is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 36, 1937, no 11, 11-12-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weekeind Kortehemmen 27-28 Nov.

Begunstigd door prachtig herfstweer mochten wij, ruim 50 Noordelingen, onder leiding van ds. Brümmer een recht goed weekeind te Kortehemmen doorbrengen. In zijn welkomstwoord wees de leider erop. dat wij samen waren op terrein der Woodbrookers, dus daar, waar diegenen komen, die in oprechtheid God zoeken; in het huis der Arbeidersgemeenschap, wier leden trachten als Christenen iets bij te dragen tot verwerkelijking van het socialisme; in het Noordelijk huis, speciaal óns huis met z’n eigen Noordelijk stempel. Daarna hield ds. Bakker een zeer interessante en overzichtelijke lezing over „Religie en socialisme”. Voor het verslag van deze lezing verwijs ik naar „T. en T.” 27 November, onder „Religieus-Socialistisch weekeinde te Arnhem”.

’s Zondagsmorgens waren wij aanwezig bij de dienst in het mooie, oude dorpskerkje, waar ds. Brümmer naar aanleiding van I Kor. 3:9 „Want wij zijn medearbeiders Gods” een warm, opbeurend woord sprak.

De lezing van ds. Bruins, die wij na een kopje koffie mochten aanhoren, gaf een duidelijk beeld van de opkomst der Blijde Wereldrichting in Friesland. Spr. deed ons meeleven met de tien Leidse studenten, die later Frieslands eerste rode dominees zouden zijn, met hun strijd, met de tegenwerking, ondervonden van kerkelijken en socialisten; hoe langzamerhand eerst de tegenwerking van rood, daarna die van zwart verminderde, zodat

men tenslotte kon zeggen, dat „de vroegere vijanden, al reikten ze mekaar nog niet de hand, toch mekaar begonnen aan te kijken”. Ds. Brümmer s wens, dat het historisch overzicht van de Blijde Wereldbeweging in druk mocht verschijnen, vond algemene instemming.

Als derde spreker hield ds. Ruitenberg een inleiding over „Het religieus-socialisme nu”. Ên het Christendom èn het socialisme zijn tot de ontstellende ontdekking gekomen, dat ze de massa niet kunnen bereiken. Het Christendom heeft geen antwoord gegeven op veel vragen van deze tijd; b.v. op de vraag van het kwaad, van de maatschappijvorm. Het socialisme heeft niet gebracht, wat het beloofde; b.v. een nieuwe cultuur, democratische gelijkheid. In de laatste tijd komt in de houding der kerkelijken duidelijk verandering, o.a. merkbaar in de oecumenische beweging. De socialisten veranderen ook hun koers, zo ten opzichte van de Christelijke vakbeweging, van de samenwerking met de middenstand. Beide partijen voelen, dat de scheidsmuur doorbroken moet worden. Spr. eindigde met de wens, dat het Christendom als roepingsgodsdienst steeds meer het socialisme mocht doordringen en dat het socialisme zich in bescheidenheid mocht steUen onder leiding van het

Christendom. Na een kort slotwoord, waarin de leider ons opriep tot trouw aan God en trouw aan de arbeidersbeweging, gingen we uiteen, dankbaar voor het dat we ontvangen hadden niet alleen op geestelijk, maar ook op stoffelijk gebied. A. J. R.

Ondertrouwd:

Mr. M. VEENEKLAAS en MARIANNE DE BAAN

Huwelijkswijding 22 Deo. te Amsterdam in de Nieuwe Remonstrant sche Kerk, Diepenbrockstr. 20, Amsterdam Z„ te 12 uur door Ds. P. van der Veer. Zwolle, Julianastraat 56 Amsterdam, Westlandgracht 225" Toekomstig adres: Prins Hendrikstraat 24» – Zwolle

Heden is van ons heengegaan, in het geloof van een voortbestaand leven, mijn lieve Vrouw BERTHAJOHANNAOUDEWORTEL Geb. Van Beijeren W. Oudewortel Haarlem 1 December 1937 Janssen van Raaystraat 2 rood

15 December

gaat verschijnen de eerste aflevering van

•*' o>« “’lvV ***

W. H. Vliegen

Geschiedenis der sociaaldemocratische Arbeiderspartij in Nederland gedurende de eerste 25 jaren van haar bestaan.

DERDE BOEK ong. 600 bladzijden, zwaar houtvrij papier, verlevendigd door vele portretten op kunstdruk

f 5.90 Ingenaaid, gebonden f 6.50 of in 12 maandelijkse afleveringen van ƒ 0.50 met losse band gratis.

Het nieuwe boek van Vliegen geeft, streng, helder en logisch geordend, de bewogen geschiedenis van de iaren 1914-1919, de tijd dus van de wereldoorlog, met zijn ingewikkelde verhoudingen, ingewikkeld vooral m de socialistische beweging, waar de botsing tussen idealisme en werkelijkheid heviger was dan in welke andere mensenkring ook.

Een bezield en bezielend boek

Het is zo góed dat ook het Christendom getuigt van ontmoeting tussen Christendom en socialisme, of van geloof daarin, ook al zou het slechts zijn van de zekerheid, dat die moge* lijkheid in elk geval niet meer is uit te sluiten.

DE GROTE ONTMOETING (tussen Christendom en Socialisme) door Johan Winkler verschenen in de Tijd en Taak-serie gaf daartoe verheugende aanleiding.

Met blijdschap en dank Prof Dr. S. F. H. J. Berkelbach van der Sprenkel schreef naar aanleiding van de Tijd en Taakik meen, dat de kerk op zichzelf moet staan, houd ik mij misschien wel wat heel stnkt met de theologie bezig, maar ik las Uw boek mot blijdschap en dank. „Gelijk wij zijn tot één hoop onzer roeping éen Heer, ein,. (Ef. 4;4)”

En ook de R.K. „Tijd : Doch het diep-ernstlge werkje geeft uitdrukking aan iets, dat in alle gemoederen leeft Het geloofsvpriflTiffpn ontwaakt. ,Wat er in net ge weten van deze zoekers omgaat, n| vraagt den geestelijken van

BH Tenslotte Ds. C. W. Coolsma in het Alg. Weekblad voor Christendom en Cultuur Mijn stoutste verwachtingen zijn beschaamd, is alles even fijn en duidelijk gezegd, waar, onenhartig, positief, verlangend, godsdienstig, teer ik kan nog allerlei andere qualificaties daaraan toevoegen, maar het is, dunkt mij, zoo al wel genoeg.”

Maar in de eerste plaats voor U Iwerd dit boek geschreven en verkrijgbaar gesteld. De prijs kan geen bezwaar zijn. Het kost maar 85 cent en b., intekening op en vraag ook een aan van de gehele Tijd en Taak-serie bij Uw boekhandel ol bij de uitgeverij van de N.V. DE ARBEIDERSPERS – AMSTERDAM