is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 46, 1939, no 12, 17-06-1939

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Afdelingen

Amsterdam Verslag ledenraads-faarvergaderlng (v. Z.) Op Vrijdag, 26 Mei, werd door onze afdeling de ledenraads-jaarvergadering gehouden in ons gebouw aan de Plantage Muidergracht. Aanwezig 106 leden. Na opening door onzen voorzitter Van Eek en lezing der notulen, werd mededeling gedaan van enige gevoerde acties. Het inmiddels aan de leden gezonden jaarverslag werd na enige discussie met algemene stemmen goedgekeurd. De contróle-commissie deelde mede, dat administratie en kas op de juiste wijze werden beheerd en alles in orde bevonden was, waarna den penningmeester décharge verleend werd. Bij bestuursverkiezing werden de aftredende leden P. van Eek, H. J. v. Eerde, P. J. de Jong, D. Munnikes en M. G. van Raalte herkozen. Inde plaats van A. Wetaer, die zich niet herkiesbaar stelde, werd gekozen G. Kelder. De contróle-commissie, bestaande uit de leden L. v.d. Bogaert, J. H. Canton en W. Sigterman, werd in haar geheel herkozen. Als plaatsvervanger werd aangewezen L. Matteman. Voorts werd besloten dat elk jaar eender commissie-leden aftreden en niet herkiesbaar zijn zal. Tenslotte kwamen aan de orde enkele ingekomen brieven en een handtekeningenlijst betreffende enige, wegens communistische propaganda, geroyeerde leden. Na een toelichtende inleiding door onzen afdellngssecretaris W. van Zijll en daarop gevolgde ampele discussie, werd het bestuursbeleid te dien opzichte met op twee na algemene stemmen goedgekeurd. Met een kort sluitingswoord werd kwart voor twaalf de vergadering gesloten. Succes voor ons muziekcorps (v. Z.) In aansluiting op onze mededeling over onze Amsterdamse Harmonie „Kunst & Strijd” kunnen wij nog melden, dat behalve een eerste prijs inde concert- eg marswedstrijd nog een tweede prijs werd behaald inde ere-wedstrijd. Voorts werd het hoogste aantal punten behaald inde ere-afdeling Harmonie en over het gehele concours, zodat in totaal 5 prijzen werden veroverd. Inderdaad een vermeldenswaardige prestatie. (v. Z.) De plaatselijke commissie Amsterdam van de Landelijke Coöperatie-Raad, deelt ons mede, dat Dinsdag, 1 Augustus a.s., een tocht naar Rotterdam georganiseerd zal worden ter bezoek aan de Hakagebouwen. ’s Morgens wordt Scheveningen bezocht en ’s namiddags 1 uur wordt een lunch aangeboden. De tocht geschiedt per autobus en de prijs voor deelname bedraagt slechts ƒ 1.50 per persoon. Aangezien, naar wij aannemen, hiervoor grote belangstelling bij onze leden bestaan zal, vermelden wij deze opgave van de plaatselijke commissie gaarne en verzoeken wij onze. leden zich uiterlijk Zaterdag 1 Juli hiervoor op te willen geven bij den bode of op ons kantoor, 2e J. v.d. Heydenstraat 101. Televisie. (T.) Binnenkort beginnen we in Amsterdam met televisie-experimenten, die bedoeld zijn voor personen, die zich voor televisie interesseren, maar voor wie het een bezwaar is zelf een toestel aan te schaffen. De samenkomsten, die dan georganiseerd zullen worden op Zondagmorgen, van 7 uur tot 9.30 uur, hebben ten doel om gezamenlijk de beelden te bekijken en te bespreken. Inlichtingen zijn te verkrijgen bij den heer W. H. Telman, Madurastraat 43-11, Amsterdam (O.). De Amsterdamse Stichting voor Verenigde Woekerbestrijding. (v.Z.) Wij ontvingen van deze stichting, die eigenlijk nog veel te weinig bekend is, een jaarverslag. Daaruit blijkt, dat naast het algemene doel de bestrijding der woeker, de stichting ook practisch werk doet 0.a.: door het geven van advies en verlenen van bijstand, aan hen, die in handen van woekeraars zijn gevallen, het verstrekken van leningen aan Amsterdamse ingezetenen of het verstrekken van enig bedrijfskapitaal middels voor dat doel opgerichte instellingen en het bevorderen van de spaarzin. In het verslag worden als oorzaken der moeilijkheden aangeduid, ziekte in het gezin, zwakke kinderen, noodzakelijke verhuizingen, hulp aan gehuwde behoeftige kinderen, grote gezinnen enz. en ook meermalen onoordeelkundige besteding van het inkomen. Veel te hoge huren, verplichte huwelijken, doch ook meermalen het kopen van kostbare, niet allernoodzakelijkste artikelen op afbetaling, leiden dikwijls ook tot allerlei ellende en soms ondergang.

