is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 45, 1947, no 36, 07-06-1947

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hentveld-nieuws

ARBEIDERS GEMEENSCHAP DER WOODBROOKERS, Bentveldsweg 3, Bentveld

Centrum voor geestelijke en sociale scholing. Wij leven in een keiharde en jachtige wereld en vinden noch tijd, noch gelegenheid om inzicht in de vele culturele, sociale en geestelijke stromingen en krachten te verwerven. Willen wij niet verder afstompen, noch willoos meegezogen worden in ’t tijdsgebeuren, dan zijn bezinning en geestelijke verdieping broodnodig. Immers deze na-oorlogse samenleving is ingewikkelder dan ooit: diepgaande veranderingen in het maatschappelijk en geestelijk leven voltrekken zich, kristalliseren zich in groepen en richtingen die elkander heftig bestrijden: het cultuurleven is onoverzichtelijk.

Wie van het leven meer verlangt dan geld verdienen en genoegens najagen, en streeft naar verrijking van inzicht in het gebeuren van onze tijd en naar verdieping van geestelijk leven, stuit daarbij veelal op een gebrek aan kennis. De scholen voorzien in deze behoefte niet, zelfstudie biedt vaak onoverkomelijke moeilijkheden.

* * * Het Centrum voor geestelijke en sociale scholing wil aan deze behoefte tegemoet komen door het bieden van een cursus, gedeeltelijk mondeling, gedeeltelijk schriftelijk over de volgende belangrijke terreinen van het hedendaagse leven:

1. Ons land en volk sociaal beschouwd. D.w.z. uit welke sociale groeperingen bestaat ons Nederlandse volk, en hoe reageren deze op het gebeuren van de tijd? Hoe is de sociale positie van: ondernemers, arbeiders, platteland, middenstand, intellectuelen, werklozen, en in welke beweging komt hun streven tot uiting? Welke zijn de sociale Idealen die botsen, de bewegingen die elkaar in deze tijd bestrijden? 2. Bijbel en godsdienstig Nederland. Kennis van Bijbel als geloofsboek, en van de verschillende godsdienstige groeperingen in ons volk (buitenkerkelijken inbegrepen).

3, De geschiedenis van de 19e en 20e eeuw. D.w.z. geen vaderlandse of algemene geschiedenis op de gewone wijze, doch een cultuur-sociologische schets van de 19e en 20e eeuw. Welke geestelijke, culturele en sociale krachten hebben de volken beheerst, welke tegenstellingen waren er, waar wijst dat alles heen? Kortom een schets van de geestelijke en maatschappelijke krachten, die aan de wieg van onze tijd hebben gestaan en daardoor onze tijd diepgaand beïnvloed hebben.

4, Nederlandse letterkunde van deze tijd. (Proza, poëzie, toneel), De letterkunde zal behandeld worden, behalve uit een oogpunt van schoonheid, uit het gezichtspunt: hoe weerspiegelt zich daarin de sociale en geestelijke strijd dezer periode?

5. De geestelijke grondslagen van het socialisme.

DE STOF van deze gebieden wordt behandeld aan de hand van enkele boeken en verder aan de hand van 'gestencilde lessen.

DE WERKWIJZE is deze, dat wij ons voorstellen de deelnemers aan deze cursus 6 maal per jaar een weekend en één maal eén week (in Augustus) bijeen te brengen in het gebouw van de A. G, der Woodbrookers te Bentveld. De bestudeerde stof wordt daar in kleine groepen met de leiders doorgewerkt, moeilijkheden opgelost, gerezen vragen beantwoord, Daarnaast wordt er gelegenheid geboden tot het maken van schriftelijk werk.

Zowel tijdens de weekends en de studieweek, als bij het schriftelijk werk willen de leiders zich. zoveel mogelijk richten naar de persoonlijke behoeften der deelnemers èn aan hun speciale doelstellingen (b.v, leiding geven in jeugdbeweging, in ontwikkelingswerk, enz.) tegemoet komen.

Een bepaalde schoolopleiding stellen wij niet als voorwaarde, slechts de bereidheid tot geestelijke inspanning.

De gehele cursus duurt twee jaar. Wij beginnen September 1947, In het eerste jaar worden behandeld de vakken 1, 2 en 3; in het tweede jaar de vakken 2 (vervolg), 4 en 5,

Bovendien zal op de weekends aandacht worden besteed aan muziek en beeldende kunsten.

DE KOSTEN bedragen ƒ7B,— per jaar, desgewenst te voldoen in 12 maandelijkse termijnen van ƒ6.50. Voor dit bedrag ontvangt men verblijf en maaltijden gedurende de weekends en de studieweek benevens de gecyclostyleerde lessen. Voor rekening der deelnemers komen de reiskosten naar Bentveld en het aanschaffen van enkele boeken. %

DE LEIDING is in handen van ds. P, R. A. Henkels, drs. C. D. Saai, dr. J. J. Westendorp Boetaa en ds. A. van Biemen.

