is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorzien van liet consent en van de aanvrag:, krachtens art. 55 door den houder of eersten houder en tcgenwoordyen afleveraar des gedisteleerds hij het eerste entrepót inteleveren, zal hij houder of wel de nieuwe verkrijger of kooper van dusdanigen drank de aflevering van dien aldaar kunnen vorderen, en deze door den opziener bewerkstelligd worden ; behoudens de verificatie der aanvrage, in even gemeld 55ste art. vastgesteld, en het door den opziener des entrepots bekomen van bewijs zijnes ontvangers, dat hij het nieuwe entrepötaan alle de verpligtingen van zekerheid voldaan is.

Het rera der nederlage, door den opziener ten gevolge der bepaling van art. 5i uitgereikt, zal te dezer gelegenheid, behoorlijk door den houder of eersten houder gekwiteerd, aan hem opziener moeten worden teruggegeven.

De vervoer zal p'aats moeten hebben, onder geleide van het hierboven vermelde , en door den zoa evengenoemden opziener des ouden entrepots in dorso afgeteekende consent-biljet, en binnen den tijd, door hem hij de aflevering of afscheping daartoe op het biljet te stellen ; en zullen bij de aankomst omtrent de nadere of nieuwe nederlage , allii de voorschriften nagekomen moeten worden, die, ten aanzien der eerste, bij deze wet zijn gegeven-

Ingeval de vervoer zoude mogen plaats hebben onder toezigt van de vereischte wacht, zal door de ambtenaren afgezien kunnen worden van de borgstelling, mits zulks uitgedrukt Worde op de biljetten.