is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

toezigt v»n de vereiïchte wacht, zal door de ambtenaren geresi'lieerd kannen worden van de borgstelling, rni^s zulks uitgedrukt worde op de' biljetten.

Art. 34.

Aflevering aan particulieren.

De steenkolen aan partikulieren afgeleverd wordende, mitsgaders dat geen waarvan bij den uitslae de termijnen geëxpireerd z'jn , en liet geen dus niet vallen kan in de gunstige termen van nrt. 5a , en eindelijk dat gedeelte der nederlage, bet welk in te geringe hoeveelheid afgeleverd wordt , om crediet voor den impost te kunnen erlansen , zullen , ten einde uit liet enirepót te kunnen worden afgeleverd, alvorens behoorlijk runeten worden verimpost, ten kantore van den ontvanger, ten wiens gemeente het entrepot gelegen is.

De verimposting zal moeten gescliiedea op den voet van dien, omschreven in bet ïïjde artikel en de daarvan te verhenen kwitantie nevens het recu des entreposeurs art. 28 vermeld , de aanvrage moeten vergezellen, ten einde de kwitantie den belanghebbende zoude kunnen worden teruggegeven , afgeteekend door den opziener des entrepóts, en deze het recu j gekwiteerd door den gedebiteerden, tot zijne verantwoording , bij de aanvrage zoude kunnen bewaren.

Geene verimpostingen van geënireposeerde kolen zullen admissibel zijn beneden de vijf hoed, dat is i5,ooo pond of kilogrammen, ten zij zulks het restant eener partij zoude rno^en zijn.

Art. 55.

Uitslag naar builen 'slands.

Om consent tot den uitslag naar buiten 'slands te verkrijgen , zal de belanghebbende kolei kooper zich, moeten vervoegen bij den ontvanger ter plaatse des entrepots, en aldaar, of het bedrag van den eventueel verschuldigden impost consigneren, of deswege zekerheid stellen.

Hieraan voldaan en het vereischte consent en dubbel van-dien, op den voet van de wet op den uitvoer, verkregen hebbende, zal hij deze dokuinenten, gemunieerd van de aanvrage, hier boven art. 5o vermeld, ter hand vellen

aua