is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keuring der kwaliteit, zoo veel die in aarfmerking zoud# mogen koinen , bezwaard te zijn, zal het hem vrijstaan de herweging of herkeuring interoepen, op de wijze bij art. 16 dezer wet ,. ten aanzien der buitenlandsche harde zeep, voorgeschreven.

Art. 70.

Verpligtingen en verantwoordelijkheid der administ/atic van het entrepot, en plaatsen waar de entrepots geadmitteerd zullen worden.

Ook de verpligtingen en verantwoordelijkheid der entrepots , mitsgaders de bepalingen nopens dezer admissie voor de buitelilandsclie harde zeep, bij art. 29 en 5o hier boven geregeld, zullen mede van kracht wezen ten aanzien van die , welke uit de binnenlandsche fabrijken wordt aangevoerd.

Art. 71. i

Debitering in het entrepót.

De in het entrepót opgeslagene zeep, zal, overeenkomstig het geexhibeerde consent-bijjct en het resultaat der weging en keuring, worden gebragt op .een register, hetwelk, benevens de: dagteëkening van den opslag, tevens vermelden zal bet nummer van het pakhuis, de kelder of andere bergplaats en den naam des genen, voor wien of ten wiens behoeve de geme'de zeep aldaar gedeponeerd is.

Aan het hoofd der rekening, welke deswege zal worden geopend , zal do evengemelde belanghebbende of zijne gevolmagtigde , ten blijkc van de deugdelijkheid der boeking, eene verklaring stellen, waarhij hij tevens zich zeivan en zijne goederen aansprakelijk erkent voor den vérschuldigden impost van de zeep, ingevalle dezelve, bij wanbetaling, tijde der likwidatie, daartoe niet voldoende zoude mogen worden bevonden.

Na het teekenen van deze verklaring, zal de zeepzieder of zeepmaker ten kantore des ontvangers op deszells rekening van verschuldigde regten, en wel op de laatste termijnen, eene afschrijving bekomen van drie guldens en vijftien stuivers voor iedere honderd ponden, of ƒ 7-11-12 voor iedere 100 kilogrammen welke hij in het enlrepót zal gedeponeerd hebben.

De