is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. ïg.

Voorziening lij verloop van schepen, schuilen en vaartuigen, aan de belasting onderworpen.

Bij verkoop van een schip, schuit of vaartuig, hetwelk bereids gemeten, gebrand en van een ijk- en laslbrief voorzien is, zal de kooper gehouden zijn, binnen'den tijd van veertien dagen na de overgï te van het schip, tbs scluit of het vaartuig, asyi den ontvanger ven dit middel, ter plaatse alwaar de verkoop heelt plaats gehad, of, het schip of vaartuig aldaar niet ligger.de, aan den ontvanger ter plaatse alwaar hetzelve Jigt, van zoodanige handü ing kenn's te geven, ten einde deze daarvan op den ijk- of meetbrief aanteekening doe, en den naam van den kooper of nieuwen eigenaar op denzelven notere,

Art. 2 o.

Verandering van schipper of directie-voerende.

Desgelijks zal, bij verandering van schipper of andere op het schip, de schuit of het vaartuig direciie-voerende persoon, aan wien den lastbrief verleend is, binnen den tijd van veertien dagen van deze verandering worden kennis gegeven aan den ontvanger van dit middel , ter plaatse alwaar het schip door den nieuwen schipper ofdirectie-voerende Wordt in possessie genomen, ten einde deze daarvan op den laslbrief aanteekening doe en denzelve onderteekene.

Art. 21.

Schepen, gedurende den loop des jaars aangelegd of iri dienst gesteld.

Voor zoodanige schepen, schuiten en vaartuigen, als binnen het eerste half jaar mitsdien met of vóór ultimo Juni van ieder jaar binnen dit Rijk zullen worden gebouwd, van buiten 'slands verkregen, vertimmerd of vergroot . zal de volle belasting van het ingetreden jaar moeten worden voldaan

Met of na primo Juli schepen , schuiten of vaartuigen als boven, gebouwd, verkregen of door vertimmering vergroot

zijn-