is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 51, 1953, no 29, 18-07-1953

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pas contour tegen een achtergrond, die min of meer gelijk blijft, of wel uiterst langzaam zich wijzigt. Die internationale situatie te peilen, in haar worteis, alsmede in haar ontwikkeling en uitzichten is de bedoeling van deze cursus. Waarbij ons met name de vraag bezighoudt, wat dit alles voor invloeden heeft en kan hebben op ons eigen land. Haar wezen getrouw wil de A.G. deze peiling verrichten op geestelijk, sociaal-economisch en politiek gebied. De Wereldraad der Kerken bijv. is zeer geïnteresseerd in en actief bezig met de sociaaieconomische en politieke ontwikkeling in de wereld. Van tijd tot tijd geeft zij haar, uiteraard voorzichtige visie. | "

Een confrontatie van deze kerkelijke visie met die van anderen, die op hun wijze worstelen om een politieke visie op korte en lange termijn, leek ons vruchtbaar. Juist omdat wij Nederlanders nog altijd neiging hebben tot een zeker provincialisme. Belangstelling voor deze cursus is er wel, doch minder dan we gehoopt en verwacht hebben. Het is mogelijk dat deze unieke gelegenheid tot combinatie van geestelijke inspanning en lichamelijke ontspanning de middagen en soms de morgens zijn vrij voor vacantiegenoegens duinen, strand, zee uw aandacht is ontgaan. Wij brengen haar daarom nog eens onder uw ogen.

Spoedige opgave voor deelname is zeer gewenst, Adres: administratie A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 3, Bentveld, Kinderen van 4 jaar en ouder kunnen worden meegebracht. Deskundige verzorging is aanwezig,

•D'Dr\r»'D A TVTA/r A fkultKamma Leiding: dr A. van Biemen en mej. ds W. H. Buijs. internationale situatie – Mevr. dr H. Verweyachtergronden der grote politieke tegenstel-Nederland: Rusland Prof. dr W. Banning; n Amerika

Mogelijkheden en moeilijkheden van een econojnische integratie van Europa Drs H. M. de L^nge

Nederland en het geestelijk gezicht van Europa Wereldraad der Kerken en de politieke tegenstellingen, door dr A. van Biemen. politieke visie op korte en op lange termijn, door gchermerhom Cursusprijs, naar draagkracht: ƒ30,-, ƒ32,50 of ƒ35,- per persoon. Echtparen: ƒ55,-, ƒ6O,- of ƒ65,-. Kinderen: 4 t/m 11 jaar ƒ16,-; 12 t/m 15 jaar ƒ25,-.

KORTE AANKONDIGING VAN STICHTELIJKE LECTUUR

Het mocht u misschien ontgaan, daarom wijzen wij u even op;

1. L. H. V. d. Meiden: Wat is bevinding (voor de practijk der godzaligheid). Uitgave Van Keulen, Delft, 1951. 60 blz. ƒ2,75.

Als men nu eens heenkijkt over de voor ons soms vreemde terminologie en ook niet van tevoren bepaalde opvattingen afwijst als eigendom van die en die richting, waar men zelf niet toe behoort, dan is dit geschrift van de Apeldoomse hoogleraar een mooi boekje, bijbels georiënteerd, over de practijk van het gebedsleven. Men ontkomt er niet aan: tot de practijk van het christelijk leven behoort het gebed als vrucht van het geloof. Welnu, dit zuivere boekje wijst de weg.

2. Dr E. van der Schoot: Leer ons bidden! Uitgave Bijleveld, Utrecht, 1953, 62 blz. ƒ 1,75.

Veel eenvoudiger dan het bovenstaande, direct op de practijk gericht, is dit uitstekende boekje, dat zich juist richt tot hen, die in de practijk van het gebedsleven ingevoerd willen worden. Het bevat een verantwoorde uiteenzetting omtrent de zin van het gebed, de soorten van gebed, het stelt vragen rondom het gebed ter discussie, het geeft voorbeelden van gebed. Algemeen aangeraden aan ieder, die beseft dat hier in eigen leven of bijv. in verenigings- of gezinsverband leemte of onklaarheid heerst.

LEESTAFELNIEUWS

Russell W. Havenport: „Zo is Amerika”, Servire, Den Haag, 216 blz.

Een afzonderlijke uitgave van de in het Amerikaanse tijdschrift Fortune gepubliceerde artikelen over Amerika, in Nederlandse vertaling. De titel van dit nummer was: „Amerika, de permanente revolutie” en daarmee werd zowel een karakteristiek van Amerika als van dit boek gegeven. In kort bestek wordt de lezer ingeleid in die voor velen zo onbegrijpelijke en ontoegankelijke wereld van het tegenwoordige Amerika. Ik heb van dit boekje veel geleerd.

De Kadt heeft in een aankondiging als bezwaar genoemd, dat het boekje geschreven werd, toen het democratisch bewind nog aan de macht was. Wat er in het Amerika van Eisenhower tercht zal komen van de veranderingen, die de schrijver aanwijst, blijft een vraag. Zeker is, dat het boekje ons krachten laat zien, die in de Verenigde Staten aan het werk zijn. Daarom kan het zowel aan de bewonderaars van Amerika als aan hen, die zeer critisch tegenover de Verenigde Staten staan, van harte worden aanbevolen.

