is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a. Het getal der paarden, welke in eigeudom of inhuur, aan denraeuwen eigenaar overgaan;

■ 9

b. Den naam, voornaam en de woonplaats van denzei ven $

e. Of liet verkochte of verhuurde paard öf paarden, zal verblijven, op de stal van den stalhouder, dan wel of hetzelve naar de stal van tien huurder of kooper overgaat , in welk laatste geval de letter en het nummer vi>n verponding van zoodanige stal moet worden opgegeven.

Art. ii.

Beschrijving.

^ i. De beschrijving van alle personen welke paarden hou-3 den, liet zij in eigendom ter leen of te huur, tot vinding der sommen waarvoor dezelven op de leggers hunner gemeente moeten gebragt worden zal, zoo wel in de steden a's ten platten lande dt^jaar ten spoedigste en vervolgens jaarlijks een aanvang nemen op den aden Januarij , en vóór het einde dier maand volbragt moeten zijn.

§ 2. De controleurs der directe belastingen zuüen, ieder voor zoo veel betreft de u tnestrektheid van zijn district van contróie, met het werk der besuhrijving belast zijn en daarin geadsisteerd worden door de ontvangers d er directe belastingen in da respective gemeenten fungerende.

§ 5. Totdat einde zal op het tijdstip hiervoren gemeld, van wege de ontvangers der gemeenten, onder toezigt van de «ontro'.eurs, aan de woning van ieder ingezeten worden afgegeven een dec'aratoir, waarin een ieder, in de termen dezer ordonnantie vaihnde, zal moeten invullen de antwoorden op «le afzonderlijk daarin voorgestelde vragen en, niet daarin vallende, zulks in de daartoe bestemde plaats moeten verklaren en zulks naar waarheid, zoo dat de gedane opgave volkome11 zal moeten overeenstemmen met zijnen wezenlijken staat.

§ 4. Ka dat bet aldus ingevu'd declarato'r, ten blijke vat» echtheid en dat de daarin gedane opgave der waarheid overeenkomstig is, door het hoofd des haisgezius zal z ju geteekendj