is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door een beëedigd kenrder geëxamineerd en voor iwaliteit cii specie tegen de aangifte vergeleken worden.

Deze Rijks ambtenaar zal van zijne bevinding op het üiljet

zelve verslag doen

Geliike bevoegdheid zal aan denzelven verbleven zun voor zoodanige ingevoerd of gelost wordende speciën, als men /oude vermeenen geen waag-subject te zijn, en over^uiks ook niet zijn aangegeven."

Art. 15.

Tijd van weging, meting, telling en Keuring.

In overeenstemming met het, bij art. o dezer wet, gesitueerde , zullen de weging, of weging en meUng, of telin g, mitsgaders de keuring moeten geschieden dadelijk bij de lossing ait de schepen en vaartuigen of voertuigen, oi wel in allen gevalle bij echeeps-boord ot aan het voertuig , ten zelfden dage en alvorens de waag-subjeete gpecien bij den zeehandelaar, handelaar, fabrijkant, trafijkant, partiku'-er of andere belanghebbende, aan wien consent tot de losfmg verleend is , m mani' re hierna volgende, zal mogen worden in- oi opgeslagen of geborgen.

Art. 16.

Uitzondering op het voorgaande artikel.

Wanneer echter de omstandigheden zulks zouden '.tomen te vereischen, het zij door de grootheid der partij, het zij om het seizoen , weder, of andere ongelegenheden, zal de noopte ambtenaar der indirecte belastingen , ter plaatse alwaar de lossing geschiedt, aan den zeehandelaar, handelaar, fabrijkant, trafijkant, partikulier of ander belanghebbende, zu.ks verlangende, vermogen te vwleenen schrifteijk consent tot °P* ®n inslag van de aangeeevene waau-subjecie speen in sttijKs pakhuis of andere verzekerde pakhuizen en bergplaatsen, ten genoege van den ambtenaar voorschreven, door wien voor zoo veel de specien ook in de termen van andere indirecte belastingen mogten vallen, aldaar voor de zekerheid der geloste partij, alsmede voor liet behoorlijk toevoorzigt daarover, zorgNzal moeten worden ged1 11, en welke deswege aan

den lande verantwoordelijk zal zijn.

A 5 fJ°£n