is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Janghebbenden zoo veel mogelijk te bespoedigen en te verzekeren , zullen de houders van recepissen, in de rcspcctive

Ïrovinciën, welke dezelve bii de ontvangers - generaal veriezen in te dienen , gehouden zijn dezelve behoorlijk te sorteren en te schiften, naar gelang van de kantoren van de ontvangers der directe belastingen alwaar dezelve zullen zijn uitgegeven, en voorts dezelve te rangschikken in devolg-orde der nummers, zoo als die zijn geëmitteerd, en welke nummers in de recepissen boven den naam der provincie staan uitgedrukt.

Zij zullen vervolgens die recepissen brengen op gedrukte lijsten in duplo, ingerigt volgens de modellen, daarvan door de commissie tot de verwisseling , onder approbatie van Onzen Minister van. Financiën voor te schrijven, en voor rekening van de daarbij belanghebbenden verkrijgbaar te maken; en wel van iedere gemeente of perceptie op ceue afzonderlijke lijst.

Wanneer iemand houder is van recepissen door verschillende ontvangers uitgegeven en dezelve verkiest te gelijk intedienen, zal hij dezelve wel op separate lijsten in duplo brengen, edoch daarenboven het montant dier lijsten vereenigen op een gedrukt borderel, mede in duplo, en in — terigten volgens bet model dat daarvan door de commissie tot de verwisseling, onder approbatie van Onzen Minister van Financien, zal worden voorgeschreven.

Ai t, 4.

"De houders van recepissen, waardoor in bet algemeen verstaan worden de zoodanige welke door dadeli k fournisse— inent, of wel door aankoop, eigenaars van deze aan toonder luidende waardens , zijn geworden, zuilen verpligt zijn , behalve hunne namen, welke in duidelijke letters onder du voorsz. lijsten en borderellen moeten worden gestel l en voorts geteekend, ook naauwkeurig in dezelve uittedrukkcn, de stad of plaats , mitsgaders de naam van het plein , de gracht of straat en het verponding-nummer van hunne woningen.

Art. 5.

De houders van recepissen zullen verpligt zijn dezelve zoo r.a mogelijk te vereenigen tot ronde sommen van honderd guldens of met honderd deelbaar; \ojï het montsnt

A 2 het-