is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

percent, tot op drie percent,en dat op liet getwijnde ruwe, of ongebleekte naaigaren, wordt, v*a vijf percent tot op twee' percent van de waarde, verminderd.

Het intomend regt op het govenvd naaigaren wordt gebïagt op vijftien percent van de Waarde.

KOUT.

Ket verbod van uitvoer van hoepen zal vooraan enkel \ an toepassing zi jn op /loipen •;an rood-rijs , ter lengte van zeven tot acht voeten en een half. En zaivan alle andere hoepen op het uitgaan geheven worden een regt Van vijftien cents dc veertig bos of duizend stuks; des dat geene paspoorten ten uitvoer van hoepen zullen Worden vetleead, dan tegen overlevering en intrekking van een eertifikaat, door tnee kuipers of andere deskundige personen, bij deü Magistraat der plaats daartoe expresselij k te benoemen en te beëedigca, aftegeven , en waarbij , exet uitdrukking van de hoeveelheid in.bossftn of stuks, en de namen van het schip en den schipper, waarmede de verzending naar buiten 'slands zil geschieden, wordt verklaard, dat hen, bij ocalaire inspectie dar iu te ladene hoepen , gebleken is, dat onder d«e;ven, voor zoo veei e j hebben kunnen zien, niet gevonden worden, of vermengd zijn eenige roode hoepen van rood-rijs van zeven tot "acht en een half voet lang, zoo als dezelve tot haring - tonnen geschikt sijn, en. voor Keike inspectie «n certiOkaat door den inlader zal moeten worden betaald zestig cents «ns, en daarenboven , vijf cents voor iedere Veertig bos of duizend

A- 4 koe-