Willem de Merode: „Gedichten”, deel drie en vier, U. M. Holland, Amsterdam, ƒ7,90 per deel (316 en 168 blz.).

Toen het eerste deel van De Merode’s gedichten verscheen, heb ik in Tijd en Taak aan de persoon en het werk van deze dichter een artikel gewijd. Daarom meen ik nu te kunnen volstaan met een aankondiging van de delen drie en vier.

Het tweede deel bevat de belangrijkste gedichten vanaf 1910 tot aan het sterfjaar van De Merode. Het derde deel bevat de niet gepubliceerde en uitsluitend in tijdschriften gepubliceerde gedichten.

Het is in zekere zin te betreuren, dat de definitieve uitgave van De Merode’s gedichten een bloemlezing, zij het een zeer uitvoerige bloemlezing, is geworden. Wanneer men met kleine letter had gewerkt en niet voor elk gedicht een hele pagina had gereserveerd, zou een complete uitgave in drie delen zeer wel mogelijk zijn geweest. Ik weet wel, dat De Merode anders dan Nijhoff heel veel en heel weinig critisch publiceerde, maar zo’n bloemlezing heeft toch altijd het karakter van willekeur, in elk geval van persoonlijke voorkeur. Dit neemt niet weg, dat wij met deze drie delen heel gelukkig zijn. Zij geven ons toch wel de gehele De Merode, zij het dan niet kwantitatief, dan toch kwalitatief. Van de christelijke dichters van deze eeuw blijft De Merode naast Geerten Gossaert zeker de grootste.

De drie delen werden door de uitgever voortreffelijk verzorgd. J. J. B. Jr

„Het pastoraat rond het Heilig Avondmaal”, door dr G. J. Woelderink, Boekencentrum, Den Haag,

ƒ2.50 (122 blz.). Dit boekje over het Avondmaal is zeker niet geschreven voor de kring van Tijd en Taak. Ik vermoed, dat de wereld van het Avondmaal voor de meeste lezers van ons weekblad een vreemde en tamelijk ontoegankelijke wereld is. Het boekje van dr Woelderink, die een gereformeerd theoloog is, veronderstelt nogal het een en ander. Het is in de eerste plaats voor het kerkelijk publiek geschreven. De schrijver heeft zeker niet aan buiten-kerkelijken en randbewoners gedacht. Ik vind het intussen een prachtig boekje, bijbels gefundeerd, fijnzinnig en teer, in geestelijk opzicht zeer rijk. Persoonlijk heb ik er veel aan gehad. Dr Woelderink is een echte zielzorger. De waarde van

zijn studie is naar mijn overtuiging veel groter dan van veel zogenaamde stichtelijke lectuur, die in de regel alles is behalve stichtelijk in de bijbelse zin van het woord.

Laten kerkmensen dit boekje lezen. Ook zij staan menigmaal vreemd tegenover het Avondmaal, deels door eigen schuld, deels door de schuld van de kerk, die aan het Avondmaal niet de plaats heeft gegeven, die het volgens het getuigenis van het Nieuwe Testament toekomt. Misschien dat ook een enkele randbewoner zich enige inspanning wil getroosten. Hij zal er geen spijt van hebben.

Een vraag, die ik graag eens beantwoord zag door dr Woelderink is deze: zou een kerk, die wezenlijk Avondmaal viert en verstaat wat het Avondmaal betekent, niet sterker haar verantwoordelijkheid tegenover de opbouw van een menselijke maatschappij beseffen dan een kerk, waarin het Avondmaal

op de achtergrond is gedrongen? J. J. B. Jr

De Nederlandse letterkunde in honderd schrijvers. Deel I. Van de Middeleeuwen tot de eerste wereldoorlog. Uitgave D. A. Daamen, Den Haag, 1952, 153 blz. ƒ8,90.

Het zal hem wel aan de regeringssteun liggen, maar dit mooie boek is, voor wat het biedt fabelachtig goedkoop. Vorig jaar was er een letterkunde-tentoonstelling. Dit boek is daaruit ontstaan. „Wie van een boek houdt”, zegt de inleiding zeer terecht: „Draagt een deel van die liefde ook over op al wat met dat boek samenhangt.” Dit boek reproduceert op smaakvolle wijze handschriften, portretten, titelbladzijden, illustraties, kortom van alles, wat aan de literatuurgeschiedenis zichtbaar gemaakt kan worden. Het herinnert aan de bekende platenatlas van Poelhekke, maar het is beter, vollediger, levendiger. Dit boek is verzorgd door prof. dr F. Baur, Jacques den Haan, dr J. Hulsker, Ger Schmook en prof. dr G. Stuiveling. Misschien een tip: geef dit boek eens cadeau aan een, die dit jaar eindexamen deed, maar blader er eerst zelf

eens in: het zal u boeien. J. G. B.

Dr G. Brillenburg Wurth: Gestalten der liefde. Uitgave J. H. Kok, Kampen, 1953; 158 blz. ƒ4,95.

