is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1954, no 15, 10-04-1954

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’T EZELTJE VAN PALMEN

OP MAANDAG VAN DE GOEDE WEEK

Jesu, die in Uw passieweek Woudt bezuren gal en Roode strepen. Blauwe nepen. Kruisen, nag’len, doornen, roên, Mocht ik er wat eers voor doen.

Neemt van mijn hand ten dank, o Heer, ’t Geen de Joodsche schaar weleer U met palmen Kleed’ren, psalmen En een stomme ezelin

Aandeden voor de leste min.

’t Ezeltje is de ziele mijn. Die voortaan tevree zal zijn Om op d’oorde') Van Uw woorden Recht als een lastdragend dier Voor Uw gezicht te leven hier.

’t Manteltje, dat ik voor U sprei Zijn mijn leden, die ’k herei Om ’t ontvangen Met verlangen Als ’t Uw dienst vereischen zal Alderlei leed en ongeval.

Hier over») ik uit charitaat*) Van Uw purper mijn gewaad, O gekruiste! Ook wil juisten,^) Want ’t is rede, dat de knecht Zijn kleeding naar den Koning recht.

Twee takken van een versch-hedauwd Palmen- en olijvenhout

Wil ik dragen Op ’t behagen Van Uw groote majesteit Tot aalmis en verduldigheid.

Hierop past nu den zoeten toon Van Hosanna, Davids zoon! Want geen loven Zijn daar boven Aangenaam als hert en hand Niet met de mond te saam en spant.

Neemt dan van Uw lastdragend dier Deze gaven alle vier;

Ja ’t zal komen Dat gebogen Voor U komen, die van geest Waren verezeld en verbeest.

Joannes Stalpart van der Wielen (1579—1630)

1) edik; 2) naar het voorschrift; 3) over mijn leden; *) in liefdevoUe herinnering aan; ®) schikken; ®) lofzangen.

Achtergronden van het conflict rond de priester-arbeiders

„...un coup de barre & droite de la politique du yatican” (Réforme, 26-XI-’53).

De politiek van het Vaticaan maakt een besliste draai naar rechts. Dat is volgens velen rooms-katholieken en protestanten de achtergrond van de spanningen en confheten, die zich de laatste jaren in de Rooms-Katholieke Kerk voordoen, en die in het confUct rond de priester-arbeiders aan de dag traden. Die indruk heb ik gekregen uit allerlei artikelen en boeken, en uit gesprekken met rooms-kathoUeken. Indruk, meer niet! Want omtrent de eigenlijke bedoelingen van het Vaticaan tasten ook vooraanstaande katholieke geestelijken en leken veelszins in het duister.

Restauratieve neigingen

Hoe de geestelijke en wereldlijke machtsverhoudingen in het Vaticaan precies liggen, weet vrijwel niemand. Dat men de klok terug wil zetten is echter vrij duidelijk. Welke invloed de Paus op deze koerswijziging heeft weet men niet. De meeste katholieken, die ik erover sprak, waren van mening dat hij zich verzette tegen deze richting en dat zijn ziekte te wijten zou zijn aan het niet op kunnen tomen tegen de machtsblokken binnen het Vaticaan.

Een lange tijd was Rome open voor de maatschappelijke misstanden, waagde zij het deze openiijk te critiseren. De twee grote encyclieken betreffende de sociale en economische vraagstukken Rerum Novarum (1891) en Quadragesimo Anno (1931) zijn daarvan de beste bewijzen. Intussen hebben zich belangrijke maatschappelijke verschuivingen voltrokken. De arbeiders hebben in vele landen door hun vakbeweging en hun politieke machtsontwikkeling een stem in het kapittel gekregen. Veel van wat gedroomd en verwacht werd, is werkelijkheid geworden of schijnt het te worden. Bovendien hebben zij in de meeste Europese landen de puinhopen van de laatste oorlog snel helpen opruimen, waardoor een zekere stabiliteit op hoog niveau in de samenleving is ontstaan.

Bekomen van de schrik, speculerend op een economische crisis, vindt men overal in de wereld een pogen van de oude machten om het roer opnieuw in handen te nemen en iedere verdere ontwikkeling in de richting van een sociale en economische democratie af te grendelen.

Men wil een punt zetten. Meer nog: men wil terug. Terug naar de oude machts-