En in vele gevallen waren het ook de tijdsomstandigheden, die achteruitgang brachten en hulp noodzakelijk maakten. In het jaar 1938 kwamen 1369 aanvragen om financiële hulp in. Op 1289 werd een beslissing genomen, waarvan er 1219 werden ingewilligd tot een bedrag van ruim / 48.000. Een nuttige instelling, die waardering verdient. Het kantoor is gevestigd, Enge Lombardsteeg 2, Amsterdam (C). Deventer (H.) Men gelieve er nota van te nemen, dat ons af deling skantoor sinds 9 Juni verplaatst is van Brinkgeverweg 37 naar Lange Zandstraat 141. Het telefoonnummer blijft 3662. Groningen Uit het auto-reparatiébedrijf (J. K.) Hoewel we alleszins tevreden kunnen zijn met het deze winter ingeschreven aantal nieuwe leden inde afdeling Groningen, is het toch opmerkelijk, dat zo weinig auto-reparateurs of zo men wil auto-monteurs er toe te brengen zijnde stap inde goede richting te doen, door lid te worden van onze Bond. En dan vraagt men zich af, waar de schoen toch kan wringen. Komt het omdat het loon goed, het baantje vast en de werktijden zo perfect zijn? Wij menen eer het tegendeel, kameraden. Er is haast geen bedrijf waar de loon- en arbeidsvoorwaarden zo slecht zijn, als juist in het autoreparatiebedrijf. In verschillende bedrijven is een werktijd van 70 tot 90 uur heel gewoon. Zondags oppassen van ’s ochtends 8 tot ’s nachts 12 uur zonder enige vergoeding in geld of vrije tijd is ook heel gewoon. En de lonen? Volwaardige monteurs werken vaak voor 20 gulden en dikwijls minder per week; leerlingmonteurs, in het bezit van rijbewijs, dus minstens 18 jaar oud, gaan met 5 gulden en dikwijls nog minder naar huis. Inde aanverwante bedrijven, carrosserie-reparatie, uitdeuk- en lakinrichtingen, enz. is het al niet veel beter en is overwerk ook schering en inslag. En al wordt dan in die bedrijven voor dit overwerk gewoonlijk betaald, mijns inziens zijn we ook hier wat de werktijd betreft op de verkeerde weg. En dan vragen we ons af, moet dat nu maar zo blijven voortgaan. Ook in onze bedrijven moet het toch mogelijk zijn tot een zeker bestaan en betere loon- en arbeidsvoorwaarden te geraken. Wat in andere branches van onze industrie mogelijk is, behoorlijke wel omschreven arbeidsvoorwaarden, moet toch ook in ons bedrijf mogelijk zijn. Eerste voorwaarde hiervoor is echter, dat alle vakgenoten zich vast aaneensluiten ineen grote organisatie, welke bewezen heeft in staat en bereid te zijn voor haar leden op te treden. Bedenkt wel, dat zolang gij de chaos laat voortbestaan door ongeorganiseerd te blijven, de patroons zich niet zullen beijveren om tot betere verhoudingen te komen. Voor er gezegd kan worden, dat in het autoreparatiebedrijf de arbeidsvoorwaarden behoorlijk zijn, zal er nog heel wat moeten veranderen. Begint gij, kameraden uit dit bedrijf, met u aan te sluiten bij de sterke Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond. Dan doet ge de eerste stap inde goede richting! Krommenie (L.) Dinsdag 16 Mei hield H. J. van den Born een inleiding voor ons over het pensioenfonds bij de N.V. De Verenigde Blikfabrieken. Ook de leden van de plaatselijfce afdeling van de .Algemene” waren hierbij uitgenodigd. Alle artikelen, die ons niet duidelijk waren, zette v.d. Born voor ons uiteen. De vragenstellers werden vlot beantwoord. * * » Het bestuur wijst er op, dat aan de toeslag der ploegenwerkers nog gewerkt wordt. De leden worden verzocht om den bode zoveel mogelijk met gepast geld te betalen, daar hij onmogelijk bij iedereen wisselen kan. Er kwamen enige klachten binnen betreffende de beveiligingen, die bij onderzoek ongegrond bleken te zijn. Wij moeten inde eerste plaats zelf trachten de veiligheidsvoorschriften in achtte nemen. Meppel Loonactie firma Huisman (H.H.) Zoals aan het personeel van bovengenoemde firma bekend gemaakt is, zijn er opnieuw onderhandelingen gevoerd met de directie over de extra betalingen van overwerk. Het resultaat is nu als volgt samen te vatten. De onderhandelingen zijn thans geschorst gedurende drie maanden. In Augustus zullen opnieuw besprekingen gevoerd worden overeen tweede loonsverhoging van 5 %;de percentages voor het overwerk zullen dan wederom onder de loupe worden genomen, terwijl ten slotte eventuele andere punten ter sprake zullen worden gebracht. Resumerend zijn dus de volgende verbeteringen tot stand gekomen; le) een algemene loonsverhoging van 5

