is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leeskabinet; mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen, 1863, 01-01-1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oogenblik tot waarheid." — //Uw wensch is mij steeds een bevel geweest," stamelde Ealkenberg, terwijl hij gevoelde hoe zich eene klimmende verlegenheid van hem meester maakte.

Januaria zette een nadenkend ernstig gezigt en zuchtte flaauwtjes. //Ik heb geen regt," fluisterde zij, //om u te antwoorden, dat wij des te liever gehoorzamen, hoe meer de wensch of het bevel van een ander met onze neigingen overeenstemt; want, mijn edele Ealcone, gij hebt zoo goed gehoorzaamd als mogelijk was, toen ik u door mijnen vader de verpligting oplegde om u van mij verwijderd te houden. Niet waar? Een weinig ijdel ben ik ook in uwe afwezigheid gebleven. Dat verhindert mij echter niet om mij in den hoogsten graad over Miranda's betrekking tot u te verheugen." — //Signora, deze onderstellingen ten opzigte van Miranda Pagani gaan, openhartig gezegd, te ver..."—//O, gij zijt bescheiden; ik weet het. Laat ons de waarheid eens nasporen! Miranda schrijft dat gij mij //het overige" zult mededeelen. Mijn Duitsche cavalier, wat hebt gij mij te berigten, indien gij mij niet wilt bekennen, dat gij Miranda uwe liefde hebt verklaard, dat zij u genadig heeft aangehoord, en ten slotte met mij er over wil raadplegen, hoe zij haar jong geluk tegen het luimige, wreede lot mogt kunnen vrijwaren?" — //Maar het komt mij voor, dat Miranda voor niemand minder dan voor mij bestemd is." — u Ik zelf geloof dat ook ; maar mijne vriendin heeft juist daarom slechts des te meer reden om mij tot vertrouwelinge van hare jonge liefde te maken. Tommasina, maak u gereed om mij naar Torre del Greco te vergezellen." — // Verschoon mij! Wanneer gij niet van andere meening zijt, zou ik u verzoeken u met mijn geleide tevreden te stellen!" stamelde Valkenberg.

Januaria bloosde diep. u Onmogelijk! Gij schijnt u nog niet gewend te hebben om mij als de verloofde van graaf Radezzo te beschouwen." En zij zag hem met waardigheid aan.

ii Een verder geleide van uwe ondergeschikten zoudt gij echter niet noodig achten, signora ?" — // Neen; maar waartoe deze vraag?" — //Ach, ik ben door mijne oubehendigheid geheel in de war gebragt! Bepaal zelf, signora, op welk eene wijze gij aan de uitnoodiging van Miranda gevolg wilt geven." — » Ik zal naar het spoorwegstation van de Strada