Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(C. O.) Wij geven hieronder plaatsruimte aan een brief, die aan alle bondsbesturen gericht werd en waarvoor wij tevens de aandacht van de leden loodgieters vragen. Amsterdam, 18 Augustus 1936. Aan de 8.L.F.N., de Ned. R.K. Bond v. Loodg.- en Kopersl.-patroons, de Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, de Ned. R.K. Metaalbewerkersbond en de Chr. Metaalbew. Bond in Nederland. Wij kunnen u thans mededelen, dat de eerste volledige vergadering van de stichting: „Fonds tot regeling der ontvangst en uitbetaling van gelden voor loonderving tijdens feestdagen en vacantie” heeft plaats gehad. Het bestuur werd als volgt geïnstalleerd; de heer J. G. Mann (8.L.F.N.) voorzitter; de heer C. Oosterhoorn (Alg. Ned. Metaalbew. Bond) secretaris; de heer H. J. v.d. 80l Sr. (Ned. R.K. Loodg. Bond) penningmeester en de h eren J. G. v.d. Brink (Ned. R.K. Metaalbew. Bond) en G. Hordijk (Chr. Metaalbew. Bond in Nederland) commissarissen. .Vastgesteld werd vervolgens en aan den secretaris opgedragen, uw besturen te berichten, dat het nodig en gewenst is, dat uw besturen aan de betreffende afdelingen in het' land opdracht geven plaatselijke commissies in te stellen, zoals art. 10 van het fondsreglement aangeeft. Dit is misschien voor een aantal plaatsen meer een formele aangelegenheid, omdat de plaatselijke commissie daar reeds bestond en goed functionneerde. Deze kunnen natuurlijk inde oude samenstelling voortgezet worden. Inde plaatsen waar de samenwerking echter niet volledig was, doordat één van de partijen niet vertegenwoordigd was in de plaatselijke commissie, stelt ons bestuur er grote prijs op, dat daarin ten spoedigste wordt voorzien. Nu de samenwerking inde stichting van alle partijen verkregen is, moeten wij tevens met elkander trachten deze samenwerking ook plaatselijk daarmede geheel in overeenstemming te brengen, waardoor dan moeilijkheden als waarvoor men zich in Amsterdam bij de uitbetaling geplaatst heeft gezien, voorkomen kunnen worden. Door het stichtingsbestuur is voor de uitvoering en het beheer als administrateur aangesteld, de heer A. C. Reevers, die voorlopig nog zetelt op het kantoor: Zeestraat 94a, waar tevens het kantoor van het „Verband” van patroons gevestigd is. Onderhandelingen zijn gaande om dit laatste bureau te verplaatsen, waarmede dan ook de zetel van onzen administrateur zal verhuizen. Van deze wijziging zullen wij u tijdig in kennis stellen. Wij vragen dan verder uw aandacht voor het volgende; Zoals u bekend kan zijn, waren door net voorlopige stichtingbestuur reeds de Nodige maatregelen getroffen voor uitgifte van zegelkaarten en bestelling van zegels voor de periode 1936—1937. Waarschijnlijk is er door het feit, dat de stichting nog niet volledig en definitief was, stagnatie inde bestelling van zegels en de verkoop geweest. Wij verzoeken u vriendelijk ook in dit verband alle onzekerheid bij uw afdelingen en leden te willen wegnemen, zodat de zegelverkoop niet wordt opgehouden. Wij zeggen u bij voorbaat onze dank voor uw medewerking in deze. Voor het stichtingsbestuur, (W.g.) C. OOSTERHOORN, secretaris. Aan onze afdelingsbesturen hebben wij eveneens afschrift van dit schrijven toegezonden en gevraagd, voor zover zij daartoe inde gelegenheid zijn, alle aandacht te schenken en medewerking te verlenen aan het goed functionneren van de plaatselijke commissie. Het zegelfonds dat nu opnieuw in volledige samenwerking van alle partijen is vastgesteld, moet nu ook plaatselijk de medewerking van alle partijen hebben en waar dat niet het geval is hopen wij Ingelicht te worden, opdat het stichtingsbestuur dan pogingen kan doen de moeilijkheden op te lossen

