is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1816, 01-01-1816

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6, Da in- of oplading van a'Ie $pecien aan de indirecte belastingen onderworpen, en tot uitvoering met afschrijvin" der belasting gedestineerd, geschiedende onder het onmiddellijk toezigt van de administratie der indirecte belastingen zullen'de ambtenaren der beide administratien zich ondcTÜr' moeten verstaan omtrent de wijze van 'siaiids dienst en dit opzigt het best mogelijk te verzekeren.

7* De verpligtingen aan de eerste ambtenaren der konvoijen en Jicenten, ten aanzien der indirecte belaitirmen voorgeschreven , rusten eveneens op der zei ver ondergeschikten, zijnde voorsz. eerste ambtenaren speciaal daarvoor verantwoordelijk dat de belangen der beide administratien door tounne onderhoorjgen, eveneens worden behartigd.

Van de ambtenaren op ligtings-plaatsen.

• r' De a™ktenaren, welke wegens de administratie der indirecte belastingen op de aan te wijzen ligtinrs - plaatsen zullen worden benoemd moeten zich wederkeerig beschouwen als tevens staanae ten aienste van de administratie der konvoijen en licenten.

. 9 Zij gedragen zich mitsdien overeenkomstig de instrueren, welke hun van wege voorsz. administratie zullen worden gegeven, ten aanzien van alle objecten welke aan de indirecte •belastingen met zijn onderworpen.

10 Zij zijn mede speciaal gehouden, te dezen opzigte de orders te volgen, welke hun door de Directeurs, Commisen-Ueneraal , Inspecteurs en verdere superieure ambtenaren van de konvoijen en licenten, mogten gegeven worden.

11. De verpligting, hier voren art. 7, aan de mindere ambtenaren der administratie der konvoijen en licenten , en hunne superieuren opgelegd , rust wederkeerig op alle mildere

ambteridien der indirecte belastingen, welke zich op de li--

die °ïct

i" \

A 2 Van