Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6°. M. H. S. tegen een arrest van heb Hof te Amsterdam. Verworpen.

7°. C. B. c. s. tegen een arrest van het Hof te Amsterdam. Verworpen.

8°. Th. T. tegen een arrest van het Hof te Amsterdam. Verworpen.

9°. A. B. tegen een arrest van het Hof te Amsterdam. Verworpen.

10°. K. v. H. tegen een vonnis der Rechtbank te Roermond.

Niet-ontvankelijk verklaard.

11°. W. A. J. P. tegen een arrest van het Hof te 's Graven-

hage. Verworpen.

12°. S. G. I. W. tegen een vonnis der Rechtbank te Utrecht. Verworpen.

13°. L. J. H. tegen een vonnis der Rechtbank te Utrecht. Verworpen.

II. Conclusie genomen in zake:

1°. De Proc.-Gen. bij het Hof te 's Hertogenbosch tegen een arrest in zake Th. R. J. Adv.-Gen. Jhr. Rethaan Macaré concludeert tot niet-ontvankelijk verklaring. Uitspraak 18 November.

2°. P. Th. S. tegen een arrest van het Hof te 's Gtravenhage. Adv.-Gen. Jhr. Rethaan Macaré concludeert tot verwerping. Uitspraak 18 November.

3°. E. L. D. tegen een vonnis der Rechtbank te Amsterdam. Adv.-Gen. Jhr. Rethaan Macaré concludeert tot vernietiging van het bestreden vonnis en verwijzing der zaak naar het Hof te Amsterdam. Uitspraak 18 November.

III. Behandeld het beroep van:

1°. Den Min. van Financiën tegen een vonnis der Rechtbank te Amsterdam in zake J. M. F. R. Rapp. raadsh. Jhr. van Teijlingen. Gepleit door Jhr. Mr. E. N. de Brauw. Conclusie bepaald op 4 November.

2°. Den Off. van Justitie te Zierikzee tegen een vonnis in zake J. v. d. H. Rapp. raadsh. de Pinto. Conclusie bepaald op 4 November.

3°. Den Ambt. van het Openb. Min. te Haarlem tegen, een vonnis in zake H. R. Rapp. raadsh. Clant van der Mijll. Adv.-Gen. Jhr. Rethaan Macaré concludeert tot vernietiging van het bestreden vonnis en ten principale recht doende den gerequireerde te veroordeelen in twee geldboeten elk van f 2. Uitspraak 18 November. 4°. R. K. tegen een arrest van het Hof te Arnhem. Rapp. raadsh. Hanlo.

5°. Den Off. van Justitie te Breda tegen een vonnis in zake

H. D. J. R. Rapp. raadsh. Guljé.

6°. G. J. V. tegen een arrest van het Hof te 's Gravenhage.

Rapp. raadsh. Jhr. van Teylingen.

Adv. -Gen. Jhr. Rethaan Macaré concludeert in de drie laatste beroepen tot verwerping. Uitspraak in sub 4°. en 6°, 28 October en in sub 5°, 18 November.

BENOEMINGEN, VERKIEZINGEN ENZ.

Bij Kon. Besluit van 17 October 1901, n°. 42, is aan Mr. W. P. A. Hellegers, op zijn daartoe door hem gedaan verzoek, eervol ontslag verleend als rechter-plaatsvervanger in de Arrond.-Rechtbank te Amsterdam, onder dankbetuiging voor de als zoodanig bewezen diensten.

—• Bij Kon. Besluit van 18 October 1901, n°. 35, is benoemd tot raadsheer in het Gerechtshof te 's Gravenhage, Mr. P. A. J. Bouvin, thans vice-president der Arrond.-Rechtbank te Rotterdam.

— Bij Kon. Besluit van 18 October 1901, n°. 36, is benoemd tot rechter in de Arrond.-Rechtbank te Alkmaar, Mr. E. L. Umbgrove, thans substituut-griffier bij de Arrond.-Rechtbank te Middelburg.

— Bij Kon. Besluit van 18 October 1901, n°. 37, is benoemd tot substituut-griffier bij de Arrond.-Rechtbank te Heerenveen, Mr. H. W. Blaupot ten Cate, thans commies-redacteur ter gemeente-secretarie en advocaat te Groningen.

