is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j?even van de kwantiteit en kwaliteit der waag-sub jecte Spèciën, welke door hun zijri uitgelost.

De ambtenaar, ten wiens overstaan zulks geschied zal zijn, ook die der konvoijon, welke hiertoe gefungeerd heeit, zal er zijne handteekening nevens stellen, en de ontvanger liet nummer invullen van het consent-biljet en van de generale verklaring of den volgbrief, krachtens welke de invoer is geschied.

De Jos-büjplten , welke niet met de goederen , die tevens aan andere belastingen onderhevig zijn , naar elders bestemd fcijn, zuilen ten kantore des ontvangers gedeponeerd blijven»

Art. 22.

Betaling van impost en inslag.

Geene der aldus aangevoerde en geconstateerde waag-subjecte speciën zuilen mogen worden ingeslagen, overgescheept, of naar de woonhuizen, pakhuizen, zolders, kelders, of andere bergplaatsen der belanghebbende worden vervoerd , verwerkt of verzonden. of in het geval van eenen intermediaire™ inslag, krachtens art. 16 dezer wet verleend, vervreemd of afgeleverd worden. dan 11a dat, overeenkomstig het terug gebragte consent biljet vau lossing eu het daarop geconstateerd bedrag van het ingevoerde, dé impost ten kantore van den ontvanger van deze belasting ter p.V.atse van de lossing voldaan zal zijn.

Van deze betaling zal eene kwitantie worden afgegeven, gesneden uit het register, in het voorgaande artikel vermeld, en gesteld op het dubbel des biljets, hetwelk de wegers door hunne verklaring bekrachtigd hebben.

Voor zoo veel de partij te groot is om op ééne keer verwerkt te worden, ep de plaats der bestemming ook die der lossing zij, zal de insiag successivelijk en, zonder de prealabele verimposting, kunnen verrigt worden , mits slechts bij het verwerken van het laatste aedeeite, immers ten zelfden dage, de verimposting plaats grijpe.

Verzuim te dezen zal gestraft worden a's fraude.

De impost voldaan zijnde, zal aiie responsabifiteit des füvoerders, voor zoo veel de wat; aangaat, wegens de hiermede aangezuiverde pa:tijen eesseien.

LIJST