Al is de leugen nog zo snel.... (Vs.) Het is al weer enige weken geleden, dat wij ons artikel „Het spel gaat weer beginnen” publiceerden. Vrijwel even lang is het geleden dat De Nederlandse Werkgever ons op grond van dit artikel van het geven van onjuiste voorlichting beschuldigde, welke beschuldiging wij in een uitvoerige beschouwing terugwezen. Er zou zeker geen aanleiding zijn om op deze polemiek terug te komen, aangezien bovengenoemd blad na het publiceren van haar beschuldiging niets meer van zich # heeft laten horen, ware het niet, dat een zeer gezaghebbend man 'zich ook over het vraagstuk dat wij bespraken heeft uitgelaten. Onze lezers zullen zich wellicht nog herinneren, dat wij betoogden, dat het economisch leven regelmatig wordt verstoord, doordat de bezittende klasse inde jaren van opgaande bedrijvigheid een veel te groot gedeelte van het maatschappelijk inkomen voor zich weet te bemachtigen. Wij meenden gerechtigd te zijn om te zeggen, dat inde goede jaren het kapitaal met een deel van het maatschappelijk inkomen ging strijken, dat ongeveer gelijk was aan het deel, hetwelk voor de arbeiders werd bestemd. De directeur van het Internationaal Arbeidsbureau, de heer Butler, die ki’achtens zijn functie verplicht is zich met het vraagstuk van de crisis en de daaruit voortvloeiende werkloosheid bezig te houden, heeft zijn aandacht ook aan dit probleem geschonken. Speciaal heeft hij nagegaan hoe groot de z.g.n. technologische werkloosheid, die ontstaat doordat steeds geraffineerder machines worden in gebruik gesteld, met het gevolg dat de arbeiders worden uitgeschakeld, wel is. Zoals vaneen verstandig man te verwachten is, is de heer Butler tot de overtuiging gekomen, dat de rationalisatie op zichzelf niet tot grotere werkloosheid behoeft te leiden. Als maar gezorgd wordt, dat de rationalisatie leidt tot koopkrachtverhoging van de grote massa, behoeft de vergroting van de productie, die het gevolg is van het in gebruik stellen van meer machines niet tot moeilijkheden te leiden. Voorwaarde is dan evenwel, dat de winsten binnen de toelaatbare grenzen worden gehouden. Het verslag van het Internationaal Arbeidsbureau is in vele bladen en tijdschriften, zij het dan ook verkort, weergegeven. Ook het Tijdschrift van de Nederlandse Werkloosheidsraad heeft enkele pagina’s aan dit verslag gewijd. Uit dit tijdschrift willen wij enkele regels citeren om de mening van den heer Butler zeer concreet te kunnen weergeven. Hier volgen die regels: „Bij de oplossing van het vraagstuk van de technologische werkloosheid zal men er naar dienen te streven, dat de besparingen op de lonen, welke dank zij de mechanische verbeteringen verkregen worden, niét tot gevolg hebben, dat de capaciteit om te verbruiken afneemt. Wanneer bezuinigingen benut worden om de verkoopsprijzen te doen dalen, compenseert het voordeel voor de gemeenschap enigermate de tijdelijke derving van werkgelegenheid voor enige leden van die gemeenschap. Wanneer die bezuinigingen verder aangewend worden tot verhoging van de lonen van de arbeiders, die hun werk behouden, hebben zij eveneens een algemeen voordeel tengevolge. Maar, wanneer de verkoopsprijzen stabiel blijven, terwijl de winsten veel sneller stijgen dan de lonen, gelijk inde Verenigde Staten vóór de crisis het geval was, ontstaat een ontwrichting, welke noodzakelijk ernstige economische en sociale gevolgen zal hebben.” (Cursivering door ons aangebracht, Vs.) Bij het kennisnemen van deze lezing en vooral van het woord „ontwrichting” moeten wij er wel rekening mede houden, dat wij met een ambtelijk rapport te maken hebben. De schrijver kan maar niet aan het philosopheren trekken, maar hij is verplicht om elke zin en desnoods elk woord met bewijzen ten aanhore van de gehele wereld te staven. En aangezien de strekking van bovenstaande ' regelen geheel overeenstemt met wat wij in onze hierboven aangehaalde artikelen aan onze leden hebben verteld, zouden wijde lezing van het rapport van den heer Butler minzaam aan De Nederlandse Werkgever willen aanbevelen. Inmiddels durven wij ons toch niet met de gedachte vleien, dat het lezen van zulke