BERICHTEN EN MEDEDEELINGEN.

"Weder een adres der Amsterdamsche Rechtbank.

De arrondissements-reohtbank der hoofdstad heeft zich onder dagteekening van 10 October 1901, na verloop van bijna '~) 'i jaar, op nieuw gewend tot Hare Majesteit de Koningin met het volgende adres:

Geeft met den meesten eerbied te kennen: de Arrondissements-Rechtbank te Amsterdam,

dat zij den 23sten Mei 1899 een request richtte tot Uwe Majesteit, houdende het eerbiedig verzoek om verhooging van jaarwedde, op gronden in dat verzoekschrift vermeld;

dat z\j, ten einde Uwe Majesteit niet met herhalingen te vermoeien, en niet hier nogmaals neder te schrijven wat elders is gezegd, eerbiedig verwyst naar haar verzoekschrift van 23 Mei 1899 (1) en naar het in de Weekbladen van het Recht nos. 7558 en 7559 (,,Quousque tandem") en 7642 en 7643 (,,Ne quid Nimis") voorkomende (2);

dat #ij vertrouwt geen tegenspraak uit te lokken wanneer zij stelt, dat de tractementen der Rechterlijke Macht in het algemeen laag zijn, doch eene algeheels verhooging onderzoekingen en wettelijke formaliteiten vereischt en vermoedelijk niet zeer spoedig zal tot stand komen;

Redenen waarom requestrante andermaal eerbiedig vraagt, dat het Uwe Majesteit behage: die maatregelen te willen nemen, welke van af 1 Januari 1902 vermeerdering van jaarwedden, zij het in den vorm van persoonlijke toelage, aan de leden der Rechtbank — Parket en Griffie daaronder begrepen — zullen verzekeren.

't "Welk doende, (t«. g.) H. L. M. Luden, (to. g.) E. M. von Baumhauek, President.

Officier van Justitie. (w. g.) P. J. J. Ras,

Subst.-Griffier.

(1) W. 7276. Red.

(2) Vgl. het hoofdartikel van W. 7560. ,,

„Leerplichtzake n".

Men schrijft aan „de Tijd" het volgende, waarop onze aandacht gevestigd werd in verband met de derde vraag over de toepassing der Leerplichtwet, hierboven onder de rubriek Ingezonden Bijdragen behandeld:

Voor het Kantongerecht in Den Bosch kwamen Woensdag de eerste Leerplichtwet-overtreders, een uit Boxtel, die 59, en een uit Sint-Michielsgestel, die niet minder dan 118 maal verzuimd had, zorg te dragen, dat een kind de lessen aan de openbare school bezocht.

Beide bekl., vaders der respectieve kinderen, bekenden het hun ten laste gelegde, geen poging doende zich te verontschuldigen. Het O. M. eischte voor n°. 1 f8 en voor n°. 2 f10 boete. Bij de algemeene leerplichts-vervolgingswoede zou de mede deeling van dit bericht van geen beteekenis zijn, ware 't-niet, dat het de aandacht verdient, dat deze ambtenaar van het O. M. voor de geheele reeks van overtredingen slechts een enkele boete eischt, terwijl elders een andere regel gevolgd werd. Onder den rook van Den Bosch als 't ware, te Waalwijk namelijk, wordt voor elk drietal overtredingen een boete geëischt, zoodat onze vriend uit Sint-Michielsgestel, hadde hij te Waalwijk terecht gestaan, had hooren requireeren veroordeeling tot 29 geldboeten. De kantonrechter daar sluit zich bij die zienswijze aan, of liever de plaatsvervangende kantonrechter.

In W. toch doet zich het geval voor, dat telkens, wanneer overtredingen der wet op den leerplicht worden berecht, een kantonrechter-plaatsvervanger optreedt, omdat de kantonrechter tevens schoolopziener is en bezwaarlijk zijn eigen zaken — ils men 't zoo noemen mag — berechten kan. De vraag dringt zich op den voorgrond, of het schoolopzienerschap in practijk wel vereenigbaar is met de betrekking van kantonrechter.

VERBETERING.

