is toegevoegd aan je favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 52, 1955, no 34, 03-09-1955

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

christelijk heginsel werd geacht, later toch hebben aanvaard, zijn helaas talrijk. Men denke aan de aanvankelijke bezwaren tegen de Kinderwet-Van Houten (1874), de leerplicht, de voorwaardelijke veroordeling, de crematie, het actieve en het passieve vrouwenkiesrecht.

Bovendien moet de Bijbel als Gods Woord ons direct aanspreken. Niet via een levens- en wereldbeschouwing, maar rechtstreeks. Wie anders handelt, dringt de betekenis van de Bijbel terug. De christelijke levens- en wereldbeschouwing wordt al te gemakkelijk op de eerste piaats gesteld. Ik erken gaarne, dat men dit in de protestants-christelijke politieke partijen niet wenst, maar het gaat hier om de vraag wat practisch geschiedt.

De Bijbel brengt ons niet gegevens voor een levens- en wereldbeschouwing, maar stelt ons in de allereerste plaats voor de persoonlijke ontmoeting van de mens met God, gelijk die in Zijn Openbaring van het Oude en het Nieuwe Testament tot ons komt. Aan die persoonlijke ontmoeting kan de idee van een levens- en wereldbeschouwing ernstig afbreuk doen. Niet aan de hand van een levens- en wereldbeschouwing, maar aan de hand van Gods Woord, dat ons telkens voor een verantwoordelijke keuze plaatst, moet telkens door de mens persoonlijk in gehoorzaamheid worden beslist. Het gaat dus om de concrete situatie. Wanneer Mozes, die zijn volk als een groot staatsman heeft gevormd door God wordt geroepen om Israël uit Egypte uit te leiden en hij zich aanvankelijk op alle mogelijke manieren tracht daaraan te onttrekken, dan gaat hij ten slotte uit gehoorzaamheid aan het concrete gebod van God en niet op grond van een levens- en wereldbeschouwing.") Van tal van andere grote figuren uit de Bijbel valt precies hetzeifde mede te delen. Abraham ging naar het vreemde land evenzeer uit gehoorzaamheid aan het concrete gebod van Ook de profeet Jeremia kon zich daardoor niet onttrekken aan de opdracht, waarvoor God hem stelde. Zo zouden nog tal van andere voorbeelden kunnen worden genoemd.

KNIELENDE ENGEL

Levenshouding

Het komt in het christelijk geloof derhalve niet aan op een levens- en wereldbeschouwing, maar op ons zijn. In onze levenshouding, in ons levensgedrag, in onze levensstijl moet ons christelijk geloof zijn op te merken. Die levenshouding, dat levensgedrag, die levensstijl worden niet bepaald door een christelijke levens- en wereldbeschouwing, maar door het feit, dat wij Jezus Christus in ons leven hebben en Hem als de Heer van ons leven erkennen. Als het goed is, moet de persoon van Jezus Christus steeds meer gestalte in ons krijgen. Ik moet daar direct aan toevoegen, dat ik weet hoever ik persoonlijk daarvan nog verwijderd ben. Maar dat neemt niet weg, dat wij moeten vasthouden dat Jezus Christus ons de weg heeft gewezen hoe wij waarlijk mens moeten zijn.

Politieke consequenties

Daarbij moet de houding van de christen zijn: in de wereld, maar niet van de wereld.

Naar mijn innige overtuiging wordt dit in de wereid zijn verwaarloosd door hen, die zich politiek in een afzonderlijke christeiijke groep organiseren. Want het gevolg is, dat zij van de anderen vervreemden. Er kan op die wijze geen waarlijke ontmoeting ontstaan. Er is tussen twee personen pas een ontmoeting, wanneer zij zich voor elkaar openstellen, naar elkaar willen luisteren, en bereid zijn zich door elkaar te

GIOVANNI LORENZO BERNINI (1598-1680)

Kort gebed tot de nacht

Nacht, ik hen moe. Ik kon de weg niet vinden. Die door geluk en licht naar vrede leidt.

Nu ga’k het donker pad der zwaargezinden. Wier schuwheid uw verborgen vriendschap beidt.

„Ik kom!” Uw adem suist het in mijn oren,

Ja, zeg dat gij mij kent en liefhebt, nacht. Alleen dat ene wil mijn hart nog horen; Geef dat ik dit althans niet vruchtloos wacht.

P. N. van Eyck: uit „Herwaarts” 1949