is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gedebiteertlen, tot zijne verantwoording bij de aanvrage zoüJ dt kunnen bewaren.

Wanneer de dranken het restant eenel partij zouden mö-' gen uitmaken, zal van het bepaalde minimum voor den uitslag vermogen te worden afgezien.

Art. J2.

Vervoering van het eene entrepot naar het ariclere.

T^ij aldien de belanghebbende af leveraar, of we! de ko->£er , overnemer of verkrijger der brandewi|nen. of sterke tl ra; ken , de vervoering wenscht te dóen plaats hebben van het eene entrepot naar het andere, zal htm zadis toege» staan kunnen Worden, mits nimmer in dezelfde gemeente, en niet, dan wanneer deszclfs elders gevestigde handel 01 handelsbetrekkingen en bedrijf hiertoe voldoende aanleiding geven.

Even als bij het voorgaande artikel. zal zulks voor geene kleinere hoeveelheden gevraagd kunnen worden dan van vijftien *men of tien okshoofden, of 25,2t> hectoliters , Amster— damsclie proef, of daar mede gelijk staande kwantiteiten, üoo Vee! den brandewijn aangaat, en van auderhad aam, of een okshoofd, dat is 2,3.1 hectoliter, zoo veel de üjue likeuren betreft; gebottelde dranken naar advenant.

i)e eigenaar consignataris of nieuwe verkrijger der sterke dranken, welke dezelve elders in een lands pa .l.n.s wenscut geèiitreposeerc! te zien, zal gehouden wezen deswege de gewone schriftelijke aangifte te doen bij den ontvanger ter plaatse, al v, aar het tweede of volgende entrepot gelegen is, en aldaar de vereischle zekerheid te stellen.

De O' tvarger, deze bekomen heBbende, zal het consent afgeven, -- in navolging van het gestipuleerde bij art. 3<) een duplikaat van dien, door den Directeur der piovincie aan zijnen ambtgenoot ter plaatse der aflevering, doei geworden, - en een dubbel der aangifte ter liand stellen aan den opziener van het :n zijne gemeente geëtablisseerde en voor de nieuwe nei erlage bestemde entrepot, even ais zulks voor <Jvïi invoer uit de branderij cl distileeiclciij bij

artikel 42 is voorgeschreven.

Gemunieerd van het consent en van de aanvrage, krachtens «rt. 49 door den brander of distilateur, a:s eersten houdev