diploma voor machine-bankwerker, een aantal met einddiploma als electricien en groote aantallen jongelieden met einddiploma’s Hoogere Burgerschool (zoowel 5- als 3-j. k.) en Ulo-scholen. Onder de middelen om bovengeschetste moeilijkheden te ondervangen zou zeker het beste zijn als de grootere en kleinere bedrijven reeds eenigen tijd voor het afloopen der scholen hun behoefte aan jeugdig personeel bij het Bureau kenbaar maakten. Sommigen doen dit ook wel, maar tot nog toe slechts zeer weinig. Zooals nu de zaken staan is er niets aan te doen dan de aandacht van patroons en bedrijfsleiders op het feit te vestigen. Ik hoop, dat dit ten gevolge mag hebben, dat alsnog vele aanvragen om jongelieden bij de plaatsingsafdeeling inkomen. Ten overvloede vermelden wij nog, dat het adres is: Tesselschadestraat 9, tel. 20706 —20709. BREDA. (C. T.) Bakker en Rueb. De vorige week deden wij mededeeling dat overwerk was toegestaan voor de lasschers en de afdeeling pijpleiding van Bakker en Rueb. Heden ontvingen wij bericht van de arbeidsinspectie, dat opnieuw vergunning is gegeven voor de afdeeling pijpleiding van Bakker en Rueb met machtiging van den Directeur-Generaal van den Arbeid, en wel van 1 tot en met 13 Augustus 1927, gedurende respectievelijk 9J uur en 10 uur per dag en 53 uur per week, onder voorwaarde: a. dat wordt gewerkt als volgt: Maandag, Woensdag en Donderdag v.m, 7—12 uur, n.m. ij—5J uur; Dinsdag en Vrijdag v.m. 7—12 uur, n.m. H—6J uur; Zaterdag v.m. 7J—12 uur ’s middags; b. dat op Zaterdag 7 Mei en Maandag 9 Mei 1927 geen arbeid is verricht. Dat was blijkbaar niet voldoende voor de directie, want zij stelde j.1. Vrijdag 29 Juli een tweeploegenStelsel in zonder vergunning der arbeidsinspectie, voor 8 man en wel van v.m. 5 tot 2 uur n.m. en van 2 uur n.m. tot 11 uur ’s avonds. En zooiets doet men dan nog wel in een plaats waar de zetel is gevestigd van het 2e district der arbeidsinspectie. Men behoeft dus niet te vragen hoe het verder op het platteland van Brabant met onzen 8-urendag gesteld zal zijn. Voor de afdeeling draaierij was een overwerkvergunning gegeven van 15 Mei tot 6 Augustus 1927, voor 53 uur per week. Met belangstelling wachten we af, of er weer een nieuwe vergunning gegeven zal worden, daar deze afdeeling nooit zonder overwerk is. V „Igébé”. Wij deelen onzen leden, werkzaam bij „Igébé”, mede, dat de Directeur-Generaal van den Arbeid, de heer Zaalberg, machtiging heeft gegeven, dat tien draaiers van 14 Juli tot en met 31 December 1927 gedurende 9J uur en 10 uur per dag en 53 uur per week arbeid mogen verrichten, onder voorwaarde dat wordt gewerkt als volgt: Maandag tot en met Vrijdag v.m, 7J8f, 9—12, n.m. i$—4j, 4f—<6|. Zaterdag v.m. 7J—i2f. Ziezoo, deze draaiers weten nu dat ze tot 31 December 1927 hun 48-urige werkweek kwijt zijn. Zijn we goed ingelicht, dan heeft deze werkgever op eigen houtje ook een 2-pIoegenstelsel ingevoerd, sinds 4 Juli j.1. en wel voor schavers, fraisers en hoorders en volgens mededeelingen ook reeds voor 2 draaiers. * * * „Etna”. Aan de leden, werkzaam bij „Etna”, deelen wij mede, dat met toestemming van den Dir.-Generaal van den Arbeid een overwerkvergunning is gegeven van 11 Juli tot 3 September 1927 voor het geheele personeel van 16 jaar en ouder gedurende uur per dag en 53 uur per week, onder voorwaarde dat wordt gewerkt als volgt: Maandag tot en met Vrijdag v.m. 6|—• 8f—nf, n.m. 1—5J; Zaterdag v.m. 7—8|, 9—12| n.m. Wij kunnen ons indenken dat voor spoedeischende gevallen overwerk noodzakelijk is. Maar het komt ons voor, dat tegenwoordig de werkgevers voor al hun werk overwerkvergunning moeten hebben en dat men in Den Haag hiervoor met gulle hand klaar staat. Dat bleek ons duidelijk bij de „Etna”. Deze directie heeft vergunning gekregen voor haar geheele personeel voor 53 uur j per week. Reeds na enkele dagen werken i zagen de arbeiders in de afdeeling potten- : makerij dat overwerken voor hen overbo- • dig was. Zij besloten naar de directie re i gaan en hiervan mededeeling te doen. Na j

