is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden, 1818, 01-01-1818

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en liooger belast gebruik, dan waarvoor dezelve zijn aangeslagen.

Het tot andere einde gebruiken der vrijgestelde schepen en vaartuigen dan waartoe aan derzelver eigenaren de vrijdom van dusdanige vaartuigen is verleend.

Het heimelijk gebruik van de te koop liegende schepen.

En eindelijk alle zoodanige overtredingen, der wetten, als direct het voornemen aanduiden tot verkortit g van 's Rijks geregtigheid, erf immers en in al'en gevalle, bij ongestoorde voortgang zulks r«gtstreeks of onmiddellijk ten gevolge zoude sefaad hebben of kunnen hebben, cf geen ander doel konden hebben dan om het toezigS der ambtenaren te ontwijken of te misleiden.

Art. 72.

Derde soort van overtredingen , of die van het verzuim van voorschriften, welke tot benadeeling van 'j Rij,is inkomsten zouden hebben kunnen aanleiding geven.

Onder de derde soort van overtredingen worden gerangschikt alle verzuimen van voorschriften welke zonder animus frttudandi tot- verkorting van 's Rijks inkomsten zouden hebben kunnen aanleiding geveu.

Hiertoe zullen behooren:

liet opïlgtsn of in gereedheid brengen van «enige fabrijk of trilijk, waartoe eene voorafgaande aangifte vereischt wordt, zonder zoodanige aangifte.

Hst aanschaffen , uitbreiden en vergrootea van dien T zonder aangifte,

Het