is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1946, no 4, 19-10-1946

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sen, de vakbeweging bezit de hare; is er naast al die scholingsinstituten nog wel plaats voor ons scholingswerk? Wij menen van wel. Er is namelijk tussen bovengenoemde vormingscentra en ons werk een fundamenteel verschil. I

Bedoelen deze maatschappelijke en politieke bekwaamheden te scholen en in verband daarmee enig inzicht bij te brengen in de kerkelijke en godsdienstige stromingen in ons volk; ons is het in de eerste plaats te doen om „den mens” in den politicus, den vakbondsbestuurder èn in den Christen of humanist. Scholing van den mens is meer en anders dan kennis verzamelen; het betekent doordringen tot het hart, het wezen, het centrum van de menselijke persoonlijkheid. Deze vorm van bezinning en scholing zal in Bentveld kunnen geschieden, maar ook door middel van schriftelijke en mondelinge cursussen, die dan zal het goed zijn een gesprek van mens tot mens zullen moeten zijn.

Voor de oorlog was er in Bentveld zulk een cèntrum voor geestelijke en sociale scholing, waar de kernwaarheden van Oude en Nieuwe Testament, van Goed en Kwaad, van Geloven en Belijden besproken werden, en waar daarnaast de geestelijke grondslagen van de maatschappelijke bewegingen van deze tijd gepeild werden. En tenslotte werd daarin ook aan de culturele voortbrengselen op een bepaalde wijze grondige aandacht besteed.

Herrezen is dit centrum nog niet, al staat wel vast dat het herrijzen zal, eenvoudig omdat het aan een behoefte beantwoordt. Maar de organisatie daarvan kost heel wat tijd. In ieder geval hopen wij in 1947 ook met dit werk weer te beginnen. En wanneer dan tevens de papierpositie weer wat gunstiger wordt, dan kunnen wij ook een vierde vorm van werken ontmoeting, bezinning en scholing in énen weer hervatten, n.l. die van het uitgeven van brochures en wetenschappelijke artikelen.

De laatste verandering, vergeleken bij het werk van voor de oorlog, betreft de methode van uit-

nodiging en aanmelding voor de cursussen. Was het vroeger zo, dat men uit het twee- of driemaal per Jaar verschijnende programma een keuze kon maken uit de daarin aangekondigde weekend- en weekcursussen, in de toekomst willen wij hierin een kleine wijziging brengen.

Er komt in iedere geval een flink aantal cursussen waarvoor men zich zonder meer kan opgeven! In de komende herfst is dat b.v. de cursus van 7 en 8 December. Daarnaast komt er een aantal cursussen, waarvan het onderwerp zo gesteld is, dat het ingaat op en aansluit bij de speciale problemen van bepaalde maatschappelijke groepen; als b.v. onderwijzers, industrie-arbeiders, ambtenaren, mensen uit kleine en grote bedrijfsleven, plattelanders, kunsteuaars enz. Voor dergelijke weekends willen wij mensen een sneeiale iiitnoriie-ina zenden Wil men mensen een speciale uitnodiging zenden, wii men zonder uitgenodigd te zijn aan deze weekendcursussen deelnemen, dan geve men zich zo spoedig geplaatst naarmate er niogenjK op en worm, men gepiaaist naaimaie ruimte is. Daar wij 80 gasten kunnen bergen, zal er meestal wel plaats overblijven, maar spoedige aanmelding is in dit verband wel dringend gewenst. “en zal nu ook begrijpen waarom wij in het rondschrijven aan alle vroegere leden van de A.G. vroegen hun beroep op te willen geven. tenslotte van de plannen tot de uitvoering daarvan te komen: op 9 en 10 November a.s. is er Bentveld een weekendcursus over het thema „Chnsteiidom en Socialisme nu”.

Ter toelichting dit; sedert 1940 en eerst recht na is er een verandering in de verhouding tussen Christendom en socialisme gekomen. Overigens betekent dit nog niet, dat beide grootheden elkander gevonden of zelfs maar de spanningen en contacten tussen beide geregeld hebben. Vele Christenen voelen zich nog onwennig binnen het socialisme, vele socialisten voelen zich vreemd binnen de ker-Bovendien ziin er aan beide ziiden nos tal-Bovenaien zijn er aan oeiae zijaen nog tai lozen, die tegenover deze ontmoeting uiterst argwanend staan. Ontmoeting tussen en bezinning op Chi-istendom èn socialisme is dus dringend nodig. Wij nodigen dan ook op deze plaats de lezers

van Tijd en Taak uit om door aanmelding voor deze eerste cursus deel te nemen aan deze ontmoeting en bezinning. Deze uitnodiging richten wij in het bijzonder tot de mensen uit de Partij van do Arbeid, de Vakbeweging en tot de mensen in en buiten de kerk, omdat zij telkens weer voor deze vragen komen te staan.

Het maximum aantal deelnemers aan de cursussen is 80. Men geve zich dus spoedig op en make anderen attent op deze cursus. Indien u ons adressen opgeeft, zorgen wij voor toezending van programma en opgave-formulier. Het volledige programma is; Zaterdagmiddag 17 uur; OPENING door den cursusleider.

