Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een woord van lof aan staf en werklieden voor de grote ijver en plichtsb ,i»achting, door hen ook dit jaar getoond, is hier op zijn plaats. Automatic Screw Works te Nijmegen Het verheugt de directie te kunnen mededelen, dat ondanks het feit, dat – ook ons land inde internationale verwikkelingen werd betrokken, de bedrijfsresultaten over 1940 hiervan geen terugslag hebben ondervonden. De Winst- en Verliesrekening werd gesloten met een voordelig bruto saldo, dus exclusief afschrijvingen, ten bedrage van ƒ 214.367,53. Dit winstcijfer werd gunstig beïnvloed door de resultateh van het bedrijf te Rotterdam, welk bedrijf echter na de capitulatie in Mei weder werd opgeheven. Gedurende het gehele jaar was de fabriek volop van orders voorzien, zodat het nieuwe jaar werd aangevangen met een belangrijk bedrag aan onuitgevoerde orders. De personeelbezetting bleef ongewijzigd gehandhaafd. De uitbreiding van vaste bezittingen, machines, gereedschappen enz. bedroeg dit jaar ƒ 29.637.87, terwijl over 1939 ƒ 80.318.56 werd afgeschreven. Op de reserve voor diverse voorzieningen, gevormd uit de winst 1939, werd dit jaar ƒ 4.307.31 afgeboekt wegens betaling van 25 pet. van het aandeel inde maximum omslag, door Molest-Risico te heffen. Dientengevolge bedroeg deze reserve op 31 December ƒ 45.692.69. Aan de reserve voor Personeelbelangen, per 31 December 1939 ƒ 2,389.23 bedragende, werd uit de winst over het boekjaar 1939 ƒ 1.596.05 toegevoegd, zodat deze reserve thans te boek staat voor ƒ 3.985.28. Uit de winst over 1939 werd op de rekening Algemene Rerserve een bedrag gereserveerd van ƒ 9.973.38. Winstverdeling. De directie stelt voor de winst, na aftrek van het bedrag der afschrijvingen ad ƒ 79.637.87, met inachtneming van het bepaalde bij art. 33 der Statuten, als volgt te verdelen: Winst na afschrijving ƒ 134.729.66 Houders van preferente aandelen, tot een nominaal bedrag v. ƒ 50.000.—, 5 pet. dividend ƒ 2.500. Houders van gewone aandelen, tot een nominaal bedrag v. ƒ 345.000.—■, 5 pet. dividend „ 17.250. ƒ 19.750. Van het restant ad ƒ114.979.66 Raad van Commissarissen en Directie 224 pet. ƒ 25.870.41 Houders van Restitutiebewijzen 5 pet ƒ 5.760. ƒ 83.349.25 Algemene reserve ƒ 54.601.28 Reserve voor personeelbelangen 11.497.97 Houders van gewone aandelen tot een nominaal bedrag v. ƒ 345.000. 5 pet. extra dividend ... „ 17.250. N.V. Machinefabriek Reineveld te Delft In het vorig jaarverslag deelde de directie mede, dat na het intreden van de oorlogstoestand in Europa de materiaalvoorziening moeilijkheden begon op te leveren, doch dat aan het einde des jaars die moeilijkheden niet onoverkomelijk bleken, terwijl ook nieuwe bestellingen in bevredigende mate binnen kwamen. Die toestand duurde voort tot de Mei-dagen. Het bedrijf te Delft en het kantoor in Den Haag bleven gelukkig voor directe schade, tengevolge van de oorlogsgebeurtenissen, gespaard. Het verkoopkantoor te Rotterdam daarentegen, dat in een gehuurd pand was gevestigd, werd vrijwel verwoest, waarbij de daar opgeslagen eigendommen bijna geheel verloren gingen. In het vorig jaarverslag deelde de directie mede, enige voorziening te hebben getroffen inzake risico’s voor verliezen tengevolge van oorlogsmolest. Ook dit jaar is de directie daarmee doorgegaan, wat inde balans tot uitdrukking komt inde post „reserve voor oorlogsschade”.

