is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«m* '"i ,les "ükd*ia

üederlage in het publieke lujus enuepu,.

Art. 31.

Debitering in hel entrepot.

De in het entrepöt opgeslagene partijen wijn, zullen^overeenkomstig het g(ëxhibeerd e,nseiut-biljet van lo«™6 «ebragt op een register , hetwelk , benevens de da0teeken n^ fan den Lhg, tevens'vermelden zal het nummer van he^ pakhuis, den kelder of andere bei-plaats, en den naam des genen, voor wien, of ten wiens behoeve de w>,n aldaar.

SCftnSdhoofd der rekening, welke deswege zal worden seopend, zal de evengcmelde belanghebbende of zijne gevo maetisde ten blijke van de deugdelijkheid der boeking, eene 3Sg stellen , waarbij hij tevens zich - vcni en z,ne goederen aansprakelijk erkent voor den verschuilden ™ « van den wijn , ingevalle die specie, bij, wanbetahng , u de dei likwidatie, daartoe niet voldoende zouden mogen worden be-

V°Na het teekenen van deze verklaring, zal de b^ r^togtdoor den invoerder .krachtens het gestatterde b„ a l- 7 ;

Wordengeroijeerd,en het vereischte reeu,

kwantiteit kwaliteiten datum van invoer, he >

bergplaats' en folio der rekening, aan den geentreposeeu t

W0^ae:naeegre8S ^ voor het overige ^mogen^^ bet entrepot en de losplaats in dezelfde gemeente waren , en tle wijn onmiddellijkuit het ..e-sc np o -dvaar- of voertuig in 'slands pakhuizen of de tot entrepa

toegestane pavtikuiiere pakhmzen Wierdt °Pfe^Se^ £[onl het vóóraf teekenen van bovenstaande verkiar.ng en beliou clens het nader constateren der kwant,teU en kwahteit et vorderen des borgtogis geheel achteiwege ge ate" tU ; l la voerder die nogtans in mauiere als boven het vtrusciua vecu zal'erlangen, daarvan gedispenseerd kunnen woiden.

Art. 02.

Voortdurende credietgeving en palhuis-huur.

Zoo lang de zeehandelaar, en wijnkoopers hunne w,|nen i„ het entrepöt doen verblijven, zullen zieden mts tel «rnieten van betaling der eventueel verschuldigde regteu, welke inmiddels overeenkomstig de ingevoelde pa ^