Officiële Mededelingen

Over de week van 19 tot en met 24 Juni 1939 wordt het conlributiezegel op de 25ste week in het bondsboekje geplakt. Over de week van 26 Juni tot en met 1 Juli 1939 wordt het contributiezegel op de 26ste week in het bondsboekje geplakt. 2e) de gelden van de boeten worden gebruikt voor de fabrieksreiskas; 3e) er zal een volle week vacantie worden gegeven; 4e) de uurloonsverhoging voor overwerk gaat niet in voor de eerste 2 uren voor en na de gewone werktijd. Van B—lo uur ’s avonds en ’s Zaterdagmiddags van 3—5 uur wordt 25 % extra betaald. De overige uren krijgen 50 % toeslag, behalve de werkuren op Zon- en feestdagen, waarvoor 100 % extra wordt gegeven. Zon- en feestdagen lopen van en tot middernacht. Reisuren worden niet als overuren beschouwd, behalve de heenreis op Zon- en feestdagen. Uit deze resultaten blijkt dus, dat wij reden hebben tot grote tevredenheid, hoewel wij niet geheel bevredigd konden worden. Afgewacht dient nu dus, wat de conferenties in Augustus zullen brengen. ** * • (H.H.) Op de ledenvergadering, die wij 8 Juni belegden is onder meer uitvoerig gesproken overeen te organiseren zomeruitstapje. De conclusie was, dat wij wederom een dagfietstochtje naar het „Hunehuis” te Havelte moesten beleggen, op dezelfde wijze als dit verleden jaar is geschied. Wij zullen de datum nog nader bekend maken. De kosten zijn zeer laag, pl. min. ƒ 0.10 per persoon. De bedoeling is dus, dat weer brood wordt meegenomen voor de middagmaaltijd, terwijl de andere benodigdheden door de afdeling zullen worden aangeschaft. Vaassen (P.) Men gelieve er nota van te nemen, dat naam en adres van den nieuwen secretaris onzer afdeling luiden: H. Pol, N. ApeldoOrnseweg G 196, Vaassen. Voorburg (P. S.) De propaganda-feestavond in „Ons Gebouw”, Kerkstraat 35, is op buitengewone wijze geslaagd. De voorzitter opende de vergadering en sprak een welkomstwoord tot de familie Salomé, den spreker H. J. Baart en het gezelschap Harry Nijhuis. Hij sprak de wens uit, dat de afdeling gauw de 100 leden zal bereiken. Het gezelschap Harry Nijhuis wist de aanwezigen uitstekend te amuseren; ook de sneltekenaar viel in de smaak. H. J. Baart sprak een propagandistisch woord. Inde pauze werd een kopje thee geschonken, wat zeer gewaardeerd werd. Daarna wist Harry Nijhuis de aanwezigen nog enige tijd aangenaam bezig te houden. Om half twaalf sloot de voorzitter de bijeenkomst en allen gingen voldaan naar huis. Advertentiën Op Maandag' 29 Mei overleed na een kortstondig lijden ons lid J. L Ippen, Inde ouderdom van 38 jaar. Hij ruste zacht. HET BESTUUR VAN DE AFDELING EINDHOVEN. Op 2 Juni 1939 overleed, na een langdurig ziekbed, ons lid Jacobus Philippus van der Kaay, inde leeftijd van 32 jaar. • Kust zacht, trouwe kameraad. HET BESTUUR DER AFDELING • UTRECHT. SOp 25 Mei 1939 overleed, na een kortstondig ziekbed, ons lid Hubertus Melaet, inde leeftijd van bijna 49 jaar. Rust zacht, trouwe . kameraad. HET BESTUUR DER AFDELING UTRECHT. Werkspoor-Utrecht vraagt: BEKWAME BANK- EN PLAATWERKERS, voor het vervaardigen van auto-carrosserieën. Sollicitaties te richten aan haar afdeling Personeel.