Bij de verbeteringen, reeds in W. 7650 gebracht in de in W. 7649 opgenomen bijdrage, moet er nog één worden gevoegd, namelijk in de niet geheel correct afgedrukte onderteekening, die men leze: F. B. Enthoven.

ADVERTENTIEN.

Bij GEBR. BELINFANTE, te 's Gravenhage,

ziet het licht:

THEIIS

Verzameling van Bijdragen tot de kennis van het Publiek- en Privaatrecht

onder redactie van

Mr. A. HEEMSKERK, Mr. M. DE PINTO, Mr. L. DE HARTOG, Mr. A. R. ARNTZENIUS, Mr. H. ZILLESEN, Mr. D. SIMONS en Mr. S. J. M. VAN GEUNS.

TWEE EN ZESTIGSTE DEEL.

1901. - N°. 4..

INHOUD.

Hypotheekrecht, volgens het ontwerp 1899, door Mr. P. J. du Pui,

advocaat en procureur, te Utrecht.

Geschiedenis der Nederlandsche belastingen sedert 1899, door Mr. F. N. Sicenga, te Dordrecht (vervolg van 1899 blz. 185).

Alphabetisch Register op Deel LVIII—LXII (1897—1901).

De prijs van «Themis» 1901 is f 13.

Bij GEBR. BELINFANTE te 's Gravenhage,

is verkrijgbaar:

JOAX VAN DEM IIONERT Th/..

FORMULIERBOEK

der

onderscheidene Aeten behoorende tot de

Burgerlijke Rechtsvordering, (lierzieaea vermeerierd floorMrs. J. HeemsïBrlc Az. en &. Mnfante)

VIERDE DRUK Omgewerkt, met inachtneming van de jongste wijzigingen in het Wetboek gebracht,

door

Mr. J. A. FOEST, Advocaat en Procureur te Amsterdam, Mr. D. E. LIONI, Advocaat en Procureur en Privaat-Docent aan de Universiteit te Amsterdam en Mr. Lod. S. BOAS, Advocaat en Procureur te Amsterdam.

Prjjs: gebonden f 11.

Bij GEBR. BELINFANTE, te 's Gravenhage, is verschenen:

Verplichte openbaarmaking

VAN

Balans en Winst- en Verlies-rekening

VAN

Naamlooze Vennootschappen

door

Mr. G. van Slooten Az.

Tweede Uilgave.

Prys f 1.20.

Bij GEBB. BELINFANTE te 's Gravenhage, is verschenen :

HA-NDBOBK.

voor den

AiKenaar ra den Bmerlei Staal

De Wetgeving op den Persoonlijken Staat

toegelicht uit literatuur en jurisprudentie,

door

G. L. van den Helm,

Burgemeester en Secretaris der gemeente Buurmalsen.

Prijs van het hoofdwerk met 2 supplementen f 11.75 ingen. en f 1*2.50 geb.

Bij dezelfde Uitgevers zag vroeger het licht : Mr. G. E. Vaillant, Handboek voor den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, 3= herziene en bijgewerkte uitgave, door H. G. Hartman Jz. ingen. f8, geb. f 9.

Uitgaven van GEBR. BELINFANTE, Den Haag.

Nederlandsche Staatswetten.

De Arbeidswet, 2e druk, met Besluit tot uitvoering . . f 0,20

» » door L. G. Vernèe, 4e druk . ... d 0,30

De Armenwet, door Mr. N. Cramer » 1,50

De Auteurswet, door Mr. J. D. Veegens » 1,90

De wet op de Bedrijfsbelasting, door A. E. J. Bertling » 1,25 De Begrafeniswet, door Mr. H. Gratama Hz. 2 dln.. . » 11,—