I rapporten veel invloed heeft op de conser- I vatieve geesten der min of meer invloedrijke Nederlanders. Want, hoewel het nog slechts enkele weken geleden is, dat het rapport van den heer Butler inde vergadering van het Internationaal Arbeidsbureau door niet minder dan 65 eminente persoonlijkheden is besproken, komt onze Nederlandse regering met nieuwe voorstellen, die tot een hernieuwde ingrijpende koopkrachtverlaging zullen leiden. Opnieuw zal men op de steun van de werklozen een bedrag vaneen millioen of tien gaan bezuinigen. Het grote doel, dat men zich nu heeft gesteld, is den werkloze te verwijderen uit de nieuwe woningen en straten, die nog slechts kort geleden met de nieuwste technische middelen zijn gebouwd en aangelegd, om ze terug te voeren naar de krotten, die zij, mede dank zij de strijd onzer moderne arbeidersbeweging, hebben kunnen verlaten. En als dan na een jaar blijkt, dat, trots al die maatregelen, de werkloosheid in ons land opnieuw is toegenomen, dan zal de gehele conservatieve kliek weer nietbegrijpend in het rond staren, maar tot de conclusie, dat bij het gemechaniseerde bedrijfsleven van het ogenblik een in weelde badende arbeidersklasse past, zullen zij in hun kortzichtigheid wel nooit komen. Nog eerder rammelen zij het spraakvermogen uit het corpus van mensen, zoals o.a. de heer Butler er een is. De Spaanse worsteling geeft daarvan wel een tastbaar bewijs. Niettemin heeft het ons, trots alles, toch goed gedaan, dat de snelle economische leugen van De Nederlandse Werkgever e.a. door de nog snellere waarheid van den heer Butler is achterhaald. 6 September Mooi weer – betogers De C.P.C. heeft aan alle P.P.C.’s het consigne uitgegeven, de kaarten voor de 6 September-betoging in voorverkoop te nemen, teneinde aldus een zo groot mogelijke deelneming aan de demonstraties te verzekeren. Als gevolg hiervan trekt een groot aantal Plan-werkers er op uit, die de toegangskaarten bij onze mensen aan huis te koop aanbieden. Let wel: Plan-werkers, d.w.z. mensen, die hun lidmaatschap van de beweging zó opvatten, dat zij werken voor de beweging en in dit speciale geval voor het Plan van de Arbeid. Nu bereikt ons van enkele kanten de mededeling, nota bene uit plaatsen, waar de 6 September-betoging plaats vindt, dat hier en daar geen kaarten vooruit worden gekocht, omdat men liever tot 6 September wacht, aangezien schrik niet —• het op 6 September .wel eens kan regenen. Wat zijn dat voor mooi-weer-strijders? Wij weten niet, of er zo véél zijn, maar in ieder geval stellen wij er prijs op, hier mede te delen, dat zeker inde plaatsen, waar de betogingen plaats vinden weer of geen weer al onze mensen die niet voor dienst of andere onoverkomelijke bezwaren verhinderd zijn, de demonstraties dienen mee te maken. De betogers die van buiten komen, hebben kosten te maken, die zij, die inde gemeenten wonen, waar de demonstraties plaats vinden, niet hebben. Een reden te meer voor de laatstbedoelden, om hunnerzijds te tonen, dat zij geen boek-leden zijn, maar inderdaad strijders voor een andere en betere gemeenschap! Kameraden in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Deventer, Maastricht, Eindhoven, Nijmegen, Utrecht, Vlissingen, Assen en Leeuwarden, de besturen van N.V.V. en S.D.A.P. rekenen op U inde eerste plaats en dit tot den laatsten man en de laatste vrouw. (CENTRALE PLAN-COMMISSIE.) Demonstreert op 6 September voor het Plan van de Arbeid | en tegen het nationaal – socialisme!