""" Troelstra-oord. Dit hoekje is bestemd voor publicatie van die afdeelingen, die al hun Troelstra-zegels hebben verkocht: Bussum 30 stuks f 7.50 Culemborg . . . „ 85 „ -21.25 Eindhoven , , . , 51 „ . 12.75 Enkhuizen . , . . 45 „ . 11.25 H. I. Ambacht. . . 135 ,, -33-75 Lemmer 26 „ – 6.50 Maassluis .... 24 „ – 6.— Oudewater . , ,. e 13 ,, – 3.25 Voorburg . ,, s > . 30 „ – 7.50 IJmuiden , . „ r. s 140 „ -35.— Zaandijk , .... 47 „ – u.75 Zalt-Bommel >■ ,, . 36 „ – 9.— Van 25 tot 30 Juli ; Cappelle op d’IJssel . 106 stuks f 26.50 Vaassen 28 „ – 7.— Wie volgt? de directie duidelijk te hebben gemaakt, dat het overwerken voor hen overbodig was, ja zelfs dat daar geen werk genoeg voor was en dat zij zeer veel prijs stelden op de 48-urige werkweek, werd voor hen het overwerken ingetrokken. Hulde aan deze mannen, die hun 48-u rige werkweek waardeeren en niet onnoodig overwerken. Laten zij nu allen toetreden tot onze organisatie en medestrijden voor ons collectief contract. De heer Zaalberg doet goed in het vervolg een beter onderzoek in te stellen of overwerken noodzakelijk is. * * ♦ Touw. Onzen leden, werkzaam bij de firma Touw, deelen wij mede, dat de Directeur-Generaal van den Arbeid overwerkvergunning heeft toegestaan van 1 Augustus tot 1 October 1927, gedurende 9J uur per dag en 53 uur per week voor 4 man, onder voorwaarde dat wordt gewerkt als volgt: Maandag tot en met Vrijdag van v.m. 7i—12 uur, n.m. 1—6 uur; Zaterdag v.m. 7!—1 uur n.m. V Was het 2 maanden geleden alsof ook de plaatwerkerij van de firma v.h. Asselbergs en Nachenius ten gronde zou gaan, het schijnt nu dat ze er voetje voor voetje weer bovenop komt. Reeds nu heeft ze enkele van haar vroegere arbeiders binnengehaald en poogt nu flinke halswks-plaatwerkers te krijgen tegen schandelijk lage loonen van 20 a 23 cent per uur. Mochten de geruchten waarheid worden, wat wij voor onze Bredasche metaalbewerkers hopen, dat de firma ook belangrijke orders krijgt aan de spinmachines voor Spanje, dan zal ook déze werkgeefster direct het tekort aan arbeidskrachten voelen. Alles bijeen genomen is er nu te Breda veel werk. Laten nu de metaalbewerkers hun positie pogen te verbeteren. Allereerst is daarvoor noodig versterking van onze afdeeling. Kameraden, allen aan den arbeid. V Tenslotte deelen wij aan onze leden nog mee, dat op Maandag 8 Augustus des avonds om 8 uur, in de zaal van „Hof van Holland” onze huishoudelijke vergadering wordt gehouden. Laten alle leden zorgen aanwezig te zijn. Dus 8 Augustus naar „Hof van Hol- ' land”! KRIMPEN a/d. LEK. (T. te J.) Onder begunstiging van prachtig zomerweer heeft onze afdeeling j.1. Zaterdag haar aangekondigde meeting gehouden, ’t Is voor ons een waar succes geworden. Ongeveer 1200 personen luisterden naar de geestdriftige redevoeringen van Walther en Wacht en beloonden de sprekers herhaaldelijk met applaus. Een woord van dank aan allen die tot het welslagen dezer meeting hebben meegewerkt. In ’t bijzonder ook een woord van hulde aan het wakkere ploegje uit Schoonhoven. Ook de Goudsche A.J.C. met haar vroolijken zang en dans, onzen hartelijken dank. ’t .Zal verder onze taak zijn de ongeorganiseerden aan ’t verstand te brengen, dat applaudisseeren wel aangenaam is, maar dat daardoor onze invloed niet grooter wordt. Willen we verbeteringen in deze streek bereiken, dan zal de organisatie moeten worden versterkt. Daarvoor allen op de bres I RIDDERKERK. (J. M.) Woensdag 27 Juli j.1. vierde onze afdeeling haar 10- jarig bestaan. De zaal was met een 350 personen tot in alle hoeken gevuld toen vriend Rook met een kort woord de bijeenkomst opende, waarbij hij speciaal hulde bracht aan 3 leden, die als eenig overgeblevenen van de oprichters, steeds trouw zijn gebleven.