Zaterdagavond 20 uur: DE SOCIALE BEWUSTWORDING VAN HET CHRISTENDOM door mr. Sake C. van der Wall (Haarlem). Zondagochtend 10 uur: KORTE RELIGIEUZE TOESPRAAK door ds. A. van Bienen. Zondagochtend 10.30 uur: WAT BETEKENT „SOCIALISME” NU? door mr. dr. Jan F. de Jongh (Aerdenhout). Zondagmiddag: MUZIEK of DECLAMATIE. Zondagavond 19 uur; SPANNINGEN EN CONTACTEN TUSSEN EVANGELIE EN SOCI-A-LISME door ds. A. van Biemen.

cursusleider; ds. A. van Biemen. De kosten voor dit weekend bedragen f – per persoon. Daar er onder de deelnemers zeker zullen die dit bedrag niet kunnen opbrengen, anderen die misschien meer bunnen betalen er dne Pnjzen naar draa.gkracnt, n.i ƒ4. , eji ƒb. . Zo mogelijk worden de leiskosten omgeslagem voor deze cursus aan ds. A. van Biemen, Bentveidseweg i, üentveia.

Van veler belangstelling in en steun bij dit , rnf ,qp ,ippir,pmir,o- aan 'werk zijn wij overtuigd. Uit de deelneming aan onze weekendcursussen zal blijken of dit werk zin heeft en aan een behoefte beantwoordt, Tot ziens in Bentveld. A. VAN BIEMEN.

HOLLAND TYPINC OFFICE Tjrpt en vermenigvul- Vertaalt in en uit alle Lintdrukt directmail-brieven Zendt geroutineerde typisten en bureaukrachten uit Verzorgt UW foto- DAMRAK 44, AMSTERDAM, TEL. 44025-44625

VERHUURINRICHTINC van MODERNE ZWARTE HERENKLEDING JOH. HUYER Amsterdam, Weteringschans 163, Tel. 36439, Westennarkt 7.

Brandstoffen dij Dul VROIIKSTRAAT 449 Kn. D Amsterdam. T«4. 51262 5 uur

De moordenaar aan het kruis Mozes en Elia in de Hemel De rijke man en de arme Lazarus. Openb. Bijbellezing: Zondag 20 Oct., 8 uur in Gebouw „Wees een Uchtl”, Commelinstraat 16 bij Ind. Museum. Onze tijd en de toekomst der wereid Wereldvrede of Wereldgericht. Tekenen des tijds op elk gebied. Openb. Bijbellezing op Woensdag 23 Oct., 8 uur Valkenburgerstraat 105 in het geb. „De Valk”. Sprekers; de heer A. RINGELBERG, pred. uit Den Haag; de heer H. MANDEMAKER, Evg. Toegang vrij! Allen welkom. Zaal open 7.30.

I Binnenkort verschijnt de | I beroemde Russische verreis- | I roman van | I WANDA WASSILDWSKA ï |regenboog| I in vele talen vertaald | I Een millioeo | j Nederlanders heelt de ge- | I lijknamige4ilm gezien I | I Geb. f. 4.90 I I UITG COIWACT A'DAM I

imimiinnnmnimmiiiiniimiiiimiiiimmiiiiimiiiimiinmimiiiiE I BOEKEN, VAN CONTACT | I zijn bij verschijning door- | i gaans uitverkocht. | I BesteltdüStijdiguwexemplaar | I BIJ UW BOEKHANDELAAR. | GUimiimimimimimiimmimiimtiiiiiumiiimumimmiiimnimfß

Voor Goud en Zilver jVan Dijk I steenweg 39 Utrecht

81

In het nummer van deze week: De prijzen omlaag! W. F. H. Laret Democratie en Suriname. Vorrlnk in Tsjecho-Slowakije. Niewiadomsky In de Russische zóne. De taak der gemeenten. Volkshuisvesting In nieuwe banen. VVEEST PARAAT ! LEEST PAR.AAT ! Abonnementsprijs ƒ 0,20 p. week; ƒ 2. per kwartaal; ƒ B. per paar, plus 15 ct incassokosten. Administratie: HEKELVELD 15, AMSTERDAM-CENTRUM.

w

REGENBOOG (Ie ontroerende roman van WANDA WASSILEWSKA, het boek waarnaar de beroemde gelijknamige film werd gemaakt VERSCHIJNT BINNENKORT De prijs Is ƒ 4,90 gebonden. Het is een boek om te bezitten en nooit meer te vergeten. De belangsteiling voor deze roman is enorm en de eerste oplaag zal veel te klein zijn. Wacht niet te lang doch bestelt Uw exemplaar. Boekhandel Pegasus LEIDSESTR.4AT 25 AMSTERDAM-C. TELEFOON 35957 POSTGIRO 173127

BESTELBILJET Ondergetekende; Wonende: te: Bestelt ex. DE REGENBOOG è, ƒ 4.90 per exemplaar. De betaling zal geschieden: a) PER POST-GIRO 173127 b) PER POSTWISSEL C) BIJ AFLEVERING VAN HET BOEK Dit bestelbiljet opzenden aan: n UITGEVERIJ PEGASUS, Leidsestraat 25, Anisterdam-C.

WERFT NIEUWE ABONNÉ'S

DRUK: N.V. DE ARBEIDERSPERS, A’DAM.