is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad der Vereenigde Nederlanden; opgerigt bij besluit van zijne Koninklijke Hoogheid den Heere Prinse van Oranje-Nassau, soeverein vorst der Vereenigde Nederlanden enz. enz. enz. van den 18 december 1813 no.5, 1815, 01-01-1815

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S T A ATS B L A D

I

DER

V E R Ë E NIG D E NEDERLANDEN.

V i\

^ . 2/. J ïi ES LUIT vcvt den 19 den Maart 181 $ ..

fi*** ' ^ ? houdende l>C'f)aomtrent d? premien welke uit 's lands Las aan da Gro inlands- eri Stryitt- Davids-Vaardept zulceri worden uitgeloofd.

WILLEM, btj dr grati*. GODS, Koning der Herlanden, Pdiivs van Oranje - Nassau , Hek ro« Luxemburg, eisz., einz. , e^z.

^'e de genen die deze zullen zien of hooren lezen, 111! doen te weten:

V<J**> Wli 'n aanmerking genomen hebben de aanzienlijke 4 1' welke de Groenlauds- en Straat-Oavids-Visscherij , 1 aaru,t voortvloeijende hand«l in traan en olie, en de met k - ™ verband staande neringen en hanteringen, in het "der de scheeps-timmerwerven, smederijen, zeikiia :etouwsla^erijen en andere, aan menigvuldige in»ezete— daardoor ook aan den Staat in vorige jaren hebber*?£* ? dat wijders bij het aanvankelijk verval van die en van dien handel, dezelve, door het uitloven va 11 Sle PJ'emien van 's.ands wege is geschraagd en daais ' vo' gehouden tot op het tij istip dat dezeive door de lj»CU Vaw 00rl0S t.en «enem le is te niet geloopen ;

Voort8 aan v'ns 's gebleken de gezind ieid vau somm:gej

^leaeu, o« sicl* tot het he>yaUeu dier vissctoij' °P

A