Dit is een waardevol boek. De theoretische doordenking kan ik niet erg bewonderen. De schrijver somt de verschillende gestalten der liefde op, maar hanteert meer dan één verdelingsbeginsel. Zo komt het dat bepaalde liefdesvormen niet of ternauwernood besproken worden, bijv. de echtelijke liefde als eigensoortig tussen de erotische en de vriendschapsliefde. Ook de erotische liefde ondergebracht ten onrechte onder liefde als instinct, komt in de verdrukking zo goed als de ouder- en kinderliefde. Dat komt ervan als men nu over de liefde naar zijn houding, dan weer de liefde naar zijn object kenmerkt. Een andere critische opmerking: het boek is m.i. te antithetisch geschreven: zodoende doet het geen recht aan de Oudheid (Marcus Aurelius!), noch aan het humanistisch element in het marxisme, noch aan Nietzsche (de vorstenliefde). Ten slotte betreur ik het, dat de schrijver geen bibliographie geeft. Maar dit gezegd zijnde, ken ik in het Nederlands geen boek, dat op zo’n heldere wijze de verscheidene gestalten der christelijke liefde met toegewijde aandacht weergeeft. Het thema der liefde als vertrouwen, als ontmoeting, als gesprek enz. wordt hier fijnzinnig besproken met een diep gevoel voor het wezenlijke en vanuit een echte evangelische inspiratie. Het is een boek geworden voor stille uren, dat elke lezer innerlijk verrijken kan.

3. J. A. Sehreuder: Uit het leven en werk van Johann Christoph Blumhardt. Derde druk. Uitgave Boekencentrum, Den Haag, 1949. 109 blz. ƒ 1,90.

En hier een boekje over een man, die een groot bidder was, de sympathieke en boeiende „vader Blumhardt”, de man van Möttlingen. Men kan de laatste tijd allerlei diepzinnigs en onzinnigs lezen over het bidden om genezing bij ziekte. Maar dan mogen de opvattingen en praktijken van Blumhardt niet vergeten worden! Jammer dat het boekje een beetje rommelig geschreven is, maar ondanks dat, heeft het me geboeid en gesticht. Aanbevolen!

4. W. A. Wiersinga: Gods werk in ons. Uitgave J. H. Kok, Kampen, tweede druk, 1952, 243 blz., ing. ƒ6,50, geb. ƒ7,90.

Nog een boek over het geestelijk leven van de gelovige christen, dat in eigen kring wel gewaardeerd zal worden, maar dat zich in geest en stijl toch wel sterk richt tot „ons gereformeerde volk”. Het is erg schematisch, het is zeer stellig, het maakt een caricatuur van andere opvattingen dan de goedgereformeerde. Natuurlijk staat ook in dit boek veel behartigenswaardigs en het moet geprezen worden om zijn heldere bevattelijke stijl, maar ik vrees, dat menige lezer (en terecht) afgeschrokken zal worden door het al te positieve spreken over mysteries.

5. J. G. Woelderink: De gereformeerde gezindte, haar betekenis en haar grenzen. Uitgave Boeken-

centrum, Den Haag, 1951, 37 blz. ƒ 0,90.

Een ontwikkeld Nederlander hoort de geschiedenis van ds De Cock en dr Abraham Kuyper te kennen. Maar dan kent hij nog niet de gereformeerden. Woelderink is er in geslaagd een fijn afgewogen beschrijving te geven van hun geestelijke gezindheid. Maar hij doet meer: hij onderzoekt en weegt de gronden der afscheiding; hij erkent hun gedeeltelijke juistheid, maar blijft om goede redenen het feit van hun afscheiding betreuren. Een klein, maar wijs boekje. Red.secr.

JEUGDLECTUUR

Ida Last-Ter Haar: De avonturen van het aapje Pibo in Wonderland, illustraties van Teresita, 40 blz. Uitgave Hollandia, Baarn, ƒ0,95.

Als u uw eerste-klassertje bij de overgang wilt verrassen, denk dan eens aan dit apenverhaaltje, aardig uitgegeven in stijf kaft met gezellige tekst en grappige plaatjes. Aanbevolen voor 7 en 8 jaar. Om zelf te lezen. R 8.-v. R.

Het bestuur van de Vrijz. Chr. Jeugd Centrale roept sollicitanten op voor de functie van

ALGEMEEN SECRETARIS(ESSE)

speciaal belast met de leidersvorming en het paedagogische werk t.a.v. de methodieken der jongere leden.

Leeftijd niet onder 30 jaar. Ervaring in jeugdwerk onontbeerlijk, kennis van het werk van de V.C.J.C. zeer gewenst. Vaardigheid op een of meer terreinen van het culturele werk, alsmede ervaring in onderwijs of volksontwikkeling strekt tot aanbeveling. Sollicitaties alleen schriftelijk aan het bestuur, Nieuwe Gracht 27, Utrecht (op envelop vermelden: soll. 1953-3). In de brief uitvoerige opgave van verrichte werkzaamheden, referenties, verlangd salaris.

Dnik N.V. De Arbeitiewper» AmsterJ»®