is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

regt van paieat plaats Leeft, stal deze're geschieden inf:>nrn ;-ff ile bepalingen ia deze ordonnantie vervat; wordende a:ie hiertoe bestaan hebbende reglementen ea verordeningen dieaaangaanide gehouden, voor vervallen.

En zai niemand «enigen handel, beroep, bedrijf of nering» bij arl. 9 dezer ordonnantie niet vrijgesteld,, vennogeu u'lteoefenen, ten zij voorzien van een patent, waarbij hem zü-iS wordt toegestaan.

Desgelijks zulien «He de openbare vermakelijkheden Jil art. 5y vaa deze ordonnantie omschreven, aan het regt van patent oh der worpen zij u.

Art. 2.

Begrooiing der belasting.

Het regt va» patent zal worden geheven volgev.s de onderscheidene tariaven in deze ordonnantie voorkomende.

Art. 3.

Zegels voer de pcilenl-hladen en afgifle der patenten.

De patenten zullen worden gedrukt op stegels ten bedraf.e van <st., en döor of namens de gemeentebesturen, worde11 afgegeven.

Art. 4.

Het patent geeft, bevoegdheid tot 'uitoefening van allen handel, beroep , bedrijf of nering bm/.en de f' ersenigde bieder landen, onder zekere bepalingen.

, Zoodanig patent zal den verkrijger de bevoegdheid geye» > om gedurende den loop van dat jaar waarin hetzelve is nagegeven, den daarin vermelden handel, bedrijf, btroep nering, met in achtneming der bepalingen iu § 4 van art. K' dezer ordonnantie vervat, binnen den geheeien omtrek Jef Vereenigde Nederlanden aantevangen en voóittézetten, zonü^ daartoe eenig ander verlof, consent, aete, of wat het °0'' anders moge zijn, waarvan de vordering niet bij de wetts'1 van den lande wordt vrijgelaten, te behoeven: des echter dj»1 de te accorderene patenten niet suilen vrijstellen van te voldoen aan tic bepalingen van algemeene en plaatselij In: policie»

Desgelijks suilen de voorschrevens patente» niet ontslaal1