is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

beslissing van den militieraad, zoude mogen bezwaard achten, wordt aan zoodanige bezwaarde de bevoegdheid tot hooger beroep gegeven.

i53. Die genen, welke van de gezegde bevoegdheid zouden willen gebruikmaken, zullen zich, binnen acht dagen na de uitspraak van den militieraad, wanneer het bezwaar eene designatie voor den dienst betreft , doch binnen de drie maanden na de bekendmaking der lijsten van welke bij art. 1S0 hierna wordt gesproken, wanneer het eene toegestane vrijstelling aangaat, bij geschrifte, aan de Gedeputeerde Staten der provincie moeten adresseren, welke in het hoogste ressort uitspraak doen.

i5g. Gedeputeerde Staten zullen regard slaan op alle de grieven, die door de appellanten ter hunner kennisse zullen worden gebragt; wanneer er zich daarbij voordoen, welke ligchaams-gebreken betreffen en aan den militieraad niet zijn opgegeven , of opgegeven zijnde, niet door denzelven van een zoodanïgen aard zijn bevonden , dat zij eene vrijstelling van dienst hebben kunnen te weeg brengen, zullen Gedeputeerde Staten, ten einde dezelve al nog of nader te constateren, de appellanten door deskundigen laten onderzoeken, onder de navolgende bepalingen:

Vooreerst, dat door het lot op den dag der te doenc visitatie, en zonder dat men alvorens kan weten aan wien het onderzoek zal worden opgedragen, wordt

be~