is toegevoegd aan je favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1817, 01-01-1817

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dende voor den tijd van niet minder dan jaren. In de plaats tjer manschappen welke alzoo tot de staande armée zijn overgegaan, zullen , in vredes tijd, geene andere tot de nationale militie geroepen worden vroeger dan m het jaar waarin hunnen vijf-jarigen diensttijd zoude zijn verstreken geweest.

172. Het ïn dienst der staande armée overgaan van cenen plaatsvervanger , ten gevolge van 'het voorgaande artikel, ontheft den gercmplaceerdcn niet van de verphgting, aan hem, in geval van desertie van den plaatsvervanger, b:j art. 200 dezer wet opgelegd.

173. De nationale militie die zich 'in aeïiven dienst by vindt, zal in alles'worden behandeld, als de korpsen der staande armée.

De reglementen omtrent de Weeding en equipementsge'uen zullen worden gewijzigd naar de langdurigheid van dienst en het gebruik der objecten.

De officieren bij de nationale militie zullen in alles op geiijken voet, ais die bij de staande armée behandeld worden.

De manschappen der nationale militie, welke zich niet m activen dienst, maar met verlof afwezend bevinden, zullen geene soldij of vivres genieten.

Ten opzigte der reservegelden blijft het evenwel aan derf Koning voorbehouden, om, wanneer zulks noodig mogt bevonden worden, de helft van het beloop derzelve over den tijd van het verlof, aan hen toe te leggen, of ten hunnen behoeve aan te wenden.

ïfi. De