Wie belangstelling heeft voor deze cursus vrage een uitvoerig prospectus aan bij de administratie van de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld,

PINKSTEREN IN BENTVELD.

In 1945 mochten we als gast van de V.C.J.G, de eerste Pico der jeugd in het ontredderde bezit der A.G, memaken. \

Hoe primitief alles toen nog was, de erwtensoep op het speelveld smaakte . prima en de velerlei prestaties der jeugdgroepen bij het spelen, zingen en voordragen gaven ons een heerlijk gevoel van geestelijke bevrijding na zoveel jaren van. druk. In de afgelopen winter maakten we een conferentie mede van ambtenaren. Deze was ongetwijfeld van ongemene betekenis.

AI was het alleen maar vanwege het feit, dat daar gezagsdragenden van allerlei soort, rang en aard zich te bezinnen hadden op dezelfde problemen onder eén en hetzelfde dak en aan diverse gemeenschappelijke maaltijden. Doch nu de Pinksterconferentie 1947 achter onze rug is en de verdieping, welke het doel dezer dagen was, op ons inwerkt, komen we eerst goed tot het besef, hoeveel deugd deze dagen ons deden. Een golf van indrukken werd over ons uitgestort. Indien we deze moesten releveren dan zouden we heel T. en T, er mede kunnen vullen.

Wat zal het echter hen, die te indolent zijn om het steeds geriefelijker wordende Bentveld-huis persoonlijk te bezoeken, irïteresseren wat Ds. A, van Biemen ons in zijn openingsrede voor belangwekkende en goede dingen voorhield? Wat kan een handvol woorden uit een wetenswaardige lezing over: Uitwegen uit de chaos, zoals Ds. P. H. Vrijhof die als gelovige en socioloog hield, weergeven van de stortvloed van feiten en bezinningsmateriaal, welke hij die Zaterdagavond in onze harten poogde te planten?

Ditzelfde geldt ook voor de Preek van Ds, Van Biemen op de Ie Pinkstennorgen: Het geldt nog eens voor de smeuïge lezing van Drs, J, G.' v, d. Ploeg over: Heilige geest en enthousiasme en voor de allen meeslepende rede over; Socialisme uit het geloof, van Ir. S, A, Posthumus. Men kan niet met een paar woorden weergeven wat een kwartet bekwame inleiders van Zaterdagmiddag tot Maandagavond in een kleine gemeenschap van vrouwen en mannen van goeden wil als vrucht van hun kennis, hun gevoelens en streven schonk.

Wel kunnen we een paar controleerbare en ook aan anderen iets zeggende impressies neerschrijven. Welnu, we hebben daar een paar dagen in een oase geleefd.

De kostelijke natuur, de wonderlijke sfeer van vriendschap en ware gemeenschap, die we in het leven van alle dag zo ontberen, de nabesprekingen in de praatzaal of op het terras, de samenzang, de wandel- of rusturen in de duinen, de door het zorgzame echtpaar Donia plus helpsters smakelijk toebereide maaltijden met z’n vrolijke noten, de corvé’s in de keuken, de amusante zowel als diepernstige groepsgesprekken in de pauzen, dat alles heeft deze dagen voor allen tot een onvergetelijke Pinkster-bezinning gemaakt.

Want de wil tot dienen, tot zich voor elkander verantwoordelijk gevoelen, tot bouwen aan zichzelf en aan elkander was tastbaar aanwezig. De Directeur der A,G„ Ds. Van Biemen, die met zijn Echtgenote de sluitingsavond op kunstzinnige wijze met solo-zang en pianospel, aangevuld met gevoelig gezegde gedichten van Allee Nahon door een der dames-gasten, beëindigde, mocht van alle zijden vernemen, dat men dankbaar was deze schone dagen meegemaakt te kunnen hebben. Zij, die daar in Bentveld geweest zijn, zullen de vonk van de Heilige Geest die zij ontvingen, in . * hun omgeving voortplanten. jan H.

Prot.-Chr. Werkverband ' ■ Mededeling van het Protestants-christelijk werkverband van de Partij van de Arbeid. Op Woensdag 11 Juni van 22.45—23 uur spreekt voor de V.A.R,A. (Hilversum X) over het onderwerp „Het Wilhelmus en de Internationale” de heer J. H. Scheps, de seeretaris van het Werkverband.

PROTESTANTS-CHRISTELIJKE WERKGEMEENSCHAP, APD. DEN HAAG, Op Donderdag 12 Juni, ’s avonds 8 uur, wordt in het gebouw Kerkewerk, Alexanderstraat 13, een vergadering gehouden, waar mr. J. Barents, vi'oeger redacteur aan de „Nieuwe Nederlander;’, zal spreken over: de fundering der democratie. Belangstellenden zijn hartelijk welkom.