» » door Mr. N- Cramer » 1,25

De Boterwet » 0,10

» » door Mr. Jon. J. Belinfante » 0,50

De Drankwet » o,10

duor Mr- J- Limburg » 1.—

De Faillissementwet ....... 8°. f 0,50; 32<> » 0,30

» » (Invoeringswet) » 0,10

» » door Prof. Molengraaff . . geb. » 12.—

De Gemeentewet, door Mr. H. Vos io,—

De Gezondheidswet, door H. A. Musquetier. « o'60

De Grondwet, met register van N. S. Calisch . . . . » o,50

» » van 1887, vergeleken met die van 1848 . » 0,25

» » door G. L. v. d. Helm » 9,60

» » door Mr. P. F. Hlibrecht » 4,—

De Hinderwet, (Fabriekswet) » 0,10

De Inkwartieringswet, met le vervolg — door Lakeman » 3,—

De wet Invoerrechten, door Mr. H. J. A. Mulder . . » 0,50

De jachtwet, door Mr. N. Cramer » 1,50

De wet tot oprichting van Kamers van Arbeid ...» 0,25

» ,, door Mr. H. J. A. Mulder » 0,50

De Kieswet, tekst alleen en wijzigingen, 2 deeltjes . . » 0,20

» » met tabellen en modellen en nadere Besluiten » 1,25

» » door Mr. Cd. Reeling Knap, aangevuld . . » 3,60

» » door H. A. Musquetier, 2e druk, aangevuld. » 3,60

De Landweerwet » ojio

De Leerplichtwet, volksuitgave » 0.10

» » door Mr. Joh. J. Belinfante ...» 0,75

De wet op de Markgronden, door G. L. v. d. Helm . . » 1,50

» » » de Maten en gewichten . . . . . . . . » 0,50

De Indische Mijnwet, door Mr. H. J. A. Mulder ...» 0.50

De Militiewet, » 0,50

i) » door L. F. G. P. Soiireuder » 1,50

De wet op het Nederlanderschap, doorMr. II. J.A.Mulder,

2e druk door Mr. Jon. J. Belinfante » 0,50

De Onteigeningswet, door Mr. J. Limburg 2,—

De wet op de Personeels Belasting, door a. j.E. Bertling » 2,75 De wet nopens staat van oorlog en staat van beleg,

door Mr. H. J. A. Mulder. ■ • 0,50

De Stoomwet, met Besluit tot uitvoering • » 0,20

), » door Mr. J. P. Peyrot 2,—

De Suikerwet, 2e druk >, o,50

De wet tot Uitvoering van werken, door Mr.H. J. A.Mulder » 0,50

De Uitleveringswet, door J. C. van Schermbeek ...» 0.25

» 9 door L. F. G. P. Schreuder, met suppl. » 1,80

De Veiligheidswet, met Besluit tot uitvoering ....)) 0,10

» » door Mr. H. J. A. Mulder . ... ii 0,50

9 » door Mr. J. Peyrot, deel I . . . . » 2,—

De Veeziektenwet, door Mr. N. Cramer 0,75

De wet op de Vermogensbelasting, door A. E. J.Berling » 1,—

» » » » » door J. M. van Walsem » 6.25

Vernée's Volksboekjes, uitlegging van verschillende wetten » 0,50

De Wapenwet, door Mr. G. W. van der Feltz ...» 0,50 De Wetgeving op de waterschappen enz., door N. F. van

Nooten » 1,50

De Wetgeving Arbeid en Fabrieken, m. alfab. zaakreg, geb. » 1,—

De Woningwet, door H. A. Musquetier „ 1,40

De Zegelwet, door N. Koomans, 2e druk » 1,75

REVUE DES DEUX MONDES.

On souscrit chez MM. BELINFANTE FBÈBES, Libraires-Ëditeurs, Seuls ageuts pour les Pays-Bas,

Wagenstraat 100—10*2, La Haye.

Livraisoo du f5 Octobre 1901.

SOMMAIRE. — Le manusorit du Chanoine, 2e partie, par M. A. Theuriet. — L'autobiographie d'un nègre, par Th. Bentzon. — Un nouveau dictionnaire de la langue franeaise, 2e partie, par M. G. Paris. — Le paysan, poète de la Souabe, I. La métempsycose en Allemagne, par M. Seillièrë. — Les ooions de 1'Algèrie, par M. Éouire. — La caricature en Angleterre, par M. A. Filon. — Eevue dramatique, par M. 11 Doumic. — Revues étrangères, par M. T. de Wysewa.. — Chronique de la quinzaine, par M. F. Charmes. — Bulletin bibliographique,

j Gedrukt by F. J. BELINFANTE, voort. : A. D. SCHINKEL-

Sluiten