is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 14, 06-01-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Van de Redaktie 1. Zeer hartelik dank aan wie een Nieuwjaarsgroet zonden. Het meest verheugde mij de ongetekende groet van „een enthousiast T. en T.-lezer! Ik heb ook wel eens nodig te horen, dat ons blad gewaardeerd wordt. Zeer houd ik mij aanbevolen voor aktieve trouw aan onze zaak.

2. Eveneens zeer hartelik dank aan wie een gratis abonnement beschikbaar stelden voor werkloze makkers. Het waren er in totaal een BOtal. Prachtig!

3. Aan wie van mijn kennissen heb ik uitgeleend: Jaurès, De la realité du monde sensible en Sorel, Reflexions sur la violence. Met terugzending bewijst men mij een dienst. W.B.

Van de Administratie

Wij verzoeken den abonné’s vriendelijk, ter besparing van onnoodige kosten, het abonnementsgeld voor de komende kwartalen voor 10 Januari a.s. op onze girorekening 21876, voor Amsterdam V 4500, te willen storten.

De binnenlandsche abonnementsprijzen bedragen; per kwartaal ƒ 0.90 per halfjaar „ 1.75 per jaar „3.40

De buitenlandsche abonnementsprijs is ƒ1.15 per kwartaal en ƒ4.60 per jaar. Na 10 Jan. wordt verhoogd met 15 ct. incassokosten, per kwitantie gedisponeerd.

„Wat is technocratie?” door Allen Raymond, uit het Amerikaans vertaald door Mr. W. Eland. Uitgave Bijleveld, Utrecht. Ing. f2.—, géb. f 2.75.

Bij sommige boeken zegt ons de vorm van het geschrevene meer dan de inhoud zelf. Zo ook hier. Wie een (ongunstig) stukje Amerikaanse kuituur wil leren kennen leze dit boekje. De lelike band trekt door zijn grilligheid; het boek is oppervlakkig en hangt aan elkaar van citaten, hier en daar onderbroken door heerlik breed-uitgemeten persoonlike voorvalletjes uit het leven van Scott of een van de andere technokraten.

Wat de inhoud betreft, volsta ik hiermee; De technokratiese „beweging” besluit uit de hyperrationalisatie binnen, en de chaos buiten de kapitalistiese onderneming dat technici, met een hoge macht bekleed, deze chaos zullen moeten ordenen. In verschillende opzichten, zo bijv. in de aanval op het prijsmechanisme, is de technokratie een anti-kapitalisties geluid, en misschien het eerste, dat in het land van de dollar veel gehoor heeft gevonden. D- T.

Vereenigings- g niniiiiiiiiiiiiiiii leyen I llllllllllllllllilltl S R.S.V. afd. Amsterdam A.G. Groep Amsterdam

Maandagavond 8 Jan. 1934 zal C. Henke zijn 3e en laatste voordracht houden over „de richting in de kunst”. Wij vertrouwen dat de deelnemers aan onze Centrale bijeenkomsten, ook deze avond weer hun belangstelling zullen toonen door persoonlijk aanwezig te zijn en nieuwe bezoekers mee te brengen. Deze voordracht zal wederom door lichtbeelden worden verduidelijkt. Entreé voor één enkele avond ƒ 0.25. Gebouw Heystee, Heerengracht 545.

A.G. Groep Arnhem Mededeeling aan alle A.G.-leden en T. en T.- lezers; Brochures en geschriftjes zijn verkrijgbaar aan het adres; Secrève, Brederostraat 11. Aan hetzelfde adres kan men zich ook aanmelden voor medewerking kolportage. Tijd en Taaklezers; 10 Januari 1934 ’s avonds 8 uur bijeenkomst bij fam. Henstra, St. Peterlaan 52.

Onderwerp; Communisme en Socialisme. H. Roland-Holst. Lees vooraf in No. 7 18-11-1933. We spreken af, dat we het nieuwe jaar goed inzetten? S. A.G. Groep 't Gooi

Voor de A.G.-groep ’t Gooi zal J. v. d. Kieft, Bussum op een 3-tal avonden behandelen het werkje Marx... en verder van Dr. Banning. De eerste bijeenkomst zal Vrijdag 12 Januari ’s avonds 8 uur plaats vinden bij Velthuyzen, Coehoomstraat 53, Hilversum. Lezers van „Tijd en Taak”, die niet behooren tot de A.G.-groep zijn ook welkom. Het is echter wel gewenscht, dat aan bovenstaand adres dan even zoo spoedig mogelijk wordt gemeld, dat men plan heeft op deze bijeenkomst aanwezig te zijn, opdat bij eventueel groote belangstelling nog tijdig een vergaderzaaltje kan besproken worden.

DAME onderwijzeres in functie, ruim 50 jaar, van vrijzinnige beginselen, wonende in ruim huis op gezelligen stand te ZANDVOORT. zou graag samenwonen met dame van ongeveer gelijke leeftijd, richting en ontwikkeling. Brieven onder letter AA te zenden aan N.V. De Arbeiderspers, Hekelveld 15, Amsterdam.

glllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllllli gllllllllllllllllillllllllllllllllllNlllllllllll| I I inhoud I j 1 Geesteswaan, W. B 1 | I Buitenland; Prankrljks neen, J. S. Bartstra 2 | I Mensentypen; Kathe Kolwitz’ gesprek | i met den dood 3 | 1 Naar nieuwe oriëntering, Anton Polet ... 3 = I Binnenland; Af dammen en Inperken, | I Vrijdenkerij, J. A. Bruins Jr 4 | i lemand verwonderde zich, David Luschnat 5 g I Kritiese Kroniek, Garmt Stuiveling 5 | I Gedicht; Vertreden Menschheid, G. J. = 1 Heroma—Ermen 6 g I Barchem, K. Geertsma 6 | i Het groote offensief, H. Rolandt Holst ... 7 = I Clérambault, Rom. Rolland 7 | iIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIUUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIItIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUÜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIi

MELKINRICHTING „DE VELUWE" GROOTSTE INRICHTING HIER TER STEDE, ANNEX LEVERING VAN MELK, BOTER, KAAS, EIEREN, FLESSCHEN MELK, ROOM EN ALLES VERDER TOT'T VAK BEHOORENDE

MET ONS WAGENPARK (18) KUNNEN WIJ OP DE MEEST SPOEDIGE MANIER UWE TELEFONISCHE ORDERS UITVOEREN DIRECTEUR J. W. BARCEMAN APELDOORN KANAALSTRAAT 17 – TELEFOON 2728

STUDIEBOEKEN ROMANS EN GEDICHTEN VERKOOPCENTRALÊ A.J.C. REGULIERSGRACHI fc 72 AMSTERDAM-C %>EBRUC

I v.eiete»'* Oe e"‘®^xeve'®" u«>X''o° »e'<®'^^ _Q _ deCehh*ale Arbeiders Levens-Verzekering Rijnstroat 24 Den Hooj,