WOODBROOKERS IN HOLLAND.

De Vereniging Woodbrookers in Holland (Barchemvereniging) die in oecumeense geest tracht te werken, houdt deze zomer tweg godsdienstige cursussen in het gebouw der Arbeidersgemeenschap te Bentveld bij Haarlem.

De eerste cursus wordt gehouden van 12—18 Juli onder leiding van ds. C. Aalders van Voorburg. Het algemene thema is: Het godsdienstige leven naar zijn persoonlijke kant. Dit wordt uitgewerkt in de volgende lezingen: Wat is godsdienstig leven? De betekenis van. de Bijbel voor het persoonlijk godsdienstig leven, De betekenis van het lijden. Betekenis van de cultus voor het persoonlijk-godsdienstig leven. Betekenis van de retraite. Godsdienst-psychopathologische verschijnselen. Betekenis van het pastoraat. Zonde en, heiliging. Sprekers ' zijn o.a. dr. W. Aalders, dr, J. Kloek, dr. A, Soes- ! man, ds. Th. Stegenga,

De tweede cursus wordt gehouden van 9—15 Augustus onder leiding van ds, P, Smits van Enschede. Het algemene thema is: Het godsdienstige leven in onze moderne wereld. Dit wordt uitgewerkt in . de lezingen: Analyse van het proces der ontkerstening, De religieuze visie op de verhouding van | Individu en gemeenschap. Het gezag der kerk in j de wereld. Moderne jeugd en Evangelie. Het nihi- ! lisme van de massamens. Moderne heilsopvattingen I en hun geestelijke achtergronden, De taal van onze ! wereld en de taal van ons geloof. De rationalisering j en de irrationalisering der samenleving in verband met de moderne pseudo-religies, De kerk als zendingskerk en als wereldkerk. Sprekers zijn hier o.a. j ds. J, de Graaf, dr. H. J. Heering, J. Melchior, ds. | C. D. Moulijn, ds. P. Mentzel, j De prijs van elk dezer cursussen is ƒ35,—. ! Er worden vooral veel jongeren beneden de 40 verwacht, die nog niet eerder met onze vereniging in contact zijn geweest. Men wordt verzocht zich zo spoedig* mogelijk op te geven bij ds, P. Smits, Gronausestraat 126 te Enschede, ,

ARBEIDERS GEMEENSCHAP DER WOODBROOKERS, Bentveldsweg 3, Bentveld, VACANTIE-WEEK IN KORTEHEMMEN,

Daar het voor menig huisgezin moeilijk is een onderdak voor een vacantieverblijf te vinden, hebben wij het plan opgevat nog een vacantieweek te organiseren in het gebouw van de Arbeiders Ge- ' meenschap der Woodbrookers te Kortehemmen (Friesland),

Wij bieden de gelegenheid zowel aan leden als j niet-leden om van 11—18 Augustus te vertoeven in I Kortehemmen, dat 20 min, lopen van Beetsterzwaag j ligt. Wij zorgen voor de ons eigen sfeer en voor boeiende geestelijke ontspanning; een lezing, een goed concert. Er wordt samen gegeten, overdag kan men er op uittrekken naar velden en bossen. Men kan gaan wandelen, fietsen of zwemmen naar eigen keuze. Voor de kinderen is vertrouwde hulp aanwezig, die zich de gehele dag met hen bezig houdt. 1

Om tegemoet te komen aan de hogere reiskosten voor hen die in het Westen wonen, zullen wij de ' | deelnemerskosten zo laag mogelijk stellen, I Daar wij weer vele opgaven verwachten, raden wij I u aan u per omgaande op te geven nadere inllch- ' ; tingen te vragerj aan de Administratie van de A.G- | der Woodbrookers, Bentveldsweg 3 te Bentveld. J

Voor Goud en Zilver I jVan Dijk I Steenweg 39 – Utrecht

BgïScsl I ÏÏÏSÏÏïï. 1 ■ MEMEIqi Ê h&i

I Gezocht te Den I gezin, waar de man o® ' hele week van huis U” HULP IN DE HUISHOUD^ goed met kinderen omgaan (twee kleine „ deren, derde In- of extern, voor het ruwe wezig. J. Pojm Soestdijksekade 4üo. Haag, ' ct^l

In Gelderlands mooi» streek pension aangeboden è. ƒs, per dag P-Brieven „De Miel , weg 26, Lunteren. / Werft abonns^

Het Internaat van Biienenooixl, Opleiding voor Jeug<l'* (stens) voor het werk onder de ongeschoolde arbeJdet’ vraagt rnet 1 September ah.

EEN LEIDER ol ongehuwd, liefst academiach gevormd. langstelling voor de sociale problemen, die er op dit t j,; liggen, In staat de studie te regelen van de cursisten * leiding te geven, zowel ttieoretlscb. als practlsch. Blieven onder nummer: A van dit blad.