OPDRACHT VOOR CUTTERZUIGER. Het Volk meldt, dat de N.V. J. & K. Smit’s Scheepswerven van het departement van Koloniën opdracht hebben gekregen voor de bouw vaneen cutterzuiger voor de Banka-tinwinning. De hoofdafmetingen zijn: lengte 30 m., breedte 8 m. en holte 3.20 m. Het vaartuig wordt voorzien van twee zandpompen, elk .gedreven dooreen electromotor van 425 pk. * DE 250.000 LEDEN GEPASSEERD. Wij lezen in het maandblad van de „Amalgamated Engineering Uunion”, onze Engelse zusterorganisatie inde machinebouw, dat het ledental van deze bond in Juli met 4.495 tot 253.365 was gestegen. Van harte gefeliciteerd, Engelse kameraden! ★ O LIEF ABRIEKEN CALVÊ-DELFT GEVESTIGD TE BATAVIA. De „Javase Courant” bevat de acte van oprichting der Oliefabrieken Calvé-Delft (Nederlands-Indië), gevestigd te Batavia. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ƒ 25.000, verdeeld in 250 aandelen elk van ƒ 100, waarvan 50 stuks zijn geplaatst en in contanten volgestort. (Dag. Beurscourant). k NOORWEGEN LEGT SCHEPEN OP. Naar uit Oslo gemeld wordt, voelen de Noorse rederijen de laatste tijd sterk de druk van de te grote tonnage inde tankscheepvaart. Terwijl de grote petroleummaatschappijen gedurende de laatste maanden grote orders voor nieuwbouw j plaatsten, heeft men zich in Noorwegen gedwongen gezien wederom drie schepen met een gezamenlijke inhoud van 30.000 ton uit de vaart te nemen, zodat thans 19 Noorse tankschepen met een totale inhoud van 210.000 ton opgelegd zijn. ★ CHINESE BESTELLING IN TSJECHOSLOWAKIJE. De regering van Nanking zal dezer dagen voor 36 millioen kronen spoorwegrails in Tsjecho-Slowakije bestellen. De Tsjechische prijzen en leveringsvoorwaarden waren gunstiger dan die van de concurrerende Japanse firma’s. ★ DE AMERIKAANSE VLOOT. De N. R. Crt. deelt mede dat uit Washington wordt gemeld, dat er op particuliere werven zes torpedojagers (1500 ton) en drie duikboten (150 ton) zullen worden op stapel gezet. Op marinewerven zullen een evengroot aantal schepen worden gebouwd. Het aantal oorlogsschepen dat op marine-werven thans reeds in aanbouw is bedraagt 79, w.o. 12 duikboten en 51 torpedojagers. ★ ZWITSERSE HORLOGE-INDUSTRIE. De gang van zaken inde Zwitserse horloge-industrie is de laatste jaren verbeterd. Dit blijkt bijvoorbeeld hieruit, dat de S. A. Louis Brandt Frères Omega Watch Cy. te Biel, na gedurende vier jaar met verlies te hebben gewerkt, Imt op 30 April geëindigde boekjaar 1935-’36 sluit met een netto winst van frs. 109.950 (v.j. verlies frs. 242.465). (N. R. Ct). k NA 10 JAAR „KLASSENVREDE”. (I. T. F.) In 1926 werd in het fascistische Italië de klassenstrijd „afgeschaft”, maar in 1936 „... kost het moeite, als het niet geheel onmogelijk is, om inde (tussen ondernemers en fascistische organisaties afgesloten) loonovereenkomsten die geest Ivan samenwerking te ontdekken, die de J basis van elke politieke activiteit van het fascisme is.” (De aangehaalde zin is overgenomen uit Lavoro Fascista, dagblad der fascistische corporaties, van 17 Juli 1936). k DE OPLAAG DER LONDENSE BLADEN. De Londense dagbladen hebben een geweldige oplaag. De „Daily Express”: 2.126.000 exemplaren; de „Daily Herald”: ruim 2.000.000 ex.; de „Daily Mail”: 1.649.000 ex.; de „News Chronicle”: 1.360.000 ex.; De „Daily Herald” is het blad der moderne arbeidersbeweging in Groot-Britj tannië.