Na een korte stagnatie in Mei kon de arbeid in de werkplaatsen geleidelijk hervat worden en kon met de aflevering van verreweg het grootste deel der lopende bestellingen worden voortgegaan, terwijl nieuwe orders eerst langzaam, maar later in steeds grotere getale toevloeiden, zodat het boekjaar met een belangrijk bedrag aan nog uit te voeren bestellingen afgesloten kon worden. Het is in 1940 gelukt, voor de toen lopende bestellingen nog de nodige materialen en machines te betrekken, zodat, afgezien van de inzinking in Mei—Juni de bedrijvigheid in deze onderneming gedurende het boekjaar bevredigend was, al werd pas in het laatst van het jaar weder op vrijwel volle capaciteit gewerkt. Belangrijke toevoegingen tot het bezit aan gebouwen vonden niet plaats; het chemisch laboratorium werd geheel afgewerkt en in gebruik genomen en een aantal verbeteringen inde bergruimten aangebracht. Wederom werden enkele verouderde werktuigen door moderne vervangen. Blijkens de overgelegde verlies- en winstrekening bedroeg de bruto-winst ƒ 257.609.16. Hiervan komt allereerst in mindering de normale afschrijving op roerende goederen tot een bedrag van ƒ 80.J78.65. De directie stelt voor, dit jaar nog een extra af-, schrijving toe te passen van ƒ 23.708.16 en aan de „Reserve voor bijzondere doeleinden” ƒ 25.000. toe te voegen. Tenslotte stelt de directie wederom voor, een extra bedrag van ƒ 20.000. te doteren aan de Vereniging „Belangen van het Personeel Reineveld”, welke stichting ten doel heeft enige voorziening te treffen voor leden en oud-leden van het personeel bij invaliditeit en voor de oude dag. Na aftrek van deze reserveringen en dotatie blijft een bedrag van ƒ 108.522.35 te verdelen als volgt: 6 % aan / 650.000. preferente aandelen ƒ 39.000. 6% aan „ 1.000. pribriteitsaandelen.. ~ 60. 6% aan „650.000.— gewone aandelen ... ~ 39.000. ƒ 78.060 Nog beschikbaar „ 30.462.35 Hiervan komt toe: 374 % aan de houders der 2600 restantbewijzen, 374 % aan de gewone aandelen, 124 % aan de directie, 124 % aan het personeel. Met inachtneming van de te vorigen jare nog beschikbare bedragen voor restantbewijzen en gewone aandelen kan hiervan uitgekeerd worden: aan de houders van elk der 2600 restantbewijzen ƒs.—; aan de houders van elk der gewone aandelen ƒ 20. als afbetaling op achterstallig preferent dividend; terwijl dan respectievelijk ƒ 85.44 en ƒ 2.472.32 op nieuwe rekening ten bate dezer beide categorieën van belanghebbenden overgaat. Over de vooruitzichten zegt de directie het volgende : „Omtrent de loop van zaken in 1941 kan medegedeeld worden, dat de stroom van orders tot nu toe is blijven aanhouden. De voorziening met materiaal wordt er niet gemakkelijker op en de grootste zuinigheid, in het bijzonder met de niet-ijzermetalen, is geboden; bij de constructie onzer fabrikaten moet hiermede terdege rekening worden gehouden. Tot op het moment, dat wij dit schrijven, hebben wijde werkplaatsen nog behoorlijk met voorradig of beschikbaar gekregen materiaal kunnen gaande houden. Laat ons hopen, dat de bestelde grond- en hulpstoffen tijdig genoeg zullen aankomen om de voorraden op enigermate voldoende wijze aan te vullen.” Ned. Dok Mij. N.V. te Amsterdam Het aanbrengen van verbeteringen in dit bedrijf werd in 1940 voortgezet. De bouw vaneen derde helling, geschikt voor schepen tot 18.000 ton met daarbij behorende kranen werd aanbesteed: de helling komt inde loop van 1941 gereed; deze uitbreiding komt de afronding van het bedrijf tot een evenwichtig geheel, bouw en reparatie van schepen en machines, zowel als bouw van bruggen en constructiewerk, ten goede. Het boekjaar 1940 sluit met een exploitatiesaldo van .ƒ 503.7Q8.54, hetwelk begrijpelijkerwijs belangrijk lager is dan het vorig jaar ƒ 1.370.487.85). Na afschrijving van ƒ 267.230.63 op dokken en fabrieksterrein, gebouwen, vaste gereedschappen, losse gereedschappen, automobielen, hellingen

