is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

loop van dien tijd zal dezelve deswege niet meet in régte* ontvankelijk zijn.

Art. 91.

De binnenlandsche paspoorten behoorlijk gezuiverd ingeleverd zijnde zal deborgtogt, in tegenwoordigheid der borgen ot van hunne gemagtigden, worden geroijeerd; van welk röijement, des gevorderd wordende, tegen béhoorlijk salaris , een ccrtuicaat zal worden gegeven.

Art. 92.

Zoo de certificaten van zuivering niet binnen den tiid ia bet paspoort bepaald, zijn ingeleverd, zal, tot voldoening van de dubbele regten of, naar mate dat het geval ex teert, tot betaling der dubbele waarde van de goederen en de boete Worden geprocedeerd. *

Art. g5).

Indien «ogtans de borgen, binnen zes maanden na verlóói» van den termijn bi, het paspoort bepaald, de certificateS van zuivering ,n goede orde en , binnen den ti,d ,n het paspoort bepaald, afgeteekend, of de mart. *S bedoelde acte der door de jjeemploijeerden gedane Weigering, inleveren, zullen de zeiven gemeten restitutie van de regten, boeten en andere sommen, ene zij mogten hebben betaald, mits voldoende de kosten op de zaak gevallen. Ka expiratie van voorschreven ermijn zal, ten aan z,en der gemelde betaalde sommen, eeeue hoegenaamde reclame meer worden ingenomen, maar 2ul! len dezelye m de publieke schatkist worden overgestort.

negende hoofdstuk»

Van den uitvoer ter zee.

Art. g4.

Van a'Ie gre Jeren ter zee nitgaande , zullen de rekten moeion worden betaald ter plaa!se van de eer«te miadin- of afSi he 1 ug, het dat die dadelijk in het scbip, hetwelk Lt <eze.v: naar buiten VWs Za! vertrekken, geladen worde,,.

of