Over de week van 12 Mei tot 19 Mei 1941 wordt het contributiezegel op de 20e week van het bondsboekje geplakt. en kantoormeubilair, resteert een winst van ƒ 244.568.51. De directie stelt voor, dit bedrag tot verdeling te brengen, het dividend te bepalen op 8 pet. en het restant toe te voegen aan de dividend-reserve. De eerste maanden van het jaar was deze onderneming behoorlijk van opdrachten voorzien voor nieuw te bouwen schepen, die in snel tempo gereedgemaakt moesten worden; de reparatie-afdeling echter was door afwezigheid van buitenlandse schepen, zowel als van de meeste Amsterdamse, slecht bezet. Defensie-orders vervingen voor een groot deel het vroegere reparatie-wérk. Na de bezetting van Nederland vervielen alle Defensie-orders. Na enige maanden van onzekerheid of al of niet met hetzelfde aantal werklieden doorgewerkt zou kunnen worden, zodat de werktijd zelfs tijdelijk tot 36 uur werd ingekrompen, ontving deze onderneming wederom opdrachten, waardoor de scheepsbouw-afdeling en de machinefabriek goed van werk voorzien werden, terwijl de reparatieafdeling eveneens goed bezet werd. Belangrijk werk werd verricht bij het opruimen van inde oorlogsdagen vernielde bruggen over rivieren en kanalen. Niet onvermeld wordt gelaten het ernstige ongeval, dat geschiedde bij het laten zakken van een gróte boog van de spoorbrug te Zaltbommel in Augustus, waardoor het verlies te betreuren was vaneen bekwamen baas en negen goede werklieden. Een woord van lof komt toe aan staf, personeel en werklieden, voor toewijding aan hun werk en rustig gedrag in moeilijke tijden. Het gemiddeld aantal werklieden bedroeg 1000; op 31 December was dit aantal reeds vermeerderd tot circa 1100 en is sindsdien nog stijgende. VAN ONS WERKTERREIN Contract-actie Als lid van de R.K. Vereniging van Werkgevers inde Metaalnijverheid is ingeschreven: Metaalwarenfarbriek Joh. Th. Benraad N.V. te Terborg. Ook deze onderneming valt dus nu onder de C.A.0., afgesloten met de Metaalbond en de R.K. Vereniging van Werkgevers inde Metaalnijverheid. Voorts heeft onderstaande ongeorganiseerde werkgever het contract getekend: N.V. Mij v. Metaalbewerking „Industria” te Hillegersberg. Fa. H. v. Vlaardingen, Scheepsbouw- en reparatiewerf „Kromhout" te Gouderak Op een conferentie, gehouden op 9 April j.I. met de directie van bovengenoemde onderneming, deed deze directie de toezegging dat voor het jaar 1941 aan het personeel een volle week (54 dag) vacantie zal worden gegeven met behoud van het volle loon. Fa. G. J. Faber en Zonen te Leeuwarden Met de directie van deze onderneming confereerden wij overeen gerezen kwestie omtrent de in te halen uren, die tijdens de periode waarin door de verduisteringsvoorschriften korter gewerkt moest worden, verzuimd waren. Nu waren er enige arbeiders, die juist inde weken dat er langer gewerkt moest worden, ziek waren geweest. De firma stelde zich nu op het standpunt, dat deze dus de uren niet ingehaald hadden eti dit nu alsnog dienden te doen, daar zij inde weken dat er korter gewerkt werd, hun normale loon doorbetaald hadden gekregen. Eén arbeider zou zodoende nog 324 uur en anderen resp. 234 uur, 84 uur, 54 uur en 3 uur moeten inhalen. Wij hebben ons op het standpunt gesteld, dat er een algemene en geen individuele regeling voor lederen arbeider was getroffen. Het inhalen moest dan ook voor alle arbeiders tegelijk ophouden. Ten laatste ging de firma met onze zienswijze accoord en kregen de betreffende arbeiders alzo bovengenoemde uren geschonken.

Sluiten